Davranış Bilimleri Çıkmış Bütünleme Soruları AÖF

Davranış Bilimleri Çıkmış Bütünleme Soruları {AOF}


1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyolojiyi en iyi tanımlar?

A)Bireyleri, içinde yaşadıkları toplumdan ayırarak tek başına ele alıp inceleyen bir bilimdir.

B)İnsanların toplumsal yaşamda karşılaştıkları olayların, zihinde yarattığı süreçleri anlamaya, açıklamaya ve kuramsal çerçeveye yerleştirmeye amaçlayan bir bilimdir.

C)İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilimdir.

D)Bir bütünlük içerisinde insanların bütün ilişkilerini inceleyen, bu ilişkilerin nasıl yaratılıp korunduğunu ve değiştirildiğini analiz eden bir bilimdir…

E)İnsanların yaşadıkları çevreden nasıl etkilendiklerini belirlemeye çalışan bir bilimdir.


2. Bir araştırmacının incelediği konuyu diğerlerinden ayıran özellikleri belirterek sınır çizmesi ve belirli bir ilgi odağı üzerinde yoğunlaşması bilimsel araştırma ilkelerinden hangisinin kullanıldığını gösterir?

A)Basitlik B)Açıklık C)Nesnellik D)Tekrar E)Sınırlılık…


3. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin alt dallarından biri değildir?

A)Kişilik sosyolojisi…

B)Spor sosyolojisi

C)Sanat sosyolojisi

D)Eğitim sosyolojisi

E)Uygulamalı sosyoloji


4. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminde yer alan inceleme konularından biri değildir?

A)Bireyler… B)Sendikalar C)Sınıf yapısı D)Kültürel farklılıklar E)Dini gruplar


5. Aşağıdakilerden hangisi kuramı oluşturan ögelerden biridir?

A)Hata terimi B)Önerme… C)Korelasyon D)Etik E)Sembol


6. Olaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bu nedene bağlamak amacıyla tasalanan önermelere ne ad verilir?

A)Hipotez… B)Kuram C)Teori D)Korelasyon E)Yöntem


7. Teknoloji, gelir dağılımı, tüketim ve farklılaşması, iş bölümü, ulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konuları inceleyen sosyoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilgi sosyolojisi

B)Siyaset sosyolojisi

C)Sanayi sosyolojisi

D)Ekonomi sosyolojisi…

E)Uygulamalı sosyoloji


8. Aşağıdakilerden hangisi Batı sosyolojisine en çok katkıda bulunan kuramcılardan biri olan Max Weber’in üzerinde çalıştığı sahalardan biri değildir?

A)Doğal afetler… B)Ekonomi C)Hukuk D)Müzik E)Din


9. İttihat ve Terakki’nin fikir adamı olan ve “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde Durkheim’in toplumsal bilinç kavramını, tarihsel maddeciliğin, sınıf çelişkisine karşı kullanan Türk Sosyoloğu kimdir?

A)Hilmi Ziya Ülken

B)Mehmet İzzet

C)İbrayim Yasa

D)Prens Sabahattin

E)Ziya Gökalp…


10. Kapitalizmi kadının ezilmişliğinin temel kaynağı olarak gören ve kapitalist patriyarki kavramını sıkça kullanan feministler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Radikal feministler

B)Sosyalist feministler…

C)Liberal feministler

D)Eko-feministler

E)Neo-feministler


11. “Bütün, parçaların toplamından fazla bir şeydir.” tezinin geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Socrates B)Aristo… C)Platon D)Roussean E)Kant


12. Sosyolojinin isim babası kimdir?

A)Herbert Spencer

B)Max Weber

C)Karl Marx

D)Auguste Comte…

E)Emile Durkheim


13. Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çok olmuştur?

