Formu görev çubuğunda gizleme Taskbar

tarih28.10.2008 02:22 — Visual Basic,Programınızın birçok formdan oluşuyorsa bütün formların görev çubuğunda (Taskbar) dizilmesi pek hoş olmaz.Bu kod ile bu durumun üstesinden gelebilirsiniz...


Option Explicit


Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (Byval hwnd As Long , Byval nIndex As Long , Byval dwNewLong As Long) As Long


Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long , Byval nIndex As Long) As Long


Private Const WS_EX_APPWINDOW = &H40000

Private Const GWL_EXSTYLE= (-20)


Private Sub Command1_Click()


Dim a, b As Long

a = GetWindowLong(hwnd , GWL_EXSTYLE)

b= b And (Not WS_EX_APPWINDOW)

Hide

SetWindowLong hwnd , GWL_EXSTYLE, b

Show


End Sub
Bir önceki konu : Visual Basic'te pop-up menü oluşturma

Yorum Yazın