aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » maliye 1 ler kısaca borçlar hukukunun özetini buld... (Buradasınız)

maliye 1 ler kısaca borçlar hukukunun özetini buldum isterseniz bi bakınçiğdem007

02.06.2014 00:10

aöfMatik
BORÇLAR HUKUKU
1. Borçlar Hukuku Özel Hukuk Dalında Yer Alır.

2. Borçlar Kanunu İsviçre Borçlar Kanunundan Medeni Kanunla Birlikte Alınarak 1926 Yılında Yürürlüğe Girmiştir.

3. Borçlar Kanunu Sistem Olarak 2 Kısımdan Oluşur 1 Genel Hükümler 2 Özel Borç İlişkileri
*******************2008/2 SMMM SORUSU*******************
4. Edim Borç İlişkisinin Konusudur. Alacaklının İstemeye Yetkili Olduğu Borçlununda Yerine Getirmeye Zorunda Olduğu Davranıştır.

5. Borç İlişkisi 3 Ana Kaynaktan Doğduğu Kabul Edilir.
1. Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar
2. Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

6. İnsan İredesinin Herhangi Bir Şekilde Dışa Aktarılmasına İrade Açıklaması Denir.

7. Bir Kimse İradesini Hiçbir Şüpheye Yol Açmayacak Şekilde Açıklamış İse Bu Durumda Açık İrade Beyanından Söz Edilir.

8. Yapılan Hukuki İşlem Ödeme Karşılığı İse İvazlı İşlemden İşlemin Bir Karşılığı Yoksa Yada İşlem Karşılığında Bir Ödeme Yoksa İvazsız İşlemden Söz Edilir.

9. Borç Sözleşmelerinde Şekil Serbestîsi Vardır.

10. İcap Karşılıklı Ve Birbirine Uygun İki İrade Beyanından Önce Açıklanan İcap Sonra Açıklanan İse Kabul Dür.

11. İcap Sözleşme Yapma Çağrısıdır.

12. İcabın Özellikleri
1. Zaman Olarak Kabulden Önce Yapılır
2. Kesin Olarak Bir Kabul Çağrısı Önerisidir.
3. Tek Taraflı Bir Hukuki İşlem Olup Karşı Tarafa Ulaşınca Sonuç Doğurur.
4. İcap Yapan Kişinin Bağlılığı Kendisi Bir Süre Belirlemişse Bu Süre Bitinceye Kadar Sorumlu Olur.
5. Gaipler Arasında İse Özel Bir Düzenlemeye Tabidir.
6. İcapçı Belli Koşulların Gerçekleşmesi Halinde İcaptan Dönebilir.
7. İcap Şekle Tabi Değildir Yazılı Yâda Sözlü Olarak Yapılabilir.

13. İcap Sözleşmenin Esas Unsurlarını İçermeyen Karşı Tarafça Kabul Edildiğinde Sözleşmeyi Kurabilecek Olgunlukta Olmayan Beyanlar İcaba Davettir. Örn: Gazete Radyo Ve Televizyonda Fiyat Verilmeden Yapılan Reklâmlar Bir İcaba Davettir.

14. İcap Çağrısını Muhatap Tarafından Uygun Görülmesi Kabuldür. Kabulle Birlikte Sözleşme Kurulur.

15. Borçlar Kanununa Göre Sözleşmelerde Şekil Serbestisi Vardır.

16. Kanunun Sözleşmelerin Geçerliliğini Bir Şekle Bağlaması Durumunda Kanuni Şekilden Söz Edilir.

17. Kanuni Şekil 2 Ye Ayrılır
1. Sözlü Şekil: İrade Açıklamasının Mutlaka Sözle Yapılması Gereken Şeklidir. Örn: Evlenme Akdi Sözlü Vasiyetname Gibi
2. Yazılı Şekil: Tarafların Borç Doğuran İrade Açıklamalarını Bir Senede Yazmaları Bu Açıklama Altını İmzalamaları İle Meydana Gelir.
3. 40,00 Ytl Yi Geçen Borçların Yazılı Belge İle Belgelenmesi Gerekmektedir.
4. Sözleşmeyi Kuracak İrade Açıklamasının Görevli Resmi Bir Makam Yada Resmi Bir Memur Huzurunda Yapılması Ve Onun Tarafından Zapta Geçirilmesidir.

