Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları

Açıköğretim Fakültesi

Genel İşletme Dersi

1. Dönem Vize Sınav Soruları (Çıkmış Sorular)

1) Aşağıdaki şıklardan hangisi mal ve hizmet üretimi için kullanılan yöntemleri ifade eder?
A) Emek
B) Sermaye
C) Teknoloji
D) Üretim
E) Girişimci

2) Aşağıdaki şıklardan hangisi üretimi için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır bulunan malları ifade eder?
A) Dayanıklı mallar
B) Serbest mallar
C) Üretim malları
D) Dayanıksız mallar
E) Tüketim malları

3) İnsan gereksinimlerini karşılayan ancak somut olmayan araçlara ne ad verilir?
A) Mal
B) Tüketim
C) Ekonomik mal
D) Ekonomik olmayan mallar
E) Hizmet

4) Aşağıdaki şıklardan hangisi iki veya daha fazla sayıda işletmenin aynı kaynaklara veya müşteri kitlesine yönelmesi durumunda ortaya çıkan kaynaklardan veya pazarlamadan daha fazla pay alma çabasıdır?
A) Özel mülkiyet
B) Seçme özgürlüğü
C) Kâr elde etme
D) Serbest rekabet
E) Pazarlama faaliyeti

5) Aşağıdaki şıklardan hangisi işletmelerin temel amaçlarını kapsar?
A) Kârlılık / Büyüme
B) Kârlılık / Toplumsal sorumluluk
C) Kârlılık / Topluma hizmet
D) Büyüme / Topluma hizmet
E) Toplumsal sorumluluk / Topluma hizmet

6) Bir özel işletmenin birçok amacı vardır, ancak diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki amaçlardan hangisini öncelikle gerçekleştirmesi gerekir?
A) Kâr sağlama
B) Topluma hizmet
C) Toplumsal sorumluluk
D) Uzun dönemli büyüme
E) Çalışanlara uygun ücret verme

7) İşletmenin öz varlığını sağlayan iç çevre faktörü Aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) Yönetim biçimi
B) Sermaye sahipleri
C) Örgüt kültürü
D) Rekabet
E) Teknoloji

8) Sermayesinin tamamı ya da büyük çoğunluğu devlete ya da kamu tüzel kişisine ait olan işletmeleri Aşağıdaki şıklardan hangisi ifade eder?
A) Endüstri işletmeleri
B) Hizmet işletmeleri
C) Ticaret işletmeleri
D) Özel kesim işletmeleri
E) Kamu kesimi işletmeleri

9) Nüfusun yoğun olduğu yerler birçok işletme için kuruluş yeri kararında hangi nedenle önem taşır?
A) Ulaştırma
B) İş gücü
C) Pazara yakınlık
D) Hammadde
E) İklim koşulları

10) Aşağıdaki şıklardan hangisi kurulacak işletmenin değişmez değer yatırım maliyetleri ile döner sermaye gereksiniminin belirlenmesi, gelir ve gider tahminlerini yapan araştırmadır?
A) Ekonomik araştırmalar
B) Teknik araştırmalar
C) Finansal araştırmalar
D) Yasal araştırmalar
E) Örgütsel araştırmalar

11) Aşağıdaki şıklardan hangisi projenin gerektirdiği her türlü somut çalışmaların bitirilip işletmeye geçiş için hazırlığın yapıldığı aşamadır?
A) Projenin uygulanması
B) Fizibilite araştırması
C) Ön proje
D) Kesin proje
E) Üretime geçiş

12) Aşağıdaki şıklardan hangisi işletmelerin büyüme nedenleri arasında sayılamaz?
A) Büyümede çevresel nedenler
B) Büyümede finansal nedenler
C) Büyümede üretime ilişkin nedenler
D) Büyümede pazarlamaya ilişkin nedenler
E) Büyümede etik nedenler


13) Otomobil üreten işletmenin otomobil lastiği üreten işletme ile birleşmesi Aşağıdaki şıklardan hangisine örnek olarak verilebilir?
A) Yatay birleşme
B) Geriye doğru dikey birleşme
C) İleriye doğru dikey birleşme
D) İç büyüme
E) Geriye doğru dikey büyüme

