Finansal Yönetim Kısa Notlar

FİNANSAL YÖNETİM

Finansal yönetim amaçlarından "İşletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkartmak" günümüz koşullarında diğer amaçlardan daha rasyonel kabul edilir.

Finansal yöneticiler, uzun dönemli yatırım kararları alırken ve bu yatırımlar ile ilgili bütçelemeyi yaparken mikro ekonomiden yararlanırlar.

Finansal yöneticiler "finansal planlamada" kaynak seçimi ve yatırımlar arasında uyum sağlamayı amaçlar.

Kar planlaması, sermaye bütçelemesi ve finansmanda yararlanılacak maliyet standartları için planların hazırlanarak yürütülmesi "kontrolörün" sorumluluğundadır.

Döner varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki sayısal ilişkiyi gösteren ve işletmenin likidite durumunu ortaya koyarak çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını araştıran likidite oranı"Cari oran" dır.

Vergiden önceki net geliri 50 milyar TL ve faiz ödemeleri toplamı2,5 milyar TL olan bir işletmede faizin kazanılma sayısı21 dir. (50+2,5)/2,5=21

Alacakların toplamı5 milyar TL olan bir işletmenin ortalama tahsil süresi 18 gün ise satışlarıtoplamı100 milyar TL dır.
Ortalama tahsil süresi=Ticari alacaklar/(Kredili satışlar/360)

İşletmenin borçlanma, sermaye artışı ve faaliyetleri sonucu elde ettiği kaynakları ve bu kaynakların nasıl kullanıldığını gösteren finansal tabloya fon akım tablosu denir.

Fon kullanımı, aktifteki artışları ve pasifteki azalışları ifade eder.

İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme yatırımlarında olağanüstü finansal planlar kullanılmalıdır.

1998 yılısatışları10 milyar TL, varlık toplamı5 milyar TL ve 1999 yılında satışlarını%50 artırması halinde gereksinim duyacağı toplam fon miktarı1,5 milyar TL olan bir işletmenin kısa vadeli borç toplamı2 milyar TL dir. Toplam fon gereksinimi=delta S/S* (V-DB)

Bilanço kalemlerinin bağımlı değişken, satışların bağımsız değişken kabul edilerek satışlarla bağlantılı olan bilanço kalemlerinin tahmininin yapıldığı ve söz konusu bilanço kalemleri ile satışlar arasındaki ilişkinin saptandığı finansal tahmin yöntemi Regresyon analizidir.

İşletmelerin, finansal planlarla belirledikleri hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.

Kara geçiş noktasının belirlenmesinde, Fiyat değişikliklerinin belirlenmesinde, Sabit ve değişken giderlerin yapısındaki değişikliklerin işletme karına etkisinin belirlenmesinde, Finansal varlıkların karlılığının belirlenmesinde başa baş analizinden yararlanılır.

Başa baş noktasındaki üretim hacmi 30000 birim, birim değişir gideri 100000 TL ve ürettiği mamulün birim satışfiyatı250000 TL olan bir işletmenin sabit giderleri toplamı4,5 milyar TL dir. TR=TC , 250000*30000=3000 000 000+x

Çalışma kaldıracı derecesi 3, birleşik kaldıraç derecesi 1,5 olan bir işletmede finansal kaldıraç derecesi 0,5 olur. BKD=ÇKD * FKD

Türk Ticaret Kanunu'na göre, işletmelerin ellerinde tutamayacakları ve rehin olarak kabul edemeyecekleri kendi hisse senetlerine Kasa hisse senedi denir.


Riskin artması, işletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında kısa vadeli borç kullanımının artmasının sonuçlarından biridir.

Kar marjı%10 ve kazanma gücü %30 olan bir işletmenin varlık devir hızı3 'tür. Kar marjı* Devir hızı= Kazanma gücü

İşletmelerin nakit yetersizliğini, nakit ıskontosundan yoksun kalınmasına ve işletmenin kredi değerinin azalmasına bağlayan optimal nakit tutarı modeli Beranek modelidir.

Büro makineleri, stok türlerinden "işletme malzemesi" 'ne örnektir.

Her 18 günde bir sipariş veren bir işletmenin toplam mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik siparişmiktarı200 birimdir. 4000=360/18 * ESM

Stok bulundurma giderleri: Sigorta giderleri, Ürünün bozulmasının yol açtığı giderler, Depolama giderleri, Moda değişikliklerinin yol açtığı giderler.

Kısa vadede alacakların miktarını etkileyen en önemli etken satışlardaki değişikliklerdir.