18. Kanun Yada Taraflarca Kararlaştırılan Şekle Uygun Olmayan Sözleşmeler Batıl Sayılır.
***************************2008 /2 smmm sorusu*****************************
19. Sözleşme Çeşitleri
1. Devir Ve Ferağ Sözleşmeleri: Bir Şey Üzerinde Mülkiyet Hakkının Başkasına Geçirilmesi Sözleşmenin Amacını Oluşturur. Örn: Satış Sözl. Trampa Bağışlama Sözleşmeleri Devir Ve Ferağ Sözleşmelerine Örnektir.
2. Kullandırma Sözleşmeleri: Bir Şey Veya Bir Hakkın Kullandırılması Amacını İçeren Sözleşmelerdir. Örn: Kira Ariyet Ve Karz Sözleşmeleri Örnektir.
3. Konusu İş Olan Sözleşmeler: Borç İlişkisinin Konusu Bir İşin Yapılması Yada Görülmesi İse Bu Tür Sözleşmelere Konusu İş Olan Sözleşmeler Denir. Örn: Hizmet, Eser(istisna) Yayın, Vekalet Komisyon Sözleşmeleri
4. Saklama Sözleşmeleri: Birşeyin Saklanmak Yada Muhafaza Edilmek Üzere Bir Kimseye Bırakılmasında Yapılan Sözleşmelerdir. Örn: Vedia(emanet), Ardiye Sözleşmeleri
5. Riskli Sözleşmeler: Sözleşmenin Konusunu Oluşturan Edimin Taraflardan Biri İçin Risk Oluşturmasıdır. Örn: Kefalet Kumar Ve Bahis Kaydıhayatla İrat Sözleşmeleri
6. Ortaklık Sözleşmeleri: Borçlar Kanunundaki Adi Sözleşmelerdir.

20. Sözleşme Serbestliği Sınırlarının İhlali Halinde Sözleşme Mutkat Butlanla Sakat Olur.

21. Sözleşme Yapma Vaadi (Ön Sözleşme): Henüz Sözleşme Yapma Koşulları Oluşmadığı Ancak Sözleşmenin İleride Kurulmasına Tarafların Karşılıklı Anlaşması Birbirini Bağlaması Sözleşme Yapma Vaadi Olarak Adlandırılır.

22. Gabin (Sömürge Aşırı Yararlanma): Sözleşme Serbestliğini Sınırlayan Durumlardan Biride Gabindir. Sözleşme Yapılırken Tarafardan Birinin Diğerini Sömürmeye Kalkışması Gabin Olarak Adlandırılır.

23. Gabine Mağruz Kalan Kişi Sözleşmenin Yapılış Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçerisinde Sözleşmeti İptal Edebilir.

24. İrade ile İrade açıklaması Arasındaki Uygunsuzluk Beyan Sahibi Tarafından Bilerek (Kasten) Yaratılmışsa Bu Durumda Şaka Beyanı Zihni Kayıt Muvaazadan Bahsedilir.

25. İrade İle İdare Açıklaması Arasındaki Uygunsuzluk Beyan Sahibinin İsteği Dışında Oluşması Halinde İse İrade Bozukluğu Halleri Söz Konusu Olur. Bu Durumda Hata Hile Korkutma Hallerinden Söz Edilir.

26. Latife Şaka Beyanı Beyanda Bulunan Karşı Tarafın Beyanını Ciddiye Almayacağını Düşüncesi İle Gerçek İradesine Uymayan Bir Beyanda Bulunmasına Şaka Beyanı Ortaya Çıkar.

27. Zihni Kayıt Bir Kimse Beyan ettiği Şeyi İstemiyorsa Zihni Kayıt Söz Konusudur.

28. İki Tarafın İsteği İle Yaratılan Uygunsuzluk Haline Muvaaza-Danışıklık Denir.

29. Muvaaza Tarafları Gerçek Amaçlarını Gizleyerek Ortaklaşa Hareketle İradeleri İle Açıklamaları Arasında Uyuşmazlık Yaratmaları Haline Denir.