14) İşletmeler kendi içi kaynakları yeterli olmadığı zaman, dış kaynaklardan yararlanarak büyüme yoluna gider yargısı aşağıdaki hangi büyüme türünü açıklar?
A) Dış büyüme
B) İleriye doğru dikey büyüme
C) Dikey birleşme
D) Yatay birleşme
E) Geriye doğru dikey büyüme

15) Aşağıdaki kartel türlerinden hangisinde, üretim sınırlandırmasına gidilerek fiyatın belli seviyenin altına düşmemesi sağlanır?
A) Miktar karteli
B) Fiyat karteli
C) Kartel
D) Konsern
E) Bölge karteli

16) İşletmelerin aynı üretim dalında faaliyet boyutlarını genişletmesine ne ad verilir?
A) Dikey büyüme
B) Dış büyüme
C) İç büyüme
D) Yatay birleşme
E) Yatay büyüme

17) Aşağıdaki şıklardan hangisi işletmelerde etik açıdan sorgulanacak davranışlardan birisi değildir?
A) Denetim dışı davranış
B) Görevde hatalı davranma
C) Görevi kötüye kullanma
D) Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma
E) Denetim içi davranış

18) Aşağıdaki şıklardan hangisi yasalarda belirtilmeyen ancak bir işletmeden toplumun beklediği davranışlar ve eylemlerdir?
A) Toplumsal sorumluluk
B) Ekonomik sorumluluk
C) Etik sorumluluk
D) Gönüllü sorumluluk
E) Hukuksal sorumluluk

19) Aşağıdaki şıklardan hangisinde temel politik karar organlarında ve hiyerarşik yapıdaki kademelerde uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler bulunur?
A) Klasik yönetim
B) Siyasal yönetim
C) Neo klasik yönetim
D) Ailesel yönetim
E) Profesyonel yönetim

20) Yönetici, şirketi geliştirme, genişletme ve benzeri işlemleri yerine getirmeye çalışırken aşağıdakilerden hangi rolü yerine getirir?
A) Girişimci rolü
B) Kaynak dağıtıcı rolü
C) Sözde mevki sahibi rolü
D) Uyuşmazlıkları çözümleyici rolü
E) Müzakerecilik rolü

21) Aşağıdaki şıklardan hangisi üretim süreçlerinin planlanması ve kontrolü ile üretim artışını amaçlamış ve bunun içinde zaman etüdü çalışmaları yapmıştır?
A) Klasik yönetim teorisi
B) Neoklasik yönetim teorisi
C) Bilimsel yönetim teorisi
D) Yönetsel teori
E) Bürokrasi modeli

22) İş analizleri, iş tanımları ve iş gerekleri ile ilgili faaliyetler Aşağıdaki şıklardan hangi işlevle ilgilidir?
A) Planlama
B) Koordinasyon
C) Değerlendirme
D) Yetiştirme / Geliştirme
E) Endüstri ilişkileri

23) Aşağıdaki şıklardan hangisi daha çok ilk basamak yönetim kademesinde ihtiyaç duyulan yetenek türüdür?
A) Beşeri ilişkiler yeteneği
B) Yönetsel yetenek
C) Teknik yetenek
D) Fonksiyonel yetenek
E) Kavramsal yetenek

24) Aşağıdaki şıklardan hangisi olayları tek bir açıdan ve çevre şartlarından kopuk olarak incelemek yerine, her olayı belirli bir çerçevede, başka olaylarla ilişkili olarak incelemeye çalışmıştır?
A) Bilimsel teori
B) Neo klasik teori
C) Modern teori
D) Klasik teori
E) Yönetsel teori

25) Aşağıdaki şıklardan hangisi planlama sürecinin son aşamasıdır?
A) Örgütsel amaçların belirlenmesi
B) Koşulların irdelenmesi
C) Alternatiflerin geliştirilmesi
D) Personelin seçilmesi
E) Planların eyleme geçirilmesi

26) Aşağıdaki şıklardan hangisi politikayı uygulamak için ayrıntılara ağırlık vererek politikaların nasıl ve ne yoldan uygulanacağını gösterir?
A) Taktik planlar
B) Politikalar
C) Kurallar
D) Genyöntemler
E) Sürekli planlar