A)Toplumsal çalışmaların, filozofların düşünce tekelinden kurtulması

B)Doğa bilimlerinin insan ilişkilerini açıklamadaki yetersizliği

C)Coğrafi keşiflerle ortaya çıkarılan yeni toplumlar

D)Fransız Devriminin yaydığı düşünce akımları

E)Endüstri devriminin neden olduğu hızlı toplumsal değişimler…


14. Belirli bir otoritenin mevcut olduğu her yerde çatışmanın varlığından söz eden ve çatışma yaklaşımına farklı bir bakış açısı getiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)K. Marx B)E. Durkheim C)R. Merton D)R. Dahrendorf… E)L. Coser


15. Sosyal bilimcilerin görevinin dünyayı açıklamak değil, değiştirmek olduğunu ileri süren Alman düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)H. Spencer B)R. Dahrendorf C)E. Durkheim D)K. Marx… E)M. Weber


16. Aşağıdakilerden hangisi bir çatışma kuramcısıdır?

A)Cooley B)Mead C)Parsons D)Dahrendorf… E)Dewey


17. “Bütün, parçaların toplamından fazla bir şeydir.” tezinin geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Aristo… B)Roussean C)Platon D)Kant E)Socrates


18. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojide toplumsal düzeni sağlayan beş toplumsal kurumdan biri değildir?

A)Ekonomi kurumu B)Aile kurumu C)Eğitim kurumu D)Sağlık kurumu… E)Siyasal kur.


19. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun varlığından söz edebilmek için gerekli koşullardan biri değildir?

A)Ortak bir kültüre sahip olma

B)Ortak bir üretim biçimine sahip olma…

C)Ortak bir yaşam biçimine uyma

D)Belirli bir idare biçimi benimseyip, ona uyma

E)Ortak bir toprak parçasına sahip olma


20. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statüye bir örnektir?

A)Genç olmak B)Asil olmak C)Kadın olmak D)Orta yaşlı olmak E)Baba olmak…


21. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruplara bir örnektir?

A)Tramvay durağında bekleyen insanlar

B)Semt pazarında alışveriş yapan kadınlar

C)X partisinin gençlik kolları üyeleri…

D)Aynı sandıkta oy kullanan seçmenler

E)Üst geçitten geçen insanlar


22. Aşağıdakilerden hangisi bir toplum türü değildir?

A)Endüstriyel toplumlar

B)Avcı ve toplayıcı toplumlar

C)Tüketim toplumları…

D)Tarım toplumları

E)Göçebe ve çobanlık toplumları


23. Bireyin toplum içindeki kimliğini belirleyen statüsüne ne ad verilir?

A)Gerçek statü B)Temel statü… C)Edinilmiş statü D)Değişmez statü E)Kazanılmış statü


24. Dil, inanç, değer, norm davranışlar ile bir nesilden diğerine aktarılan maddi öğelerden oluşan bütüne ne ad verilir?

A)Kültür… B)Sistem C)Çevre D)Toplum E)Zümre


25. Değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

A)Normları şekillendiren şey toplumun önem verdiği değerlerdir.

B)Her toplumda değer sistemleri aynıdır…

C)Değerler zamanla değiştiği için kuşak çatışmaları yaşanabilir.

D)Bireyler her zaman değerlere uygun davranmayabilir.

E)Eskiyen değerler atılabilir.


26. Türk toplumundan bir kişinin, Çin toplumundaki yemek alışkanlıklarını tiksinti verici olarak değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A)Kültürel birleşme B)Karşıt kültür C)Etnosentrizm… D)Değer farklılığı E)Kültürel realizm


27. Bir toplumda erkeklerin selamlaşırken dudaktan birbirlerini öpmelerinin yadırganması ya da yanlış olarak değerlendirilmesi kültürle ilgili kavramlardan hangisine bir örnektir?

A)Kültürel birleşme B)İdeal kültür C)Kültürel relativizm D)Etnosentrizm… E)Alt kültür


28. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biridir?

