Vergi Hukuku - Vergi Uygulamaları Ders Notları

VERGİ UYGULAMALARI


▬ Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar
▬ Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir.
▬ Kendisi mükellef olmadığı halde, mükellefle ilişkisi nedeniyle verginin hesaplanarak kesilmesi ve ödenmesi ve buna ilişkin biçimsel ödevlerin yerine getirilmesi açısından vergi idaresine karşı muhatap olan kişiye Vergi sorumlusu denir.
▬ Matrahın saptanmasına ilişkin usuller: Beyan usulü, Götürü usulü, İdarece takdir usulü, Karineler usulü
▬ Mesleki bir teşekküle kaydolunması tüccar bakımından işe başlamanın unsurlarındandır.
▬ Kolektif bir şirketin yıllık faaliyet bildiriminde yer alanlar: En yüksek nakit girişi, Gelir tablosu bilgileri, En yüksek nakit çıkışı, Bilanço bilgileri
▬ Borsa ajanlarının, Borsa acentelerinin , Gümrük komisyoncularının, Noterlerin kazancı serbest meslek kazancıdır.
▬ Tüccarlar, faaliyetlerinden hiçbir gelir elde etmemiş olsa dahi, yıllık beyanname vermek zorundadır.
▬ 15.07.1997 tarihinde tasfiyeye giren ve 25.03.2000 tarihinde tasfiyesi sonuçlanan bir şirketin kurumlar vergisi açısından 4 tasfiye dönemi olacaktır.
▬ Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının hesaplanmasında emek alımları, et ürünleri alımları, konserve alımları, giyecek alımları dikkate alınır.
▬ Hisselerin vergisiz olarak devri bakımından Anonim şirket ortakları diğerlerine göre daha avantajlıdır.
▬ Bir işletmenin çeşitli şubeleri aynı numaralı fatura kullanmak isterlerse, Faturalara bölümlerin ayrı ayrı isimlerin yazılması veya özel işaretler konulması zorunludur.
▬ İktisadi varlıklar, normal kullanma sürelerinden çok önce yıpranma ve yok olma gibi tehlikelerle karşı karşıya bulunuyorsa Fevkalade amortisman usulü uygulanır.
▬ Unakıtan Anonim Şirketinin 31.12.1999 tarihinde 20 milyar TL'lik alacağının icra aşamasında olduğu ve henüz tahsil edilemediği görülmüştür. Buna göre şirketin yapması gereken işlem : Şüpheli alacak karşılığı ayrılmalıdır.
▬ Avukatın milletvekilinden vekalet ücreti tahsil etmesi katma değer vergisine tabidir.
▬ Almanya'da ikamet eden mükellef A'nın babası, 01.02.1999 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.Buna göre A'nın en geç hangi tarihe kadar veraset ve intikal vergisi beyannamesini vermesi gerekir.
▬ Yapı kooperatiflerinin sahip oldukları hizmet binalarının bina vergisinden muaf tutulmasının koşulu Kiraya verilmemesidir.
▬ Eğlence vergisinin mükellefi Eğlence yerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.
▬ 80 milyon TL'ye sattığı bir müzik seti için fatura düzenlemediği tespit edilen bir tacire kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının miktarı8 milyon TL'dir.
▬ 21.01.1999 tarihinden itibaren Vergi ziyaı cezası uzlaşmaya konu olamaz.
▬ Vergi hatalarını ortaya çıkarma yolları: İlgili memurun hatayı bulması, Üst memurların yaptıkları incelemeler, Teftiş, Vergi incelemesi
▬ Genel bütçeye dahil vergi hatalarının düzeltilmesinde şikayet yoluyla başvuru Maliye Bakanlığına yapılır.
▬ Doğal afetler nedeniyle vergi borcunu terkin etme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir.
▬ Bakanlar Kurulunun vergi konusunda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin olmamasının nedeni: Vergi ödevine ilişkin Anayasa hükmü, Anayasanın siyasi haklar ve ödevler bölümünde yer almıştır. Siyasi haklar ve ödevler konusunda KHK çıkartılamayacağından vergi konusunda da KHK çıkartılamaz.
▬ Danıştay, Bakanlar Kurulu kararlarını yürürlükten kaldırabilme yetkisine sahiptir.
Mükelleflerin ödevleri: Bildirim, Defter tutma, Belgeleri saklama, Beyanname verme
▬ Vergi tarhı şekilleri: İkmalen, Beyannameye dayanan, Re'sen, Verginin idarece tarhı
▬ Ocak-Mart ayları için belirlenen kazanç üzerinden hesaplanan geçici vergi en geç 15 Mayısta ödenir.
▬ Şahıs şirketlerinin yapmak zorunda olduğu günlük işlemlerden biri Belge verilip alınmasıdır.
▬ Sermaye şirketlerinin kazançlarının vergilendirilme yöntemleri: Klasik sistem, Ayrı oranlar sistemi, Bütünleştirilmiş sistem, Vergi alacağı sistemi
▬ X Tüketim Kooperatifinin 1999 yılıkazancı100 milyar TL'dir. Kooperatifin 1999 yılı satışları toplamı 500 milyar TL, ortaklara yapılan toplam satış300 milyar TL , ortaklara gıda ve giyecek satışı ise 50 milyar TL olduğuna göre bu kooperatifin yararlanacağı risturn istisnası10 milyar TL'dir.
▬ Şahıs şirketlerinin, kuruluş anındaki ortaklık sözleşmesini onaylama yetkisi Notere aittir.
▬ Kazai bir hükme veya kanaat verici bir belgeye göre artık tahsiline imkan kalmayan alacaklara Değersiz alacaklar denir.
▬ İmtiyazlı şirketler yeniden değerlemeden yararlanamaz.