30. Muvaaza Bir Sözleşmede Her İki Tarafın İradeleri İle Beyanları Arasında Bilerek Ve İsteyerek Oluşturdukları Uygunsuzluk Halidir.

31. Adi Mutlak Muvaaza Taraflar Arsında Yapılmış Gerçek İradelerine Uymayan Bir Görüntü Sözeşmesidir. Gerçekte Bu Sözleşme Mevcut Olmamak Üzere Oluşturulmuştur. Taraflar Bu Sözleşmeye Rağmen Sözleşme Yapmadan Önceki Hukuksal Durumlarını Sürdürmek Konusunda Anlaşmışlardır.

32. Nisbi (Mevsuf) Muvaaza Taraflar Arasında Gerçekte Bir Sözleşme Yapılmakta Ancak Bunu Gizlemek Amacıyla Bir Görüntü Sözleşmesi Daha Kurulmuştur.2008/1 DÖNEM SMMM SORUSU

33. Nisbi Muvaaza Yı Mutlak Muvaazadan Farklı Olarak Görünürdeki İşlemin Altında Gizlenmiş Ek Bir Gizli İşlem Yâda Gizli Sözleşme Olmasıdır.
34. Mutlak Butlanla Bir Hukuksal İşlem Kendiliğinden Hükümsüz Kalır.

35. Nispi Butlanla Mutlak Butlan Arasındaki Fark
1. Mutlak Butlanda Akitteki Çürüklük Kural Olarak Düzeltilmez Çürüktür. İşlem Ölüdür.
2. Nispi Butlanda Çürüklük Düzeltilebilecek Durumdadır.
36. Başlıca Nispi Butlan Nedenleri
1. İrade Bozuklukları ( Hata Hile Tehdit)
2. Gabin (Sömürge)
3. Ehliyet Noksanı
********************************2008/2 SMMM SORUSU************************************
37. Dolaylı Temsil Bu Temsil Şeklinde Temsilci Yetki Veren Hesabına Fakat Kendi Adına Hareket Etmektedir. Borç Önce Temsilci Üzerinde Kalır Daha Sonra Adına Hareket Edilen Kişiye Geçer.

38. Doğrudan Temsil Ekonomik Hayatta Çok Rastlanan Temsil Türüdür. Temsilci Tarafından Yapılan Sözleşmenin Hüküm Ve Sonuçları Doğrudan Doğruya Temsil Edilenin Hukuk Alanında Meydana Gelir.

39. Temsil Yetkisi Ya Kanundan Yada Temsil Edilenin İradesinden Doğar.

40. Para Borçları Ödeme Zamanında Alacaklının İkametgâhının Bulunduğu Yerde İfa Olur.

41. İkamette Ödenecek Para Borçlarına Götürülecek Para Borçları Denir.

42. Parça Borçları Belli Bir Şeyin Teslimi Borcudur. Parça Borçları Sözleşme Yapılırken Teslim Edilecek Şeyin Bulunduğu Yerde İfa Edilir.

43. Cins Borçları Türü Veya Sayı Tartı Veya Ölçü İle Benzerlerinden Ayırt Edilebilen Şeylere İlişkin Borçtur.

44. Cins Borçları Doğdukları Anda Borçlunun İkametgâhının Bulunduğu Yerde İfa Edilir.

45. Diğer Tüm Borçlar Borcun Doğumu Zamanında Borçlunun Oturduğu Yerde (Borçlunun İkametgâhında)İfa Olur.

46. Ecel Borcun İfa Edilmesi İçin Belirli Bir Zamanın Saptanmış Olması Anlamına Gelmektedir.

47. Sözleşmelerde Süreler Ayın Başı Ve Sonu Tabirlerinden Ayın 1 Günü Ve Sonuncu Günleri Anlaşılmaktadır. Ayın Ortası Tabirinden 15 Gün Anlaşılmalıdır.

48. Sözleşmede Süre Hafta Şeklinde Belirlenmişse Borç Son Haftanın Sözleşme Yapıldığı Güne İsmen Uyan Gününde Muaccel Olur.