A)İbadethaneler B)Kitaplar C)Okullar D)Fabrikalar E)Gelenekler…


29. Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri, alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yüksek kültür… B)Yaygın kültür C)Gerçek kültür D)Popüler kültür E)İdeal kültür


30. İçinde yaşanılan grubun herşeyin merkezi olduğunu, diğer grupların ise bireyin kendi değerlendirdiği referans gruplarını oluşturduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)R. Williams B)B. Whorf C)H. Rodman D)O. Lewis E)G. Sumner…


31. Değer, norm ve yaşam biçimiyle içinde yaşandığı kültüre ters düşen tutum ve davranışları içeren alt kültürlere ne ad verilir?

A)Gerçek kültür B)Popüler kültür C)Fakirlik kültürü D)Yüksek kültür E)Karşıt kültür…


32. İçinde yaşanılan grubun herşeyin merkezi olduğunu, diğer grupların ise bireyin kendi değerlendirdiği referans gruplarını oluşturduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)G. Sumner… B)R. Williams C)H. Rodman D)B. Whorf E)O. Lewis


33. Toplumsal düzeni sağlayan, bireylere yol gösteren, doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirleyen standartlar ve fikirlere ne ad verilir?

A)Norm… B)Hukuk C)Kural D)Adalet E)Ahlâk


34. Müslümanların domuz eti, Hinduların ise sığır eti yememelerini, bu kültürlerin kendi koşulları içinde değerlendirmek aşağıdaki kültürel kavramlardan hangisine bir örnektir?

A)Kültürel relativizm… B)Etnosentrizm C)Karşıt kültür D)Popüler kültür E)Alt kültür


35. İnsan yaşamındaki ilk ve en önemli toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Aile… B)Din C)Ekonomi D)Eğitim E)Siyaset


36. Dilin toplumsallaşma sürecinde öğrenildiğini ve insan bilincinin ve düşünce sisteminin de toplumsal bir ürün olduğunu savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)C.H. Cooley B)G. Simmel C)R. K. Merton D)S. Freud E)G. H. Mead…

 

 


37. Bireylerin genellikle orta yaş krizine girdiği yaş dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)50-60 yaş B)60-65 yaş C)40-50 yaş… D)25-27 yaş E)16-19 yaş


38. Aşağıdaki sorulardan hangisi Cooley’in öne sürdüğü ayna benlik kuramında gerçekleşen ilk aşamayı ifade eder?

A)Başkaları beni nasıl görüyor?…

B)Neden başkalarıyla anlaşamıyorum?

C)Toplumdaki rolüm nedir?

D)Kendimi doğru yansıtıyor muyum?

E)Başkalarıyla nasıl bir iletişim kurarım?


39. Toplumsallaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Birey ve toplum arasında bir bağ oluşturur.

B)Bir etkileşim sürecidir.

C)En önemli devresi olgunluk dönemidir…

D)Belirli bir kişilik kazanma yöntemidir.

E)İnsanca davranışları öğrenme sürecidir.


40. İnsanın kim ve ne olduğu hakkındaki algılamalarının organizasyonuna ne ad verilir ?

A)Kültür B)Rol alma C)Toplumsallaşma D)Benlik… E)Kurum


41. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi aşırı izole ortamların toplumsallaşma üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır?

A)Ralf Dahrendorf B)William Thomas C)Kingsley Davis… D)William James E)John Dewey


42. Dilin toplumsallaşma sürecinde öğrenildiğini ve insan bilincinin ve düşünce sisteminin de toplumsal bir ürün olduğunu savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)R. K. Merton B)G. H. Mead… C)S. Freud D)G. Simmel E)C.H. Cooley


43. Bir bireyde kişiliğin temelini oluşturan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Benlik… B)Beslenme C)Rekabet D)Olgunluk E)Ahlâk