Satıştoplamı20 milyar TL ve alacak toplamı5 milyar TL olan bir işletmede, alacaklara bağlanan fonlar yılda 4 kez toplanmaktadır. 20/5=4

%80 bileşik faizle bankaya yatırılan 5 milyar TL 3 yıl sonra 29,16 milyar olur. Tablodan 5,832 * 5 milyar=29,16

Enflasyon oranı%60 olduğunda, %70 faizli devlet tahvilinin reel getirisi yüzde 6,25 olur. r=[(1+0,70)- (1+0,60)]/(1+0,60)

Çalışma sermayesinin yeterli olduğunun söylenebilmesi için genel bir kural olarak işletmelerin vari varlıkları cari borçlarının 2 katı olmalıdır. Cari oran=dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar

Genel olarak, aktifteki artışlar ve pasifteki azalışlar fon kullanımını ifade eder.

Satış giderleri bütçesi pazarlama fonksiyonuna bağlı olarak hazırlanan bütçelerden biridir.

Direkt işçilik değişir giderler kapsamındadır.

İşletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında kısa vadeli borç kullanımının artması cari oranın azalması sonucunu doğurur.

Optimal nakit tutarının saptanması için geliştirilen modellerden Baumol Modeli , her borçlanmanın ve fon çekilişinin işletmeye sabit bir masraf yüklediği, işletmenin nakit ödemelerinin zaman içinde düzenli bir şekilde dağıldığı varsayımına dayanır.

Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik siparişmiktarı400 birim ise bu işletme 90 günde bir sipariş vermelidir. 1600/400=4 kez, 360/4=90 günde bir sipariş.

Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.

Yatırılan sermaye üzerinden bütün dönemleri kapsayacak biçimde bir defa hesaplanan faize basit faiz denir.

Yatırım projesi değerleme yöntemlerinden net şimdiki değer yöntemi paranın zaman değerini dikkate alır.

Bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin, risk derecesine göre düzeltilmesini içeren proje değerleme yaklaşımına belirlilik eşiti yaklaşımı denir.

Projenin beklenen net nakit girişi, nakit girişlerinin her birinin olasılıklarla çarpılarak toplamının alınmasıyla bulunmaktadır. Net nakit girişleri:
50,100,150,200 Olasılık: 20, 20,40,20 Beklenen değer: 10,20,60,40 toplam=130

Bir işletme 3 yıllık dönemde sırasıyla 150,100,200 TL kar payı dağıtmıştır. Linter-Gordon modeline göre, iskonto oranı%100 olduğunda bu işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatı125 TL olur.

Kar dağıtım politikasını etkileyen faktörlerden biri borçların ödenme zorunluluğudur.

Maddi teminata gerek duyulmaksızın, kredi alanının imzasına dayanılarak açılan kredilere açık kredi denir.

Faiz ödeme dönemlerinin 4 ayda bir olması durumunda, %75 nominal faiz oranına göre kısa vadeli banka kredisinin maliyeti yaklaşık %95,3 tür.
12/4=3 kez. n=1 yıl, (1+ %75 / 3 )^3 - 1

60 gün vadeli ve 10 milyar TL tutarında mal alarak ticari kredi kullanan bir işletme, malın bedelini ilk 20 gün içerisinde öderse %10 peşin iskontosundan yararlanacaktır. Malın bedelinin vadesinde ödenmesi durumunda, bu işletmenin kullandığı ticari kredinin yıllık maliyeti yaklaşık %100 DÜR.
10/(100-10) * 360/(60-20)=%100

Tahvil çıkaran işletmenin geliri incelenirken banka garantisi, nakit olmayan giderler, varlıkların paraya çevrilmesinde fonlar, faizi karşılama oranının eğilimi göz önüne alınır.

Hisse senetlerinin piyasa fiyatı8000 TL olan ve hisse başına 6400 TL kar sağlayacağı tahmin edilen bir işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25 olması durumunda, dağıtılmayan kar paylarının maliyeti %60 olur.
6400(1-0,25)/8000=%60

Tüm yatırımcıların aynı maliyet oranı üzerinden borçlanabilmesi sermaye yapısı kararları ile ilgili olarak geliştirilen Modigliani-Miller yaklaşımının koşullarından biridir.

Sermaye maliyetinin en düşük düzeyde gerçekleşmesini sağlayarak, işletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkarılmasına imkan veren finansal yapı Optimal sermaye yapısı ile ifade edilir.

Ters repo, bir tahvilin geri satım taahhüdü ile alımını içermektedir.

