Visual Basic 襤癟in OCX | ActiveX | Bileen Nas覺l Yap覺l覺r ?

Bu makalede Ocx yap覺m覺n覺 ve projede kullan覺m覺n覺 anlataca覺m.

Yeni bir Visual Basic projesi balat覺n. Projeye bir User control ekleyin. User controlün ismini RenkliButon olarak deitirin. Eklediiniz user control'ün üzerine bir adet Label ekleyin ve kod k覺sm覺na geçerek aa覺daki kodlar覺 yaz覺n.

 

Public Event Click()
Private Sub Label1_Click()
RaiseEvent Click
End Sub

Private Sub Label1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As
Single, Y As Single)
Label1.BackColor = QBColor(4)
Label1.ForeColor = QBColor(15)
End Sub
Private Sub Label1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As
Single, Y As Single)
Label1.BackColor = QBColor(11)
Label1.ForeColor = QBColor(0)
End Sub

Private Sub UserControl_Initialize()
Label1.BackColor = QBColor(11)
End Sub

Private Sub UserControl_InitProperties()
Baslik = Extender.Name
End Sub
Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
Baslik = PropBag.ReadProperty("Baslik", Extender.Name)
End Sub

Private Sub UserControl_Resize()
Label1.Width = UserControl.ScaleWidth
Label1.Height = UserControl.ScaleWidth
End Sub

Public Property Get Baslik() As String
Baslik = Label1.Caption
End Property

Public Property Let Baslik(ByVal YeniDeger As String)
Label1.Caption = YeniDeger
End Property

Private Sub UserControl_WriteProperties(PropBag As PropertyBag)
PropBag.WriteProperty "Baslik", Baslik, Extender.Name
End Sub

 

Kodlar覺 yazd覺ktan sonra Properties menüsünden ToolboxBitmap'tan ocx'inizin toolbar'daki resmini veya logosunu belirleyin. Daha sonra File menüsünden Make RenkliButon.ocx'e t覺klayarak ocx'i derleyin. imdi yeni bir Visual Basic projesi balat覺n ve Project menüsünden Components'e t覺klayarak RenkliButon.ocx dosyas覺n覺 bulun ve projeye ekleyin. u anda toolbar'da ocx'iniz belirlediiniz logo veya resim ile belirmi olmas覺 laz覺m. Art覺k istediiniz bütün projelerde bu ocx'i kullanabilirsiniz. Baar覺lar.襤lk yorumu siz yaz覺n !..

  • Yorumunuz en az 30 karakter olmal覺d覺r. (0)
襤lginizi 癟ekebilir...