44. Aşağıdakilerden hangisi ikincil gruba bir örnektir?

A)Akrabalar B)Bankalar… C)Aile üyeleri D)Hısımlar E)Arkadaşlar


45. Aşağıdakilerden hangisi elektronik etkileşim gruplarının özelliklerinden biri değildir?

A)Çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunulması

B)Devamlı yeni üyeler bulma çabasında olması

C)İlişkilerde süreklilik

D)Yeni arkadaşlar edinmeyi kolaylaştırması

E)Bireyleri toplumdan izole etmesi…


46. Aşağıdakilerden hangisinde daha çok birincil ilişkiler görülür?

A)Okullar B)Fabrikalar C)Aile… D)Hapishaneler E)Silahlı kuvvetler


47. Aşağıdakilerden hangisi grup oluşumu için gerekli bir unsur değildir?

A)Birliktelik duygusunun olması

B)Olgun bir kişiliğe sahip olunması…

C)İlişkilerde süreklilik olması

D)Belirli amaçların paylaşılması

E)En az iki kişiden oluşması


48. Sumner tarafından tanımlanan ve “bizlikduygusu”nun üyelerce sahip olunduğu grup türü aşağıdalki ifadelerden hangisidir?

A)Dış gruplar B)İç gruplar… C)Elektronik etkileşim grubu D)Küçük gruplar E) Referans g.


49. Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirdiği grup olan referans grubu kavramını geliştiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)G. Simmel B)S. Freud C)H. Hyman… D)R. Bales E)W. Sumner


50. Sahip olduğu önemli kişilik özellikleri ve diğerlerini etkileme gücüyle grubu başarıya götüren kişiye ne ad verilir?

A)Yönetici B)Temsilci C)Lider… D)Mentor E)Koç


51. İki kişiden oluşan en küçük gruba ne ad verilir?

A)Triad B)Mono C)Poli D)Dyad… E)Yığın


52. Aile ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi geniş aile ile aynı anlama gelmez?

A)Eski aile B)Otoriter aile… C)Geleneksel aile D)Tarım ailesi E)Köy ailesi


53. Çiftlerin aile oluşturabilmesi ve meşru çocuklar dünyaya getirebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A)Ekonomik bağımsızlık B)Bakım ve koruma C)Endogami D)Yeni ev açma E)Evlilik…


54. Aile içerisinde kapitalist topluma benzer bir biçimde birtakım eşitsizliklerin söz konusu olduğunu ve aileyi erkeğin kadın üzerinde egemenlik kurduğu bir sistem olarak ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sembolik etkileşim yaklaşımı

B)Fonksiyonalist yaklaşım

C)Çatışma kuramı…

D)Feminist yaklaşım

E)Sosyal alışveriş kuramı


55. Ailenin, çocuklarını yetiştirirken onları içinde yaşadıkları topluma uygun hale getirmeleri, Mordock’ın belirttiği aile işlevlerinden hangisini açıklar?

A)Soyunu devam ettirme B)Toplumsallaştırma… C)Ekonomik dayanışma D)Cinsel ilişkileri düzenleme E)Üreme


56. Mirasta baba soyunun hakimiyeti ve üstünlüğüne ne ad verilir?

A)Patriyarki B)Patriliniyal… C)Matriyarki D)Neolokalite E)Matriliniyal


57. Aşağıdakilerden hangisi sosyologların evlilik biçimlerini incelerken ayırdıkları beş temel kategoriden değildir?

A)Genetik benzerlik… B)Otorite ilişkileri C)Grup ilişkileri D)Eş sayısı E)Çiftlerin yerleşim yeri


58. Aşağıdakilerden hangisi Ogburn’un belirttiği geniş ailenin görevlerinden biri değildir?

A)Prestij sağlama B)Koruyuculuk C)Sembolik görev… D)Eğitim E)Dini görev


59. Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre çekirdek ailenin yerine getirdiği dört temel işlevden biri değildir?

