Toplam 19 kayıt bulundu...


Siyaset Bilimi

ÜNİTE-1 S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler. S.2- Toplumları "üretim biçimlerine" göre ayıran ilk düşünür kimdir? İbni Haldun S.3- Sosyoloji deyimini ilk kez kim kullanmıştır? Augoste Comte S.4- Sistem yaklaşımının siyaset bilimindeki öncülüğünü yapan David Easton'a göre siyasal sistemini üç üyesi nedir? Siyasal Topluluk-Siyasal Rejim- Siyasal Otorite S.5- Siyaset biliminin temel kaynaklarından "prens" adlı eser kime aittir? Makyavel prnes adlı eseri prenslikler dönem [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Aöf Türk Dili Ders Notları - Özet 1.ve 7. Üniteler

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
6 Yorum

TÜRK DİLİ Ünite 1 Dil ve Dilin Özellikleri Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan, bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaretler sistemi, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, seslerden örülü çok yönlü sosyal bir kurumdur. Genel anlamda ise dil; duygu, düşünce ve dilekleri anlatmaya yarayan bir işaret sistemidir. Buna göre, beş duyunun her birine bağlı dil sistemleri gelişmiştir. [hide]Bunlardan kulak dili veya işitme dili yani sözlü dil, diğerlerinden üstün gelmiş ve insanlar arasındaki iletişime geniş olana [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Yerel Yönetimler Ders Notları ve Özet

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

YEREL YÖNETİMLER • Türkiye de 1960–1985 yılları arasında kentlerde yasaların genel nüfus içindeki oranı %25 den %50,3 e yükselmiştir.2000 yılında dünya nüfusunun yarısından çoğu kentlerde yaşamaktadır. • KOMÜN: belli bir toprak parçası üzerinde toplu bir halde komşuca yasayan insanlardan oluşan doğal yerleşme birimi niteliğindeki toplu. • Devlet sınırları içinde insan topluluklarının ortak ve yerel nitelik deki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlara YEREL YÖNETİM denir. • Yerel yönetimler: İL ÖZE [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Vergi Hukuku - Vergi Uygulamaları Ders Notları

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

VERGİ UYGULAMALARI ▬ Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar ▬ Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir. ▬ Kendisi mükellef olmadığı halde, mükellefle ilişkisi nedeniyle verginin hesaplanarak kesilmesi ve ödenmesi ve buna ilişkin biçimsel ödevlerin yerine getirilmesi açısından vergi idaresine karşı muhatap olan kişiye Vergi sorumlusu denir. ▬ Matrahın saptanmasına ilişkin usuller: Beyan usulü, Götürü usulü, İdarece takdir usulü, Karineler [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Türkiye Ekonomisi 1. ve 9. Üniteler Ders Notları

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜNİTE  1 Osmanlı İmparatorluğu’nda kapitalizm öncesi hakim üretim şekli vergisel üretim tarzıydı. Dirlik: Has, tımar ve zeamet topraklarının genel adidir. Has: Geliri 100 000 akçeden fazla olan Zeamet: Geliri 20 000 ile 100 000 akçe arasında olan Tımar: Geliri O ile 20 000 arasında olan Ekonominin temel örgüsü toplum ihtiyaçlarını karşılamaktı. 16-18 yy.da Osmanlı Devleti’nin dış siyasetinde öncelik saray, ordu, nüfusun ve loncaların ihtiyaçlarını karşılamaktı. Devlet ithalatı destekliyordu. Avrupa’nın Artan Etkisi: Os [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Maliye Politikası Ders Notları

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

MALİYE POLİTİKASI ▬     Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. ▬     Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir. ▬     Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılması gerektiğini savunan yaklaşım Monetarist yaklaşımdır. ▬     Otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikasına yöneltilen en önemli eleştiri Ekonomik büyümenin otomatik frenlenmesini ortaya çıkarmasıdır. ▬     Enerji, hammadde veya nitelikli eleman kıtlı [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Uluslararası İşletmecilik Ders Notları - Bütünleme 9 ve 15. Üniteler

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

ÜNİTE 9 İ.K.Y’nin fonksiyonları :İşgörenin bulunması, yerleştirilmesi,değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi ve geliştirimesidir. Uluslarası işletmelerde İ.K.Y süreci :İşe alma, Eğitim ve geliştirme, Performans değerlendirme, Ücret yönetimi, İşçi ve işveren ilişkileridir. Uluslararası işletmelerde kadrolaşma politikaları :Uygun elemanı seçmek, uygun yerde çalıştırmak, bireysel ve örgütsel ihtiyaçları karşılamak İnsan kaynağı sağlama yaklaşımları : Etnosentrizm :Uluslararası yatırımcı ülkeden yönetici görevlendirilmesidir. Yararları :Yeterli teknik ve yönetsel bilgi [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Uluslararası Mali İlişkiler Ders Notları

09.02.2012 — Aöf 4. Sınıf Dersler,
0 Yorum

*Uluslararası Finansman Kavramı ve Az Gelişmiş Ülkeler Uluslararası finansman kavramı geniş bir kavram olup uluslar arası yardımları ve dış borçları kapsamaktadır. Bağışlar, hükümetlerden hükümetlere yapılan uzun vadeli, düşük faizli kredilerdir. Milletlerarası kurumlar tarafından yapılan finansmanlar, özel satıcı kredileri, yabancı özel yatırımlar belli başlı uluslararası finansman şekillerini oluşturmaktadır.Uluslararası yardım, yapılan ödeme karşılığı hiçbir geri ödeme talep edilmemesi durumunda söz konusudur. Uluslararası yardımlar genellik sosyal, politik, ekonomik amaçlarla gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere yaptıklar [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Uluslararası Mali İlişkiler Soru - Cevap

1.) Yardım yapan ve alan iki ülke arasında kamu kaynaklarından sağlanan fonlarla yapılan uluslararası yardımlara ne denir? A) Mali yardım B) Teknik yardım C) İkili yardım D) Gıda yardımı E) Çok taraflı yardım CEVAP: İki ülke arasında kurulan böyle bir ilişki ikili yardım anlamındadır. Eğer ülke, yardımı uluslararası kuruluşlardan alacak olsaydı, bu kez çok taraflı yardım söz konusu olacaktı. 2.) Uluslararası finansman ihtiyacının temel nedenini gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? A) S-X = I-M B) X-S = C-I C) M-I = X-S D) S-I = X-M E) C-S = X-M CEV [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...