Uluslararası Mali İlişkiler Soru - Cevap

1.) Yardım yapan ve alan iki ülke arasında kamu kaynaklarından sağlanan fonlarla yapılan uluslararası yardımlara ne denir?
A) Mali yardım
B) Teknik yardım
C) İkili yardım
D) Gıda yardımı
E) Çok taraflı yardım
CEVAP: İki ülke arasında kurulan böyle bir ilişki ikili yardım anlamındadır. Eğer ülke, yardımı uluslararası kuruluşlardan alacak olsaydı, bu kez çok taraflı yardım söz konusu olacaktı.

2.) Uluslararası finansman ihtiyacının temel nedenini gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) S-X = I-M
B) X-S = C-I
C) M-I = X-S
D) S-I = X-M
E) C-S = X-M
CEVAP: Eşitliğin sol tarafı tasarruf-yatırım dengesini, sağ tarafı ise ihracat-ithalat dengesini göstermektedir. S< belirtilmektedir. gereği sağlanması finansmanın bir kadar açığı ticaret dış da ya Tasarruf-yatırım yansımaktadır. şeklinde yani X

3.) Paranın paralar-arası fiyatının oluştuğu piyasalar hangisidir?
A) Sermaye piyasaları
B) Kredi piyasaları
C) Döviz piyasaları
D) Hisse senedi piyasaları
E) Altın piyasaları
CEVAP: Belli bir ulusal paranın başka bir para cinsinden ifade edildiği döviz, bir anlamda paranın paralar-arası fiyatıdır.

4.) Paranın zamanlar-arası fiyatı nedir?
A) Ons
B) Arbitraj
C) Döviz
D) Faiz
E) Kur
CEVAP: Belli bir dönemde kullanılan paranın bir sonraki dönem alacağı değerin belirlenmesinde faiz ölçütü söz konusu olmaktadır.

5.) Hangisi finansal işlemlerin dünya çapında gerçekleştirildiği mali merkezlerinden değildir?
A) New York
B) Londra
C) Tokyo
D) Frankfurt
E) Hiçbiri
CEVAP: Frankfurt bölgesel mali merkezlerden biridir.

6.) Bağlı kurların daha önce belirlenmiş bir formüle veya şemaya göre periyodik olarak uyarlanması ve mini devalüasyonlar yapılmasına dayalı kurlara ne ad verilmektedir?
A) Katlı kur
B) Bağlı kurlar
C) Esnek kurlar
D) Sabit kurlar
E) Emekleyen kurlar
CEVAP: Emekleyen Kurlar

7.) Belli miktardaki iki paranın aynı anda birbirine karşı bir vadede satın alınıp bir başka vadede satılmasına olanak veren işlemlere ne denir?
A) Takas işlemleri
B) Opsiyon işlemleri
C) Future işlemleri
D) Swap işlemleri
E) Forward işlemleri
CEVAP: Swap işlemleri

8.) Borç verme taahhüdü altına girmiş belli bir yükleniciler grubu tarafından verilen kredilere ne ad verilir?
A) İhracat kredileri
B) Sendikasyon kredileri
C) Konsorsiyum kredileri
D) Satıcı kredileri
E) Röfinansman kredileri
CEVAP: Sendikasyon kredileri

9.) Kredi verme ve faiz oranı koruması gibi hizmetlerin asıl kredi veren kurumlardan başka kurumlara satılmasına ya da kredi işleminin en başından bir yerli veya yabancı banka grubuna havale edilmesine ne denir?
A) Kredi sendikasyonu
B) Birincil piyasa işlemi
C) Banka konsorsiyumu
D) Finansal kiralama
E) Kredi anlaşması
CEVAP: (Kredi sendikasyonu)

10.) Kısa ve orta vadeli krediler vererek üye ülkelerin ödemeler dengelerindeki güçlüklerini gidermek üzere çalışan kuruluş hangisidir?
A) Dünya Bankası
B) Uluslararası Para Fonu
C) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
D) Asya Kalkınma Bankası
E) Uluslararası Finansman Kurumu
CEVAP: Uluslararası Para Fonu IMF, ödemeler dengesindeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla kısa ve uzun vadeli kredi veren kuruluştur.

