Aöf Genel İşletme Kısa Kısa Ders Notları - Özet

GENEL İŞLETME

Aöf Genel İşletme Kısa Kısa Ders Notları - Özet

>> "Gün ışığı ve yağmur suyu" Serbest mallar (ekonomik olmayan mallar) grubuna girer.
>> İşletmelerin geleneksel iki temel amacı Kar elde etmek(kar sağlama) ve topluma hizmettir.
>> İşletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında, Muhasebe ve Ar-Ge, Destekleyici işlev arasında yer alır.
>> Yapılabilirlik (ön proje) projesi araştırmaları (fizibilite) arasında yer alanlar: Ekonomik, Teknik, Finansal, Yasal, Örgütsel araştırma içinde yer alır.
>> Birbirinin aynı olan malları üreten ve pazarlayan işletmelerin birleşmesine yatay birleşme denir.
>> Ana etik sorunların ortaya çıktığı alanlar: Çıkar çatışmaları, içtenlik ve doğruluktan sapma, iletişim, örgütsel ilişkiler
>> Çıktı(üretilen mal ve hizmetler) / Girdi (işgücü, sermaye, doğal kaynaklar) = verimlilik (prodüktivite)
>> Gıda maddeleri gibi bir kez kullanıldığında tüketilen mallar Dayanıksız mallar grubuna girer.
>> İşletmenin iç çevre unsurları: Sermaye sahipleri, yöneticiler, personel, örgüt kültürü
>> İşletmelerin Türk hukuk sistemindeki Gruplandırılması göz önüne alındığında limitet şirket , sermaye şirketleri grubuna girer.
>> Kuruluş karar sürecinde, arsa, makine, araç ve gerecin satın alınması Projenin uygulanması aşamasında gerçekleştirilir.
>> Kuruluş karar sürecinde, projenin somutlaştırılması ve ayrıntıların belirlenmesini içeren aşama Yatırım aşamasıdır.
>> İşletmelerin aynı üretim dalında faaliyet boyutlarını genişletmesine Yatay büyüme denir.
>> İşletmeler kendi iç kaynakları yeterli olmadığı zaman, dış kaynaklardan yararlanma yoluna giderler. Dış büyüme genellikle Birleşme şeklinde olur.
>> Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında "harcamalarda sahtecilik yapma" , Denetim dışı davranış biçimi içinde ele alınır.
>> Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallara Etik denir.
>> Bölüm müdürleri ve müdür yardımcıları, orta yönetim basamağında yer alır.
>> Bir organizasyon yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlamak, yeteneklerden yararlanmak, motivasyon gibi konular üzerinde duran yönetim teorisi Neo-Klasik Yönetim Teorisi (Davranışsal) dır.
>> Bir politikayı uygulamak için ayrıntılı olarak yapılması gereken işleri belirten plan türüne Gen yöntem denir.
>> Çift faktör teorisine göre İşbaşarma, tanıma, sorumluluk, gelişme, ilerleme "güdeleyici etmenler" dir.
>> İnsan kaynakları yönetimini etkileyen iç çevre unsurları: İş güvencesi, iş gören beklentileri, biçimsel gruplar, çalışma ortamı
>> İnsan kaynakları yöneticisinin diğer bölümlerdeki insan kaynakları yönetimi işlevlerinin uygulanabilmesi için kullandığı yetki " İşlevsel yetki" dir.
>> İş analizleri ve iş tanımları insan kaynakları yönetimi işlevlerinin Planlama işlevi içinde yer alır.
>> İşletmelerin kuruluşundaki yatırım kararı aşamaları: Yatırım düşüncesi, Yapılabilirlik araştırmaları, Kesin proje, Projenin uygulanması
>> Aynı sektördeki iki işletmenin tüketici aleyhine olarak, karlarını artırmak için birleşmelerine Kartel denir.
>> Ana etik sorunların ortaya çıktığı alanlar: Çıkar çatışmaları, İçtenlik ve doğruluktan sapma, İletişim, Örgütsel ilişkiler
>> Etkinliğin ve verimliliğinin artırılması için hangi ilkelere uyulması gerektiğini araştıran yönetim teorisi Klasik Yönetim Teorisidir.
>> İnsan kaynakları yönetimini etkileyen iç çevre unsurları: Bireysel nitelikler, İş nitelikleri, Bireylerarası ilişkiler, Örgütsel özellikler
>> İnsan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevre unsurları: Dış kaynaklar, Rakipler, Yasalar
>> İş analizlerinin kullanım alanları: İnsan kaynakları planlaması, İşe yerleştirme yükseltme, Eğitime alınacak personelin belirlenmesi, Adil bir ücret sisteminin oluşturulması
>> Pazar bilgisi toplama işlemi pazarlama sisteminin Kolaylaştırıcı fonksiyon içinde yer almaktadır.
