Toplam 14 kayıt bulundu...


Sosyal Politika Ders Notları ve Sorular - Özet (Aöf)

1 Yorum

ÜNİTE 1 Sosyal Politika Bilim Dalı Sosyal Politika bilim dalını neden tanımlamak gerekir? Sosyal Politika bilim dalını tanımlamak neden güçtür? • Sosyal Politika ile çevresindeki başka sosyal bilim dalları arasındaki konu ve yaklaşım farklılıklarını iyi kavrayabilmek için, bu bilim dalını önce tanımlamak gerekir. • Sosyal Politika, sosyal nitelikli politikaları konu alır. Sosyal ve politika sözcüklerinin sözlüklerdeki anlamları Sosyal Politika bilim dalını doğru olarak ifade edebilmede yetersiz kalır. • Ayrıca, Sosyal Politika bilim dalının tanımını oluşturan [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

aöf, Açıköğretim, Konu Özetleri, Sosyal Politika,

Stratejik Yönetim Ders Notları 1-6 Ünite

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
2 Yorum

STRATEJİK YÖNETİM ÜNİTE 1 İlk defa açık şekilde izahı iki mat olan Neumann ve Morgenstern tarafından yapılmıştır. - Strateji bir işletmenin uzun dönemli amaçlarının saptanması ve bu amaçlara ulaşabilmek için tahsis edilen kaynakların kullanımındaki yollardır. - Yeniliği, ilerlemeyi çevreye uyumunu sağlayarak meydana gelen değ kontrol altına alan yönetsel bir araçtır. YÖNETSEL STRATEJİNİN ÖZELLİKLERİ • Analiz etme sanatıdır • Amaçlara bağlıdır • İşl çevresiyle karşılıklı ilişkilerini düzenler • Uzak geleceğe bağlı bir düzeni ilgilend [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Ders Notları

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Ders Notları ÜNİTE 1 Finansal piyasalar: fon arz edenlerle talep edenlerin bir araya geldiği ve karşılıklı değişimin meydana geldiği yerlere denir. Piyasada 3 temel unsur vardır bunlar alıcı satıcı ve alım satıma konu olan şey. Alım satıma konu olan varlığın niteliğine göre piyasalar 2 ye ayrılır. Reel piyasalar ve finansal piyasalar. Reel piyasalar: Mal ve hizmet arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Bir ekonomi de fonları talep edenler fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar fon akımını sağlayan araç ve gereçler piyasanın işleyişini [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ders Notları

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ ÜNİTE -1 İşletmenin muhasebe sistemi tarafından oluşturulan, işletmenin finansal yapısını, kârlılığını ve gelecekteki performansını değerlendirmede karar vericilere gerekli bilgileri sunan tabloya FİNANSAL TABLO denir. Finansal kararlar FİNANSAL TABLOLARA göre alınır.  Örnek è Bilanço ve Gelir Tablosu Bir işletme tarafından finansal faaliyetleri izlemek, kaydetmek, sınıflamak ve bunlar karar vericiler için faydalı olacak biçimde özetlemek için kullanılan yöntem ve araçlara MUHASEBE SİS [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ders Notları

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

İŞGÖREN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşgören Sağlığı: Çalışanlara en yüksek sağlık kapasitesi sağlamak onların çalışma koşullarının olumsuzluklarından korumak iş ile işçi arasındaki uyumu sağlamaktır. İşgören Sağlığını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, Bir insanın yalnızca bedenen değil, ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik halidir diye tanımlar. İşGüvenliği: İşyerlerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalardır. [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İktisat Tarihi Ders Notları

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

İktisat Tarihi Ders Notları Tüm Üniteler İKTİSAT TARİHİ BİLİMİNİN DOĞUŞU : İktisat tarihi ile ilgili önerilen iki tarih vardır.Bunlardan ilki Adam Smith’in “Milletlerin Serveti” adlı kitabının yayım tarihi olan 1776 yılıdır.Diğer tarih ise 1892 yılıdır.Bu tarihte Abd Harvard Üniversitesinde William Ashley için özel bir iktisat kürsüsü kurulmuştur.İktisat tarihinin doğuşu tarihçi okula çok şey borçludur.Bu okul klasik iktisat okuluna bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.Klasik okul iktisadi davranış kurallarının fizik kanunları gibi evrensel olduğunu iddia ederken tarihçi okul toplumun gelişme düzeyine g&oum [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İktisadi Kalkınma Ders Notları

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

*Kalkınma ve Azgelişmişlik Kalkınma ve azgelişmişlik, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın en çok ilgilendiği konuların başında gelmektedir. Dünyanın yaklaşık 3/4’ünü azgelişmiş diye tanımlanan ülkeler oluşturmaktadır. Kalkınmak, azgelişmişlikten kurtulmak bu toplumların tüm güçleriyle başarmak istedikleri bir savaşa benzemektedir.Kalkınma ekonomisi iktisat bilimi çerçevesinde yeni sayılabilecek bir dal olduğu için, kullandığı terminoloji konusunda da henüz tam bir fikir birliğine varılabilmiş değildir. Gerek büyüme, gelişme ve kalkınma gibi kavramların,gerekse gelişmekte olan, azgelişmiş, gelişmemiş, yoksul, geri kalmış gi [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İnsan Kaynakları Ders Notları - Vize

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

ÜNİTE 1 İnsan kaynakları :Bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim tesislerini ve donanımı içeren fiziksel kaynaklar, öz kaynakları,alacakları,borçları ve kârları içeren finansal kaynaklar ;yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek için pazarlama kapasitesi ve örgüte ait bilgiyi,deneyimi ,beceriyi,karar vermeyi ve yaratıcılığı ,bu yeteneklerin örgütlenmesini ,yapılandırılmasını ve ödüllendirilmesini içeren insan kaynaklarıdır.En önemlisi rekabet avantajı sağlama olasılığı ve bu kaynakların nasıl yönetileceğidir. Personel [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Örgütsel Davranış Ders Notları

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Örgütsel Davranış Ders Notları ▬  Üniversitede ekonomi eğitimi gören bir öğrencinin, televizyon ve gazete haberlerinde sadece ekonomi ile ilgili olanlar dikkatini çekmektedir. Bu durum algılama sürecinin "Algılamada seçicilik" yönü ile ilgilidir. ▬   Sosyal algılamayı etkileyen faktörler: Yaygınlaştırma eğilimi(Hale etkisi), Basmakalıp yargı, Yansıtma, Beklenti. ▬   Bir işletmede personel şefi çalışanların çalışma şartları ile ilgili şikayetlerini personel müdürüne iletmiştir. Bu durum Yatay bir iletişime örnektir. ▬   Süzme veya elemenin, &ou [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Aöf Türk Dili Ders Notları - Özet 1.ve 7. Üniteler

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
6 Yorum

TÜRK DİLİ Ünite 1 Dil ve Dilin Özellikleri Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan, bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaretler sistemi, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, seslerden örülü çok yönlü sosyal bir kurumdur. Genel anlamda ise dil; duygu, düşünce ve dilekleri anlatmaya yarayan bir işaret sistemidir. Buna göre, beş duyunun her birine bağlı dil sistemleri gelişmiştir. [hide]Bunlardan kulak dili veya işitme dili yani sözlü dil, diğerlerinden üstün gelmiş ve insanlar arasındaki iletişime geniş olana [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...