11.) IBRD’de Guvernörler Kurulu’nun verdiği yetkilerle çalışan Yönetim Kurulu’nun 1995 yılı itibariyle üye sayısı kaçtır?
A) 36
B) 12
C) 24
D) 15
E) 20
CEVAP: Yönetim Kurulu’nun 24 üyesi bulunmaktadır.

12.) Aşağıdakilerden hangisi IBRD Guvernörler Kurulu’nun hiç devredemeyeceği yetkileri arasında sayılamaz?
A) Yeni üyeler kabul etmek ve üye kabul şartlarını belirlemek
B) Sermayeyi artırmak veya azaltmak
C) Ana Sözleşme değişikliği yapılmasına karar vermek
D) Üyelerin hangi guvernör tarafından temsil edileceğini tayin etmek
E) Bir üyenin üyeliğini askıya almak
CEVAP: Guvernörler Kurulu’nun, üye ülkelerin kim tarafından, Maliye Bakanı mı, yoksa Merkez Bankası Başkanı ya da başka bir guvernör tarafından mı temsil edileceğini belirleme yetkisi yoktur.

13.) IBRD’nin uluslararası tahvil piyasalarında 105 milyar USD’lik borçlanmasında ülkeler itibariyle en fazla payı hangisi almaktadır?
A) ABD
B) Japonya
C) İsviçre
D) Almanya
E) İngiltere
CEVAP: Japonya, IBRD’nin borçlandığı ülkeler arasında %40’lık payı ile başta gelmektedir.

14.) Aşağıdakilerden hangisi IBRD’nin, üye ülkelerin bazı kurumlarında çalışan üst düzey elemanları formasyona tâbi tutarak eğitmek için oluşturduğu kurumdur?
A) Danışmanlar Kurulu
B) Ekonomik Kalkınma Enstitüsü
C) Eğitim Hizmetleri Enstitüsü
D) Formasyon Danışma Kurulu
E) Destek Hizmetleri Bürosu
CEVAP: Ekonomik Kalkınma Enstitüsü

15.) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Kalkınma Birliği IDA’nın temel kaynaklarından değildir?
A) IMF’den yapılan transferler
B) Üye ülkelerin sermayeye iştirakleri
C) İlave katılımlar
D) Dünya Bankası gelirlerinden yapılan transferler
E) Hiçbiri
CEVAP: IDA’nın IMF’den değil, Dünya Bankası’ndan gelir transferi söz konusudur.

16.) Uluslararası Kalkınma Birliği tarafından verilen kredilerin vadeleri en fazla ne kadar olmaktadır?
A) 40 yıl
B) 35 yıl
C) 20 yıl
D) 15 yıl
E) 10 yıl
CEVAP: (Kredi vadeleri 40 yıl olup 10 yıllık geri ödemesiz dönem söz konusudur.)

17.) Gelişmekte olan ülkelerde verimli özel sektör yatırımlarını teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla 1955 yılında kurulmuş olan Dünya Bankası Grubu üyesi kuruluş hangisidir?
A) Uluslararası Kalkınma Birliği
B) Uluslararası Finansman Kurumu
C) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
D) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Uluslararası Merkezi
E) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
CEVAP: (Uluslararası Finansman Kurumu IFC, Dünya Bankası’nın, özel sektör yatırımlarını finanse etmekte yetersiz kalması üzerine kurulmuş, özel sektöre yönelik bir kuruluştur.)

18.) Uluslararası Finansman Kurumu IFC’nin, borsaya kote olmuş, verimli olacağı düşünülen hisse senetlerine yatırım yapmak üzere oluşturduğu fon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkınma Özel Fonu
B) Sermaye Piyasaları Özel Fonu
C) Sektörel Destekleme Fonu
D) Yeni Oluşan Piyasalar Büyüme Fonu
E) Hiçbiri
CEVAP: (Yeni Oluşan Piyasalar Büyüme Fonu)

19.) Dünya Bankası Grubu’nun en yeni kuruluşu hangisidir?
A) Uluslararası Kalkınma Birliği
B) Uluslararası Finansman Kurumu
C) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
D) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Uluslararası Merkezi
E) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
CEVAP: (Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı MIGA, 1985 yılında yapılan Ana Sözleşmesi’nin 1988 yılında yürürlüğe girmesiyle faaliyetlerine başlayan bir kuruluş olarak en genç organizasyondur.)