>> İşletmenin pazarlama sisteminin sağladığı ek yarar ve hizmetler bütününe Zenginleştirilmiş ürün denir.
>> Bir kurumun malları, hizmetleri ve genellikle de kurum hakkında topluma iletiler sunulmasına Halkla İlişkiler denir.
>> Ürüne dayalı süreç tasarımı: Tüm üretim işlem ve aşamaları yalnızca bir üretim bölümünde gruplandırılır. Üretim süreci belirli bir rota izleyecek şekilde organize edilir. Ürüne dayalı süreçte farklı üretim biçimleri uygulanabilir. Üretim sürecinde ürün geri dönmeksizin doğrusal bir yönde ilerler.
>> İşletmelerin dahili ağına İnternet protokollerinin ve www yaklaşımının uygulanmasına İntranet denir.
>> Ortakların, sağladıkları fonlar karşılığında işletme varlıkları üzerindeki hak sahipliği Öz kaynaklardır.
>> Varlıkların paraya dönüştürülme yeteneğine Likidite denir.
>> Organize olmamış piyasaların özellikleri: Tezgâh üzeri piyasa olarak da adlandırılması, Piyasa işlemlerinin açık olmaması, Yatırımcıların risklerinin daha yüksek olması, Yerel ve menkul kıymetleri fazla bilinmeyen kurumlar için önemli işlev görebilmesi
>> Üretim sisteminin temel öğeleri: Girdiler, Dönüşüm süreci, Çıktılar, Geribildirim
>> Üretim öğeleri: Emek(İşgücü), Girişimci, Sermaye (Kapital), Teknoloji
>> İşletmenin iç çevre unsurları: Sermaye sahipleri, Yöneticiler, Personel, Örgüt kültürü
>> Kuruluş karar sürecinde, arsa, makine, araç ve gerecin satın alınması Projenin uygulanması aşamasında gerçekleştirilir.
>> Aynı ürünün değişik özelliklerle piyasaya sürülmesine Ürün farklılaştırması denir.
>> Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında; "yetersiz çalışanlara göz yumma" Görevde hatalı davranma davranış biçimi içinde ele alınır.
>> Yöneticinin, çalışma hayatındaki bireylerle ilişki kurma becerisini ifade eden yetenek Beşeri ilişkiler yeteneğidir.
>> Bir politikayı uygulamak için ayrıntılı olarak yapılması gereken işleri belirten plan türüne Gen yöntem denir.
>> İş dışı eğitimin üstün yanları: Öğrenmenin belli bir disiplin altında gerçekleşmesi, Eğitimin uzmanlar tarafından verilmesi, Teorik bilgileri öğretmenin kolay olması, Personelin öğrenme isteğini artırması
>> Tüm pazar içindeki farklı grupların ortak satın alma davranışları ve gereksinimler doğrultusunda homojen (benzer) gruplara ayrıştırılmasına Pazar bölümleme denir.
>> Fiyatlamada işletme içi faktörler: Maliyetler, Pazarlama karması, Pazarlama amaçları
>> Fiyatlamada işletme dışı faktörler: Pazarın yapısı, Rekabet, Diğer çevresel faktörler(Ekonomi, aracılar, yasalar)
>> Örgütsel imajın, düşüncelerin ve politik konuların sunumuna yönelik reklâm türüne Kurumsal reklâm denir.
>> Demir-Çelik fabrikaları örneğinde olduğu gibi çok büyük hacimli üretimi gerçekleştiren, bütünüyle sermaye yoğun üretim sistemlerine Sürekli üretim sistemi denir.
>> Süreç tasarımını etkileyen faktörler: Ürün talebi, Otomasyon düzeyi, Ürün kalitesi, Üretim esnekliği, Tüketici ile ilişki düzeyi
>> Bütünleşik bilgi sisteminin özellikleri: Ortak bir bilgi akışı olması, Kapsamlı bir planlama sonucu ortaya çıkması, Çeşitli alt sistemlerden oluşması, Merkezi bir veri tabanına dayanması
>> Finansal işlemlerin, bütün işletmelerde hep aynı adla kaydına yarayan kavram Hesap kavramıdır.
>> Sermaye bütçelemesinin konusu Ekonomik ömrü bir yıldan uzun olan sabit varlıklarla ilgili kararlardır.