Yatırım fonlarının özellikleri: Riskin dağıtılmasını amaçlaması, Küçük ve dağınık tasarrufları ülke ekonomisine aktarması, Sermayenin oluşumunu hızlandırması, Banka aracı kurum ve özel sigorta şirketleri tarafından kurulabilmesi.

Toptan satışlar pazarı, blok satış şeklindeki özelleştirme uygulamalarının borsada organize olmuş bir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin kotasyon işlemine tabi tutulması, menkul kıymet borsalarının güvence sağlama fonksiyonu ile ilgilidir.

İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal araçlar: Altın senedi, altına dayalı B tipi yatırım fonu, altına dayalı değişken faizli tahvil, altına dayalı VDMK

İşletmelerin birleşmesinde etkili olan faktörler: Finansman kolaylığı sağlama, vergi yasalarından yararlanma, riskleri azaltma, ölçek ekonomisinden yararlanma

İşletme döneminde başarısızlığa neden olan faktörlerden biri beklenen satış düzeyine ulaşılamamasıdır.

Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler tarafından kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil piyasaları olan finansal araçlara euro ticari senet
denir.

Future işlemlerinin özelliklerinden biri: fiyatların takas odası tarafından ilan edilmesidir.

Finans fonksiyonunu doğrudan etkileyen etmenler: İşletmelerin büyümesi, haberleşmenin hızlanması, sürekli enflasyon, pazarın gelişmesi

Fon kullanımı: vergi ödemeleri, kar payı dağıtımı, sabit varlık artışı, sermayenin azaltılması

İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin uyumlaştırılması amacı güdülerek günlük işlemlerden doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için düzenlenen finansal planlara normal plan denir.

Bütçeleme işleminin aşamaları: 1-Temel amaçların belirlenmesi 2-Uzun vadeli planlar yapılması3-Uzun vadeli satış tahminleri yapılması4-Mal karması oluşturulması5-Kısa vadeli satış tahmini yapılması

Bir işletmenin, 20 000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 10 milyar TL'lik satış hacminde başa baş noktasına
ulaşır.TR=P*Q, TC=F+V*Q, TR=TC, 800000*Q=6+4, Q=12500

Hammadde giderleri değişir gider kalemlerinden biridir.

Nakit akımı: Nakit-Hammadde-Yarı mamul- Mal stoku- Alacaklar-Nakit

Her 18 günde bir sipariş veren bir işletmenin toplam mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik siparişmiktarı200 birimdir. 360/18=20 kez, ESM=4000/20=200

30 milyar TL tutarındaki bir makine satın almak için yıllık %70 basit faizli kredi kullanıldığında ilk ay ödenmesi gereken faiz miktarı1,75 milyar TL olur. 30*70*1/100*12=1,75

İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının hammaddelerini üretmek ya da ürettiği malları daha etkin olarak pazarlamak için yaptıkları yatırımlara entegrasyon yatırımları denir.

İç ve dış piyasada satış kabiliyeti olan ticari ve zirai mamul veya malların bankaya rehin edilmesi karşılığında verilen kısa vadeli kredilere emtia karşılığı avans denir.

Leasing yönteminin avantajları: Teşviklerden tam yararlanma sağlaması, Esnek ödemeli olması, Daha az teminat gerektirmesi, İstikrarlı finansman sağlaması

Gerçekleşmesi gereken karın yüksek amortisman, ihtiyatlar ve karşılık zararları yoluyla azaltılması sonucu ortaya çıkan duruma gizli oto finansman denir.

Sermaye yapısı kararlarını etkileyen temel faktörler: Genel ekonomik durum, endüstrinin özellikleri, işletmenin özellikleri, Yöneticilerin risk almadaki tercihleri

Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki acentelerin komisyon gelirini azaltılmasıdır.

Para piyasasının özellikleri: Enflasyonun sürekli yüksek olduğu ekonomilerde ön plana çıkması, Vadelerin kısa olması, Borcun paraya dönüştürülme
maliyetinin düşük olması, Borçların geri ödenmeme riskinin düşük olması

Toptan satışlar pazarı, blok satış şeklindeki özelleştirme uygulamalarının borsada organize olmuş bir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Düşük fiyatlı satım emirlerinin daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden önce karşılanmasına fiyat önceliği kuralı denir.

Fiyat kartelinde belirlenen fiyatın dışında satış yapılmasının önlenerek piyasanın denetim altına alınması için kurulan kartel türü satış kartelidir.

Dikey birleşme, üretim ve satış faaliyetlerinin çeşitli evrelerinde faaliyet gösteren birimlerin birleşmesini gösterir.