49. Süre Ay Olarak Belirlenmişse Borç Sözleşmesinin Yapıldığı Gün Ayın Kaçıncı Günü İse Son Ayın Buna Uyan Gününde Muaccel Olur.

50. Alacaklının Temerrüdü Alacaklının Borçlu Tarafından Edimin İfa Girişimini Reddetmesi Yada Önlemesi Olarak Bilinir.

51. Borçlunun Temmerüdü Borçlu Borçlandığı Edimi Zamanında Yerine Getirmezse İafde Geiktiği Takdirde Temerrüde Düşer.

52. Borçlunun Temerrüdünün Şartları
1. Borcun Muaccel Olması
2. Alacaklının İhtarı

53. Bir Borç İlişkisinden Kaynaklanan Alacağın Bir Kişiye Devredilmesi Alacağın Temlikidir.
***********************2008/ 3 DÖNEM BEKLİYORUZ
54. Alacağın Temlik Türleri
1. Kanuni Temlik: Bir Alacağın Kanundan Dolayı Bir Alacaklıdan Başka Bir Kimseye Geçmesidir.
2. Kazai Temlik: Bir Alacağın Yargıç Kararı İle Başka Kişiye Geçmesidir.
3. İradi Temlik: Devredenle Devralan Arasında Yapılan Bir Anlaşma İle Alacağın Temlik Edilmesidir.
*******************2008/1 DÖNEM SMMM SORUSU*******************
55. Alacağın Temlikinin Geçerlilik Şartları
1. Bir Alacağın Bulunması
2. Yazılı Temlik Sözleşmesinin Yapılması
3. Temlik Edenin Tasarruf Yetkisi
4. Alacağın Temlikinin Yasaklanmamış Olması

56. Borcun Nakli Bir Borç İlişkisinde Borçlunun Borç İlişkisi Dışına Çıkarak Yerine Yeni Bir Borçluya Bırakmasıdır
*******************2008/1 DÖNEMDE SMMM SORUSU*********************
57. Borç İlişkisini Sona Erdiren Sebepler
1. Borcun İfası: İfa Borcun Doğal Olarak Sona Erme Sebebidir.
2. İbra (Aklama): Alacaklının Borçlu İle Yaptığı Bir Sözleşme İle Alacağından Vazgeçmek Yoluyla Borçluyu Borcundan Kurtarmasıdır.
3. Borcun Yenilenmesi: Mevcut Bir Borcun Yeni Bir Borç Meydana Getirerek Eskisinin Sona Erdirilmesidir.
4. Alacaklı Ve Borçlu Sıfatının Birleştirilmesi:
5. Takas: Birbirlerinden Aynı Türden Alacaklara Sahip Kimseler Arasında Yapılan Hesaplaşmadır.
6. Zamanaşımı: Söz Konusu Zaman Aşımı Alacak Hakkının İleri Sürülmesini Önleyen Zamanaşımıdır.

58. Devir Borcu Doğuran Sözleşmeler: Bir Hakkın Kesin Olarak Devrine Yönelik Sözleşmelerdir. Bu Sözleşmeler Sadece Hakkın Devri Borcunu Doğururlar. Örnek: Satım Trampa Bağışlama Sözleşmeler Örnektir.

59. Kullandırma Sözleşmeleri: Bu Sözleşmelerle Bir Şeyin Mülkiyeti Devredilmez. Sadece Bir Şeyin Kullandırılması Taahhüt Edilir. Örneğin: Kira Ariyet Ödünç Karz Sözleşmeleri Kullandırma1 Sözleşmelerine Örnektir.

60. İş Görme Sözleşmeleri: İnsan Emeği Kullanımıyla Belli İşlerin Görülmesi Amacına Yönelik Düzenlenen Sözleşmelerdir. Örneğin: Hizmet Sözleşmesi İstisna (Eser) Sözleşmesi Vekalet Sözleşmesi Örnektir.

61. Saklama Sözleşmeleri: Alacaklıya Ait Bir Eşyanın Borçlu Tarafından Bir Süre Saklanmasını Belli Süre Sonunda O Şeyin Alacaklıya Geri Verilmesini Amaçlayan Sözleşmelerdir. Örneğin: Vedia Ardiye Otelciye Hancıya Tevdi Sözleşmeleri Saklama Sözleşmelerine Örnektir.