20.) Dünyanın en önemli ön-yatırım (pre-investment) ve teknik yardım kaynağını oluşturmakta olan uluslararası kuruluş hangisidir?
A) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
B) Uluslararası Finansman Kurumu
C) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
D) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Uluslararası Merkezi
E) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
CEVAP: (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)

21.) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın merkezi nerededir?
A) Washington
B) New York
C) Londra
D) Tokyo
E) Brüksel
CEVAP: (New York)

22.) Uluslararası para sistemi olarak altın standardının uygulandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1780-1855
B) 1880-1914
C) 1914-1945
D) 1945-1956
E) 1956-1965
CEVAP: (1880-1914)

23.) White Planı’na göre 1 ons altın karşılığı ne kadardır?
A) 32 USD
B) 25 Sterlin
C) 35 Sterlin
D) 35 USD
E) 30 Frank
CEVAP: (ABD’nin planı çerçevesinde altın ile Amerikan doları arasında bir konvertibilite sağlanmış olup oran 1 ons altın=35 USD olarak belirlenmiştir.)

24.) Uluslararası Para Fonu IMF Anlaşması’nın yürürlüğe giriş tarihi nedir?
A) 20 Temmuz 1944
B) 27 Aralık 1945
C) 1 Mart 1947
D) 11 Mart 1947
E) 10 Temmuz 1948
CEVAP: (27 Aralık 1945)

25.) IMF’nin merkezi nerededir?
A) New York
B) Londra
C) Washington
D) Frankfurt
E) Tokyo
CEVAP: (Washington)

26.) Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin amaçları arasında sayılamaz?
A) Kambiyo istikrarını sağlamak ve tek taraflı devalüasyonları önlemek
B) Üyelerin ödemeler bilançoları arasındaki dengesizlikleri gidermek
C) Üye ülkelere ödemeler bilançosundaki dengesizlikleri gidermek üzere kredi vermek
D) Çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına hizmet etmek
E) Az gelişmiş ülkelerin kalkınma faaliyetleri için kredi kullandırmak
CEVAP: (IMF, dünyadaki parasal düzenin sağlanmasına ve mali istikrara ilişkin çalışmalarda bulunmaktadır. Dünya mali sistemine dolaylı etkileri olsa da, doğrudan kalkınma faaliyetleri için kredi vermemektedir.)

27.) Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin danışma kurullarındandır?
A) Guvernörler Kurulu
B) Yönetim Kurulu
C) Gelişen Piyasalar Komisyonu
D) Vekiller Komitesi
E) Çok Taraflı Yardım Komisyonu
CEVAP: (IMF’nin iki danışma kurulu vardır: Vekiller Komitesi ve Kalkınma Komitesi)

28.) Alacaklı ülkelerin örgütlenmesinde en yaygın kurum ABD’nin ………. Örgütüdür. Boşluğu uygun olanla doldurunuz.
A) GATT
B) OECD
C) AID
D) Dünya Bankası
E) IMF
CEVAP: Alacaklı ülkelerin örgütlenmesinde en yaygın kurum ABD’nin AID örgütüdür.

29.) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası finansman koordinasyonu hedefleri arasında değildir.
A) Yardımda etkinliği arttırmak
B) Finansman ve yardım fonlarını arttırmak
C) Yardımların kullanılmasına yardımcı olmak
D) Tasarruf sağlama
E) Yardımın geri ödemesinde uyum
CEVAP: Tasarruf sağlama uluslararası finansman koordinasyonu hedefleri arasında değildir.

30.) Hedefler arasında en önemlisi hangisidir?
A) Yardımların kullanılmasında yardımcı olmak
B) Finansmanı arttırmak
C) Bilgi dışı sağlamak
D) Tutarlı yaklaşımlar
E) Yardımların etkinliğinin arttırılması
CEVAP: Yardımların etkinliğinin arttırılması en önemli hedeftirİlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
İlginizi çekebilir...
Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...