İşletme ile çevresindeki ilişkilerin analiz edilerek amaçların belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden düzenlenerek gerekli kaynakların tahsis edilmesine strateji denir.

İşletmelerin finansal başarısızlık durumlarını iyileştirmek için izlenebilecek yollar: Yeni işletmeler ile ortaklık yapılması, Borçların öz kaynağa çevrilmesi, Küçülme yolu ile başarısızlığın giderilmesi, Borçların vadelerinin uzatılması

Euro ticari senedin özellikleri: Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmeler tarafından çıkarılması, İkincil piyasada işlem görebilmesi, Kredi değerliliği yüksek işletmeler tarafından çıkarılması, Banka mevduatına oranla daha yüksek gelir sağlaması.

Future fiyatlar ile spot fiyatlar arasındaki ilişkiyi sağlayan ve piyasaları dengeye getiren sürece arbitraj denir.

Çağdaş finans yöneticisinin görevleri: İşletmenin gelecekteki büyüme hızının ne olacağına karar vermek. İşletme kaynaklarının bileşimine karar vermek. Üretilen malın maliyeti ve fiyatının nasıl saptanacağını belirlemek. İşletmenin sermaye yapısını belirlemek.

Muhasebe, finansal yönetimin ilişkili olduğu öncelikli disiplinlerden biridir.

Muhasebe politikalarının ve süreçlerinin saptanması kontrolörün görevlerinden biridir.

Finansal yöneticiler kaynak seçimi ve yatırımlar arasında uyum sağlamayı Finansal Planlamada amaçlar.

Cari oran 2, cari borçlar 4 milyar TL ve stokları2 milyar TL olan bir işletmenin hassas oranı1,5 'tur.

Sermaye arttırımı, işletmelerin fon kaynaklarından biridir.

Fon kullanımları: Vergi ödemeleri. Sermayenin azaltılması. Kar payı dağıtımı. Sabit varlık artışı.

Bir işletmenin 1998 yılısatışları40 milyar TL, toplam varlıkları20 milyar TL ve döner borçları10 milyar TL'dir. İşletmelerin %20 oranında artıracağı tahmin edildiğine göre bu işletmenin toplam fon gereksinimi 2 milyar TL'dir.

İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme yatırımlarında finansal plan türlerinden Olağanüstü finansal planlar kullanılmalıdır.

Bütçelemenin yararları: İşletme etkinliklerini geliştirmesi. Kaynakların verimli kullanımını sağlaması. Planlamada kesinlik sağlaması. İşletme içi bölümler arasında uyum sağlaması.

Genel imalat giderleri bütçesi, üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelerden biridir.
Sigorta giderleri, sabit giderlere örnektir.

Bir işletmenin 20000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 10 milyar TL’lik satış hacminde başa baş noktasına ulaşır.

Çalışma sermayesi kalemleri: Nakit, Alacaklar, Peşin ödenmiş giderler, Stoklar.

Çalışma sermayesinin geçici kısmının bir bölümünün kısa süreli finansman kaynakları ile finanse edildiği çalışma sermayesi finansmanı yaklaşımına Ilımlı yaklaşım denir.

Net karı15 milyon TL, satışları30 milyon TL ve toplam varlıkları50 milyon TL olan bir işletmenin kazanma gücü yüzde 30 'dur.

Bir işletmenin yıllık talebi 1200 birim ve ekonomik siparişmiktarı100 ise, bu işletme giderlerini en aza indirebilmek için 30 günde bir siparişvermelidir.

Üretim sürecinde yer almayan ancak üretim sürecinin meydana gelmesine ve devamına yardım eden materyallere işletme malzemesi denir.

Müşterilerin kredi analizi yapılırken kullanılan oranlar: Cari oran, Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı, Asit test oranı.

Bir işletmenin satışları150 milyon TL ve alacakları 25 milyon TL ise bu işletmenin alacakları ortalama 60 gün vadelidir.

500 milyon TL'nin %80 yıllık basit faiz üzerinden 6 aylık faizi 400 milyon TL'dir.

Piyasadaki enflasyon oranı%70 olduğunda, %90 faizli devlet tahvilinin reel getirisi yaklaşık %12 'dir.

Net şimdiki değer yöntemi, paranın zaman değerini dikkate alır.

%70 iskonto faktörüne göre şimdiki değeri 20, %80 iskonto faktörüne göre ise şimdiki değeri -5 olan bir projenin iç karlılık oranı%78 dir.

24 Ocak 1980 kararlarının sonuçları: Sıkı para politikası uygulaması. Faiz oranlarının hızlı bir şekilde artış göstermesi. Yeni yatırım olanaklarının azalması. İşletmelerin borç yükünün artması.

