K覺skan癟l覺ktan (Haset) kurtulmak i癟in ne yapmam laz覺m?

K覺skançl覺ktan kurtulmak için ne yapmam laz覺m?

Hasetten kurtulabilir miyiz? Hasetten kurtulman覺n yollar覺 nelerdir?

Haset eden kii ilk olarak bu halinin fark覺nda olup 覺slah覺na çal覺mal覺d覺r

Bir mü’mine yak覺an, k覺skançl覺k hissi içinde doduu zaman, bundan nefret edip def etmeye çal覺makt覺r. (Kütüb-i Sitte)

Haset eden kii haset ettii eylerin ak覺betini düünmelidir

“Hasit (haset eden) adem, haset ettii eylerin akibetini düünsün. Ta anlas覺n ki rakibinde olan dünyevi hüsün (güzellik) ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir (geçici), muvakkattir. Faidesi az, zahmeti çoktur. Eer uhrevi (ahirete ait) meziyetler (iler) ise, zaten onlarda haset olmaz. Eer onlarda dahi haset yapsa ya kendisi riyakard覺r -ahiret mal覺n覺 dünyada mahvetmek ister- veyahut mahsudu (haset ettii kimseyi) riyakar zanneder, haks覺zl覺k eder, zulmeder.” (Mektubat)

襤bn-i irin öyle dedi:
“Dünyaya ait bir meseleden dolay覺 hiç kimseye haset etmedim. Çünkü o kimse, eer cennet ehlinden ise ona dünya mal覺ndan dolay覺 nas覺l haset ederim. Zira dünya meta覺 cennette deersiz bir eydir. Eer cehennem ehlinden ise yine dünyaya ait ilerden dolay覺 ona nas覺l haset edeyim? Zira o kimse, atee varacakt覺r.” (Zübdetü’l-襤hya)

Hasetten kurtulmak için dua edilmelidir

Haset eden kimse, sürekli Allah'覺n kendi lütfundan vermesi için dua etmelidir. Çünkü O, kendisi için hay覺rl覺 olan eyi verir ve O her eyi bilendir. (Tefhimül Kur'ân)

Haset eden kii k覺skançl覺覺n覺n hem dinine hem de dünyas覺na zarar覺 olduunu düünmelidir

K覺skanan kimse bilmeli ki, k覺skançl覺覺 dinine ve dünyas覺na zarar verir; k覺skan覺lan kimseye zarar覺 dokunmay覺p, aksine onun hem dünyas覺na hem de dinine menfaat salar. (襤hya-u Ulumiddin)

Asmaî, bir Arabî'ye:
“Ömrün ne kadar uzun?” demitir. O da:
“Haset etmedim; rahat yaad覺m.” diye cevap verir. (Edeb-i Dünya ve-d Din)

Haset gibi kalp hastal覺klar覺, ilim ve amelle tedavi edilebilir

Haset (k覺skançl覺k) kalbin en büyük hastal覺klar覺ndand覺r. Kalp hastal覺klar覺 ise ancak ilim ve amel ile tedavi edilebilir. Haset hastal覺覺n覺 tedavi edebilmek için öncelikle hasedin din ve dünya için getirdii zararlar覺 bilmek, bu hususta ilim sahibi olmak gerekir. Üstelik haset, haset edilen kimseye zarar getirmez.

Haset hissi gelen kii, bunun eytandan gelen bir hile olduunu hat覺r覺na getirmelidir

K覺skançl覺覺 tedâvî etmenin yolu, eytan覺n isteklerini yerine getirmeyerek, hatta aksini yaparak, ona hükmetmesini örenmektir. Mesela, içindeki k覺skançl覺k duygusu birisini kötülemesini istediinde kii, bunu eytan覺n kendisi için haz覺rlad覺覺 tuzaa dümek demek olduunu anlayarak tersini yapmal覺; onu övmelidir. Kendisinden, birisine kar覺 kibirli davranmas覺n覺 istediinde, kar覺 koyarak tevazu göstermeli; vermemeyi f覺s覺ldad覺覺nda vermelidir. Kiinin bu davran覺lar覺, kar覺s覺ndaki insan覺 memnun eder ve onun taraf覺ndan sevilmesine neden olur. Bu ekilde kar覺l覺kl覺 sevgi balar ve zamanla k覺skançl覺k hastal覺覺 yok olur. (afi Ansiklopedisi)

Haset eden kii ölümü ve ahiret azab覺n覺 akl覺na getirmelidir

Ebu Derda (ra) buyurdu:
“Her hangi bir kul, fazlas覺yla ölümü hat覺rlarsa, onun sevinmesi azal覺r; hasedi pek az olur.” (襤hya-u Ulumiddin)

Haset eden kimse sadece kendini perian eder. Haset edilen kimsenin durumunda bir bozulma, bir kötüleme olmaz. O halde, kii bir âhiret hesab覺 ve korkusu çekmese bile, akl覺n gerei olarak bu yarars覺z azaptan kurtulmay覺 istemelidir. Üstelik, ahirette neden olaca覺 ceza da unutulmamal覺d覺r. (afi Ansiklopedisi)

Haset eden kii, k覺skançl覺覺n telkin ettii eylerin tam tersini uygulamal覺d覺r

K覺skanan kii, k覺skançl覺覺n覺n gerektirdii her eyde bu halini kontrol alt覺na almal覺d覺r. Söz ve davran覺 olarak k覺skançl覺覺n telkin ettii eylerin tam tersini uygulamal覺d覺r. Mesela k覺skançl覺k, kendisini k覺skand覺覺 kiinin aleyhinde laflar etmeye sevkediyorsa, tam ters bir davran覺 sergileyerek onu övmeye çal覺mal覺d覺r. K覺r覺c覺 hareketlerinden dolay覺 özür dilemeli; k覺skançl覺覺 yapmakta olduu iyiliklerini kesmeye sevkediyorsa, iyiliklerini daha da art覺rmal覺d覺r. (襤hya-u Ulumiddin)

Haset eden kii k覺skand覺覺 kiiyle hediyelemelidir

K覺skançl覺ktan kurtulmak için, k覺skan覺lan kiiye hediye gönderilmeli; nasîhat vermeli; onu medhetmelidir. Ona kar覺 tevâdu' (bar覺) göstermelidir. Onun nimetinin artmas覺na dua etmelidir. (Kütüb-i Sitte)Etiketler: Haset K覺skan癟l覺k

襤lk yorumu siz yaz覺n !..

  • Yorumunuz en az 30 karakter olmal覺d覺r. (0)