>> Para piyasasının özelliklerinden biri Fon alışverişinde kullanılan araçların ticari senetler olmasıdır.
>> Bir işletmenin mallarının ve isminin yabancı bir ülkede üretilmesine izin veren anlaşmaya Lisans anlaşması denir.
>> Mal veya hizmet üretimi için üretim öğelerinin bir araya getirilmesini sağlayan kişiye Girişimci denir.
>> Gıda maddeleri gibi bir kez kullanıldığında tüketilen mallar dayanıksız mallar grubuna girer.
>> İşletmenin iki temel amacı: Kar sağlama, Topluma hizmet
>> İşletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında, Muhasebe ve Ar-Ge Destekleyici işlevler arasında yer alır
>> İşletmelerin Türk hukuk sistemindeki gruplandırılması göz önüne alındığında; limitet şirket Sermaye şirketleri grubuna dahildir.
>> Yatırım kararı aşamaları: Yatırım düşüncesi, Yapılabilirlik araştırmaları, Kesin proje, Projenin uygulanması
>> Yapılabilirlik projesi araştırmaları: Ekonomik araştırma, Teknik araştırma, Finansal araştırma, Yasal araştırma, Örgütsel araştırma
>> Kuruluş yeri seçiminde dikkate alınması gereken etkenler: Ulaştırma olanakları, Pazara yakınlık, Enerji olanakları, İklim koşulları
>> İşletmenin mevcut faaliyetlerini genişletme yoluyla gerçekleştirdiği büyümeye İç büyüme denir.
>> Aynı sektördeki iki işletmenin tüketici aleyhine olarak, karlarını artırmak için birleşmelerine Kartel denir.
>> İşletmeler kendi iç kaynakları yeterli olmadığı zaman, dış kaynaklardan yararlanma yoluna giderler. Dış büyüme genellikle Birleşme şeklinde olur.
>> Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında; "harcamalarda sahtecilik yapma" Denetim Dışı davranış biçimi içinde yer alır.
>> Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında; "yetersiz çalışanlara göz yumma" Görevde Hatalı Davranma türü davranış biçimi içinde ele alınır.
>> Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında; "sağlığa aykırı mal üretme" Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanma türü davranış biçimi içinde ele alınır.
>> Kısım şefleri ve ustabaşılar işletmede İlk basamak yönetim basamağında yer alır.
>> Yöneticinin, çalışma hayatındaki bireylerle ilişki kurma becerisini ifade eden yetenek Beşeri ilişkiler yeteneğidir.
>> İşletmeleri dış çevreyle karşılıklı etkileşimi olan açık bir sistem olarak kabul eden yönetim yaklaşımı Modern Yönetim Yaklaşımıdır.
>> Stratejik planlarda saptanan amaçlara nasıl ulaşılacağını belirleyen planlara Eylemsel planlar denir.
>> "Bir grup ya da bir bölümden bir kişinin sorumlu olması" Yönetim birliği örgütleme ilkesinin gereğidir.
>> Çift faktör teorisine göre “güdüleyici” etmenlerden biri İş başarmadır.
>> İnsan kaynakları yönetiminin gelişim süreci göz önüne alındığında "sendikalaşma" 1930–1940 ta ilk kez gündeme gelmiştir.
>> İnsan kaynakları yöneticisinin diğer bölümlerdeki insan kaynakları yönetimi işlevlerini uygulayabilmesi için kullandığı yetki İşlevsel yetkiye örnektir.
>> Personel bulma, seçme ve yerleştirme insan kaynakları yönetimi işlevlerinin Kadrolama içinde yer alır.
>> Geçmiş yıllardaki bazı göstergelere göre gelecekteki işgücü talebinin saptanmasına İndeks hesabı denir.
>> İş dışı eğitimin üstün yanları: Öğrenmenin belli bir disiplin altında gerçekleşmesi, Eğitimin uzmanlar tarafından verilmesi, Teorik bilgileri öğretmenin kolay olması, Personelin öğrenme isteğini artırması
>> 1900'lü yılların başında H.Ford'un otomobil satışlarını arttırmak için üretimi verimli kılma ve seri üretim yaparak maliyetleri düşürme çabaları Üretim anlayışı pazarlama anlayışının sonucudur.İlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
Sitede Ara
 • ECA Kombi Aşırı Isınma Arızası Arıza Kodu 6 Nedir Nasıl Çözülür - Pompa Çalışmıyor Olabilir Mi?
  bu hata kodu çıkıyordu kombimizde tarif ettiğiniz şekilde pompayı harekete geçirdik ve sorun çözüldü si...
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...