Tevbe İstiğfar Duası

"Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vağdike mestetağtü. Eûzü bike min şerri mâ saneğ'tü. Ebû ü leke biniğmetike aleyye ve ebû ü bizenbî fağfirlî zunûbî fe innehû lâ yağfiruz-zunûbe illâ...