62. Teminat Sözleşmeleri: Bir Borcun İfasını Sağlamak Amacı İle Düzenlenir. Temel Amaç Var Olan Asıl Borcun Vadesinde Tahsil Edilmesidir. Örneğin: Kefalet Rehin Ve Cezai Şart Sözleşmeleri Teminat Sözleşmelerine Örnektir.

63. Sonuçları Talih Ve Tesadüfe Bağlı Olan Sözleşmeler: Edimin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Ve Bunun Kapsamı Önceden Belli Değildir. Örnek: Bahis Ve Kumar Kaydı Hayatla İrat Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmeleri

64. Ortaklık Sözleşmeleri: Örnek Adi Şirket Sözleşmeleri
65. Kefaletin Nitelikleri
1. Fer’ilik: Yani Kefalet Geçerli Asıl Borca Bağlı Olarak Hüküm İfade Eder. Asıl Borç Sona Erince Kefalette Sona Erer.
2. Talilik: Kefalet 2.Derecede Akittir. İlk Aşamada Asıl Borçlu Takip Edlir.
3. İvazsızlık: Kefalet Sözleşmesi Genel Olarak Sadece Kefile Yükümlülük Getirir.

66. Kefaletin Geçerlilik Şartları
1. Geçerli Bir Asıl Borcun Olması
2. Kefalet Sözleşmesinin Geçerli Bir Şekilde Düzenlenmiş Olması

**********************2008/1 DÖNEM SORUSU SMMMM**********************
67. Kefalerin Türleri
1. Adi Kefalet: Asıl Kefalet Türüdür. Adi Kefalette Asıl Borçlu Takip Edilmeden Kefile Başvurulamaz.
2. Müteselsil Kefalet: Daha Çok Bankacılık Uygulamalarında Kullanılan Kefalet Türüdür.
İ. Müteselsil Kefaletin Adi Kefaleten Farkı Alacaklı Tarafından Asıl Borçluya Başvurmadan Doğrudan Kefil Aleyhine Takibe Geçilebilmesidir.
3. Birlikte Kefalet: Aralarında Subjektif Bir İlişki Bulunan Birden Fazla Kişinin Aynı Borca Kefalet Etmesidir.
4. Kefile Kefalet: Alacaklıya Karşı Daha Önce Kefil Olmuş Veya Olacak Kimsenin Borcuna Tekeffül Etmektir.. Sözleşme Kefile Kefil İle Alacaklı Arasında Yapılır.
5. Rücua Kefalet: Aksi Kararlaştırılmamışsa Adi Kefalet Niteliğindedir. İlk Kefile Larşı Asıl Borcun Ödeme Gücünü Tekeffül Eder. Sözleşmenin Tarafları İki Kefil İle Rücua Kefildir.

68. Bankacılık Uygulamasındaki Kefalet Türü Müteselsil Kefalettir.

69. Aksi Belirtilmemişse Ticari Borçlarda Kefillik Müteselsil Kefalet Sayılır.

70. Adi Kefalette Asıl Borçlunun Aczi Tespit Edildikten Sonra Kefile Başvurulur.

71. Karz Sözleşmesinin Unsurları:
1. Ödünç Verilecek Bir Miktar Para Yâda Misli Eşyanın Olması
2. Ödünç Konusu Şeyin Mülkiyetinin Ödünç Alana Geçmesi
3. Geri Verme Borcu Ödünç Alınan Şeyin Eşit Miktar Ve Benzerini Geri Vermeyi Üstlenmesi
4. Geri Verme Borcu Ödünç Sözleşmesinin Esas Unsurunu Oluşturur.

72. Adi Karzda Sözleşmede Kararlaştırılmış İse Faiz Ödenir.

73. Ticari Karzda Faiz Ödeyeceği Kararlaştrırılmamışsada Faiz Ödenir.

74. Havale Tek Taraflı Bir İrade İle Havale Ödeyicisine Ödeme Havale Alıcısınada Alma Yetkisi Verir. Havale 3 Tararflı Bir İlişkidir.
1. Havaleci
2. Havale Ödeyicisi
3. Havale AlıcısıMesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...