Toplam 19 kayıt bulundu...


Hata yakalama, hata kodlarını öğrenme

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Hata Yakalama Program yazarken hata mesajlarını nasıl organize ediyorsunuz? Kullanıcı hata mesajlarından bir şey anlayabiliyor mu? Yada kullanıcı hata mesajı ekranda belirince ne yapacağını biliyor mu? Burada anlattığım yöntem ile program içinde oluşan hata mesajlarını daha anlaşılır biçime sokabiliriz. Böylece hem kullanıcı hata ile karşılaşınca ne yapacağını bilir, hemde siz hatayı çözerken nereden başlayacığınızı bilirsiniz. Genel olarak özetleyecek olursak bir VB projesinin, projedeki tüm formların ve formlardaki tüm fonksiyonların bir ismi vardır. Kullanıcı göreceği hata mesajında şöyle bir yapı ile karşılaşır. [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Visual Basic, visual basic hata ayıklama, visual basic hata sebeplerini öğrenme,

Dosya Yazma okuma Output Input Append Random Binary

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

  YAZMA MODLARI     1 – Output Modu   Dosya sıralı erişim modunda sadece yazma işlemi için açılır. Veriler tek yönlü taşınır ve okuma işlemine izin verilmez. Yazma işlemi birkaç farklı teknikle yapılabilir.Bunlardan birincisi PRINT metodudur. Print metodunda bilgiler yan yana veya alt alta aralarında hiçbir ayıraç kullanılmadan yazılır. Veriler yan yana Print #1, bilgi1,bilgi2,bilgi3 yazılır. Print #1, bilgi1 Print #1, bilgi2 Veriler Print #1, bilgi3 alt alta yazılır. Write metodu ise ikinci bir se& [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Yardım Dosyalarına Common Dialog İle Bağlanmak

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Yardım Dosyalarına Common Dialog İle Bağlantı Kurmak Project--> Components--> Microsoft Commont Dialog Control `ü components`i seçin . CommonDialog1`i formunuza ekleyin . Project-->Project1 Properties (? Hangi proje ismini vermişseniz )-->Help File Name `den hazırlamış olduğunuz *.hlp ( ? Hangi help dosya ismini vermişseniz ) dosyasını giriniz . App nesnemizin HelpFile özelliği tasarım aşamasında set edilmiş olur . Ayrıca setup hazırlarken help dosyalarını da otamatik olarak ekletmiş oluruz . Sub Command1_Click() With CommonDialog1 .HelpFile=App.HelpFile .HelpCommand=11 ’içindekiler sekmesini görüntüler .ShowHelp End With End S [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Formu görev çubuğunda gizleme Taskbar

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Programınızın birçok formdan oluşuyorsa bütün formların görev çubuğunda (Taskbar) dizilmesi pek hoş olmaz.Bu kod ile bu durumun üstesinden gelebilirsiniz... Option Explicit Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (Byval hwnd As Long , Byval nIndex As Long , Byval dwNewLong As Long) As Long Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long , Byval nIndex As Long) As Long Private Const WS_EX_APPWINDOW = &H40000 Private Const GWL_EXSTYLE= (-20) Private Sub Command1_Click() Dim a, b As Long a = GetWindowLong(hwnd , GWL_EXSTY [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Visual Basic'te pop-up menü oluşturma

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Option Explicit Private Sub Form_Load() mdosya.Visible = False End Sub Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If Button = 2 Then X = 0 Y = 0 PopupMenu mdosya, 4, Form1.Left + X, Form1.Top + Y End If End Sub Private Sub mac_Click() CommonDialog1 = 1 End Sub Private Sub mcıkıs_Click() End End Sub Private Sub mcopy_Click() Clipboard.SetText Text1.SelText End Sub Private Sub mcut_Click() [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

OCX | ActiveX | Bileşen Nasıl Yapılır ?

23.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Bu makalede Ocx yapımını ve projede kullanımını anlatacağım. Yeni bir Visual Basic projesi başlatın. Projeye bir User control ekleyin. User controlün ismini RenkliButon olarak değiştirin. Eklediğiniz user control'ün üzerine bir adet Label ekleyin ve kod kısmına geçerek aşağıdaki kodları yazın.   Public Event Click() Private Sub Label1_Click() RaiseEvent Click End Sub Private Sub Label1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Label1.BackColor = QBColor(4) Label1.ForeColor = QBColor(15) End Sub [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Windows kapatma işlemi

22.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Formunuzun üzerine 1 command buton ekleyin ve sonra kod pencersi için aşağıdaki örnek kodları ekleyin. Private Sub Command1_Click() Shell ("C:Windowsrundll32.exe user,exitwindows") End Sub Private Sub Form_Load() Command1.Caption = "Kapat" End Sub [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Dosya Arama ve Bulma

22.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Formunuzun üzerine 1 adet FileListBox ve bir adette  DirListBox yerleştirin ve kodları kod penceresini açarak içine ekleyin.... dosyaadi="deneme" call dosyabul (dosyaadi) Public Sub dosyabul(dosya As String) On Error GoTo Hata 'hata oluşursa haberimiz olsun For i = 0 To drive1.ListCount dir1.Path = drive1.List(i) For j = 0 To dir1.ListCount file1.Path = dir1.List(i) For k = 0 To file1.ListCount If file1.List(k) = dosya Then MsgBox "Dosya Bulundu." Next k Next j Next i Exit Sub Hata: MsgBox Err.Description End Sub Kodu kendinize göre daha iyi şekle getirebilirsiniz... [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Visual Basic Dosya Kopyalama Path/File access error

18.10.2008 — Visual Basic,
1 Yorum

Visual Basic ile dosya kopyalama yaparken eğer bu hatayı alıyorsanız aşağıdaki sorunlardan biri vardır. Administrator izinlerine  sahip değilsiniz Kopyalamak yada taşımak istediğiniz dosya Salt Okunur (Read only) Kodunuzda yanlışlık var ; 2 örnek kodda aynı işlevi yapmaktadır. Sub CopyFileToFile() FileCopy "C:dosya.txt", "C:kopyadosya.txt" End Sub Private Sub Command1_Click() FileCopy "C:dosya.txt", "C:kopyadosya.txt" End Sub Bu basit bilgi için umarım Türkçe eğitim veren vb sit [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...