27) Örgütlerde sık sık tekrarlanan rutin işlerin alt kademe yöneticileri tarafından yürütülmesine, stratejik ve genel nitelikli karar ve işlerin üst kademenin sorumluluğunda olması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ifade edilir?
A) Basamaklar ilkesi
B) Ayrılık gözetme ilkesi
C) Yönetim birliği ilkesi
D) Komuta birliği ilkesi
E) Yönetim alanı ilkesi

28) Aşağıdaki şıklardan hangisi insan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturur?
A) Girişim
B) Doğal Kaynaklar
C) Emek
D) Sermaye
E) Müteşebbis

29) Bir organizasyonda bağımsız bir insan kaynakları bölümü ne zaman kurulmalıdır?
A) Üst yönetim güçlendiğinde
B) İnsan kaynakları işlevleri bölüm yöneticilerinin çok zamanını almaya başladığında
C) Çok iyi insan kaynakları yöneticisi bulunduğunda
D) Çalışanlar sendikalı olup kendi haklarını koruyabildiğinde
E) İşletmenin pazar payı küçüldüğünde

30) Aşağıdaki şıklardan hangisi yönetim işlevlerinden birisi değildir?
A) Planlama
B) Örgütleme
C) Büyüme
D) Yöneltme
E) Denetim

31) Aşağıdaki şıklardan hangisi biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar, iletişim yoğunluğu ve önderlik ile ilgilidir?
A) Bireysel nitelikler
B) Örgütsel özellikler
C) Dış kaynaklar
D) İş nitelikleri
E) Bireylerarası ilişkiler

32) Aşağıdaki şıklardan hangisi kurmay yetkinin özelliklerinden biri değildir?
A) Uzmanlık yetkisidir
B) Yaptırım gücü yoktur
C) Uygulayıcı bir yetkidir
D) Diğer yöneticileri yönlendiremez
E) Diğer yönetim işlevlerine yönelik danışmanlık yapar

33) Aşağıdaki şıklardan hangisi işletmenin personel arzını nitelik olarak irdeleyen bir çalışmadır?
A) Delphi Tekniği
B) İleriye Dönük Kestirim
C) İşgücü Envanteri
D) Kantitatif Teknik
E) İndeks Hesabı

34) Aşağıdaki şıklardan hangisi işe almada kullanılan doğru işlerde doğru kişilerin çalıştığını gösteren eşitliktir?
A) Maliyet = Fayda
B) İşin gerekleri = Personelin nitelikleri
C) İş analizi = İş ölçümü
D) İş gerekleri = Personelin ücreti
E) İş tanımı = Personelin nitelikleri

35) Aşağıdaki şıklardan hangisi personelin işinde gösterdiği başarı derecesinin saptanmasıdır?
A) İş analizi
B) İşgören analizi
C) İşgücü envanteri
D) Performans değerleme
E) İşe alıştırma


36) İşletmede yapılan birbirinden farklı işlere yönelik bilgilerin tek tek toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasına ne ad verilir?
A) İş analizi
B) İş tanımı
C) İş gerekleri
D) İş gücü envanteri
E) İş gücü devir oranı

Genel İşletme Ara Sınav Soruları Cevap Anahtarı:
1) C 2) B 3) E 4) D 5) C 6) A 7) B 8) E 9) C 10) C 11) A 12) E 13) B 14) A 15) A 16) E 17) E 18) C 19) E 20) A 21) C 22) A 23) C 24) C 25) E 26) D 27) B 28) C 29) B 30) C 31) E 32) C 33) C 34) B 35) D 36) AEtiketler: Genel İşletme

2 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • bence"
   soru 3 yanlıs bence"

   Yanıtla

  • bu seni hiç alakadar etmez
   soru 3 şıklarında yanlışlık vardır tüketim ve hizmet aynı kapasitede yer alıp ikisi de cevap kabul edilebilir.

   Yanıtla

Sitede Ara
 • ECA Kombi Aşırı Isınma Arızası Arıza Kodu 6 Nedir Nasıl Çözülür - Pompa Çalışmıyor Olabilir Mi?
  bu hata kodu çıkıyordu kombimizde tarif ettiğiniz şekilde pompayı harekete geçirdik ve sorun çözüldü si...
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...