A)Ekonomik dayanışma

B)Toplumsallaşma

C)Cinsel ilişkileri düzenleme

D)Dini ve ahlaki eğitim…

E)Üreme


60. Marx’a göre toplumsal değişme neyin sonucunda ortaya çıkar?

A)Birbirine bağlı çıkarlarla birleşmiş tabakaların uyumu

B)Toplumların, yapıların ve kültürlerin giderek karmaşık hale gelmesi

C)Üretim araçlarına sahip olan grupla, sahip olmayan grup çatışması…

D)Toplum hayatındaki ödüllerin eşitsiz dağılımı

E)Toplumdaki bireylerin taleplerinin zamanla karşılanamaz duruma gelmesi


61. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu etkileyip, değiştirdiği beş alandan biri değildir?

A)Değerlerin değişimi

B)Fizyolojik güdülerin değişimi…

C)Toplumsal organizasyonların değişimi

D)Toplumsal ilişkilerin değişimi

E)İdeolojik değişimler


62. Aşağıdakilerden hangisi, bir tür tabakalaşma biçimi olan zümrelerin toplumsal fonksiyonlarından biri değildir?

A)Dini B)Askeri C)Ailesel… D)Politik E)Ticari


63. Feodal çağda Avrupa’da keşişler, rahipler, rahibeler, piskoposlar ve papalar gibi kendini dine adamış kimseler aşağıdaki zümre gruplarından hangisine dahildirler?

A)Özgür yurttaşlar B)Soylular… C)Köleler D)Serfler E)Kraliyet


64. Eşitsizliğin en aşırı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kapitalizm B)Kölelik… C)Feodalizm D)Sosyalizm E)Sınıf sistemi


65. Hindistan’da tüccarlar, iş adamları ve çiftçilerden oluşan kast aşağıdakilerden hangisidir?

A)Brahmanlar B)Vaişyalar… C)Dokunulmazlar D)Surdalar E)Kişatriyalar


66. Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx’ın öne sürdüğü görüşlerden biri değildir?

A)Toplumların tarihi, sınıflar arasındaki mücadeleler tarihidir.

B)Toplumdaki haksızlıklar özel mülkiyete dayanır.

C)Toplumsal sınıflar zamanla önemlerini kaybedecektir.

D)Sınıf mücadelesi devrimden başka sonuçlarla da gerçekleşebilir…

E)Burjuvazi ve proleteryanın çıkarları birbirine tamamıyla zıttır.


67. Evrende tarihsel bir gelişim olan sosyo-kültürel evrimden söz eden, böylece toplumların yapıların ve kültürlerin giderek karmaşıklaşacaklarını ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)M. Tumin B)H. Spencer C)M. Weber D)G. Lenski E)K. Marx…


68. Sınıf olgusunu,”toplumsal sınıflar hiyerarşisi”, “toplumsal statüler hiyerarşisi” ve “siyasal güçler hiyerarşisi” gibi tabakalaşma tipleriyle açıklayan sosyolog kimdir?

A)Lenski B)Dahrendorf C)Davis D)Tumin E)Weber…


69. Marx’a göre toplumsal değişme neyin sonucunda ortaya çıkar?

A)Toplum hayatındaki ödüllerin eşitsiz dağılımı

B)Toplumdaki bireylerin taleplerinin zamanla karşılanamaz duruma gelmesi

C)Üretim araçlarına sahip olan grupla, sahip olmayan grup çatışması…

D)Birbirine bağlı çıkarlarla birleşmiş tabakaların uyumu

E)Toplumların, yapıların ve kültürlerin giderek karmaşık hale gelmesi


70- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Sınırlılık B) Açıklık C) Doğruluk D) Öznellik… E) Basitlik


NOT: SORULARIN DOĞRU CEVAPLARI ŞIKLARIN SONUNDA 3 NOKTA(…) ŞEKLİNDE GÖSTERİLMİŞTİR…

 1 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • Karakiz Kayıtlı Üye Yorum: 2
   burda hep işletme iktisat mı var arkadaslar türk dili ve edebiyatı cıkmıs soruları yokmu acaba

   Yanıtla

Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...