▬ Bir anonim şirket, bilançosunda kayıtlı bir gayri menkulünü yıllığı20 milyar TL’den kiraya vermiş ve 1999 yılında 1999,2000,2001 yıllarına ilişkin 60 milyar TL kira bedelini peşin olarak tahsil etmiştir.Buna göre söz konusu şirketin, 1999 yılı kar zarar hesabında gelir olarak göstereceği miktar 20 milyar TL'dir.
▬ İşçinin evini satışı Katma değer vergisinin konusuna girmez.
▬ Emlak vergisine ilişkin tahsil işlemleri Belediyeler tarafından yapılır.
▬ Eğlence vergisinin mükellefi Eğlence yerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.
▬ 500 milyon TL’lik bir satış faturasını düzenlemediği saptanan tacire kesilecek özel usulsüzlük cezasının miktarı50 000 000 TL'dir.
▬ Uzlaşma istemi, vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren başlayarak en çok 30 gün içinde yapılmalıdır.
▬ Vergilendirme hataları:Mükellefiyette hata, Konuda hata, Mükellefin şahsında hata, Muafiyet döneminde hata
▬ Aynı yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlayan organ Bölge İdare Mahkemesi'dir.
▬ Doğal afetler nedeniyle vergi borcunu terkin etme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir.
▬ Devlete bir yük getiren uluslararası vergi anlaşmalarının yürürlüğe konması Kanun ile kabulüne bağlıdır.
▬ Vergi Usul Kanununda "Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş olmasının mükellefiyet ve sorumluluğu kaldıramayacağının " hükme bağlanmasının nedeni Vergi adaletinin gerçekleştirilmesidir.
▬ Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan defterlerin ve belgelerin ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süre ile saklanması zorunludur.
▬ Serbest meslek kazancının özellikleri: Ticari mahiyetinin olmaması, İlmi bilgiye dayanması, Devamlı olarak yapılması, Bir işverene bağlı olunmaması
▬ Kurumlar vergisi kanununa göre sermaye şirketlerinin indirebileceği giderlerden biri Hisse senetleri ve tahvil ihraç giderleridir.
▬ Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının hesaplanmasında Dayanıklı tüketim malı alımları dikkate alınmaz.
▬ Fatura , malın teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde düzenlenmelidir.
▬ Kazai bir hükme veya kanaat getirici bir belgeye göre tahsiline imkan kalmayan alacaklar hakkında mükelleflerce yapılacak işlem: Değersiz alacak kabul edilerek, kayıtlı değerleriyle zarara geçirilerek yok edilir.
▬ Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde Toptan eşya fiyatları endeksindeki ortalama artış ölçüt olarak alınır.
▬ Veraset ve intikal vergisinin matrahından indirilebilecek borç veya masraflar: Murisin belgeye dayalı borçları, Cenazenin teçhiz ve defni için yapılan masraflar, Murisin vergi borçları, Yabancı ülkelerde ödenen veraset ve intikal vergisi
▬ Hak sahibine, başkasına ait bir şeyin üzerinden faydalanma ve kullanma hakkı sağlayan ayni haklara intifa hakkı denir.
▬ Belediyelerin vergi gelirleri: İlan ve reklam, Eğlence, Yangın sigortası, Haberleşme vergisi Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması, ikinci derecede usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerden biridir.
▬ İkmalen tarha göre yapılan tarhiyatta uzlaşma talep edilebilir.
▬ Vergi ziyaı suçunun unsurları gerçekleşmeden ceza kesilmesi bir vergi hatası değildir.
▬ Vergi yargı kararlarının uygulanma süresi 30 günü geçemez.
▬ Vergi Hukuku'nun yürütme organından doğan kaynakları arasında yer alanlar: Tüzükler, Yönetmelikler, Özelgeler, Genelgeler
▬ Anonim şirketler tüzel kişiliğe sahiptir.
▬ Matrahın saptanmasına ilişkin usuller: Beyan, Götürü, İdarece takdir, Karineler usulü
▬ Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur.
▬ Şahıs şirketlerinin tasfiyesinde, sınırsız sorumluluk Zamanaşımı süresi sonuna kadar devam eder.
▬ Sermaye şirketlerinin kazançlarının vergilendirilme yöntemleri: Klasik, Ayrı oranlar, Bütünleştirilmiş, Vergi alacağı sistemi
▬ Bir takım özellikleri nedeniyle bazı işletmelerin takvim yılından farklı, özel hesap dönemleri uygulayabilmeleri için Maliye Bakanlığının iznini almaları gerekir.
▬ Emlak Vergisi Kanunu'na göre, idarenin verdiği ek süreye rağmen beyanname verilmemesi durumunda Vergi idarece tarh olunur.
▬ Gayri menkullerin ivazsız olarak intikalinde vergiyi doğuran olay Tapuya tescil ettirildiği tarihte ortaya çıkar.
▬ Belediyelerin tahsil ettiği harçlar: Bina inşaat harcı, Kaynak suları harcı, İşgal harcı, Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı
▬ Danıştay, bir yüksek idare mahkemesi olmasının yanında danışma ve inceleme merciidir.
▬ Vadesinde ödenmeyen kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı31.01.2002 tarihinden itibaren %7 olarak uygulanmaktadır.

 İlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...