Bütçeleme şefi, kontrolöre bağlı olarak çalışır.

Vergiden önceki net geliri 5 milyar TL, ödenen faiz tutarı500 milyon TL olan bir işletmede faizin kazanılma sayısı11 'dir.

Sermaye arttırımı, fon kaynaklarından biridir.

Bir işletmenin 1998 yılısatışları40 milyar TL, toplam varlıkları20 milyar TL ve döner borçları10 milyar TL'dir. İşletmenin 1999 yılında satışlarını% 20 oranında arttıracağı tahmin edildiğine göre bu işletmenin toplam fon gereksinimi 2 milyar TL'dir.

İşletmelerin belirledikleri hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.

Bir işletmenin ürettiği malların satış geliri 50000 birimlik üretimde toplam 1 milyar TL, değişir giderleri toplam 500 milyon TL ve sabit giderleri toplam 750 milyon TL olduğuna göre, bu işletme 75 bin birimlik üretimde başa baş noktasına ulaşır.

Toptan ticarette, çalışma sermayesi ihtiyacı diğerlerine göre daha fazladır.

Optimal nakit tutarının saptanması ile ilgili olarak geliştirilen Beranek modelinde, işletmeye para girişlerinin devamlı, buna karşılık para çıkışlarının yönetimin kontrolü altında belirli günlerde ve büyük tutarlar halinde yapıldığı ileri sürülmektedir.

Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik siparişmiktarı400 birim ise bu işletme 90 günde bir sipariş vermelidir.

Müşterilerin kredi analizi yapılırken kullanılan oranlar: Cari oran, Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı, Asit test oranı

500 milyon TL'nin %80 yıllık basit faiz üzerinden 6 aylık faizi 200 milyon TL'dir.

İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının hammaddelerini üretmek ya da ürettiği malları daha etkin olarak pazarlamak için yaptıkları yatırımlara entegrasyon yatırımları denir.

Pazar analizinde göz önünde bulundurulan faktörler: Pazar büyüme oranı, Pazarın büyüklüğü, Satış fiyatı, Pazar payı

Kar payının, işletmenin hesap dönemi sonunda elde ettiği net karından dağıtılacağı, kar dağıtımında benimsenen ilkelerden biri olan net kar ilkesinin
gereğidir.

Senet borçlusunun, senedin tevdi edildiği bankanın bulunduğu şehrin dışında bulunması halinde kullandırılan kredilere senet iştirası suretiyle kullanılan krediler adı verilir.

Orta vadeli finansman kaynaklarından biri rotatif kredilerdir.

Hisse senetlerinin piyasa fiyatı8000 TL olan ve hisse başına 6400 TL kar sağlayacağı tahmin edilen bir işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25
olması durumunda, dağıtılmayan kar paylarının maliyeti %60 olur.

Optimal sermaye yapısının bozulmasına neden olan etkenlerden biri borçlanma eksikliğidir.

Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki acentelerin komisyon gelirini azaltmasıdır.

İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal araçlar: Altına dayalı VDMK, Altına dayalı B tipi yatırım fonu, Altına dayalı değişken faizli tahvil

Binek otomobilleri üreten bir işletmenin kamyon, otobüs veya minibüs üreten diğer işletmelerle birleşerek faaliyetlerini genişletmesi Kümeli birleşme türüne örnektir.

Başarısızlığa düşen işletmelerin durumunu iyileştirmede alınabilecek önlemler: İşletmenin satılması, Yeni işletmelerle ortaklık yapılması, Borçların vadesinin uzatılması, Sermaye artırımı yapılması.

Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler tarafından kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil piyasaları olan finansal araçlara Euro ticari senet
denir.

Grev, sistematik olmayan risklere örnektir.

Fonların gelecekte ekonomik yararlar sağlamak amacıyla şimdiden tahsis edilmesine yatırım denir.

Finansal analizde, fon akım tablosundan yararlanılır.

Bir işletmenin 1997 yılı varlık toplamı750 milyon TL, satışlarıtoplamı300 milyon TL ve kısa vadeli borçlarıtoplamı150 milyon TL'dir. İç kaynaklardan 50 milyon TL sağlayan işletme, 1998 yılında satışların 450 milyon TL düzeyinde olacağını tahmin
ettiğine göre, bu işletmenin 1998 yılı ek fon gereksinimi 250 milyon TL'dir.

Finansal gereksinimlerin tahmininde kullanılan yöntemler: Satışların yüzdesi, Regresyon analizi, Günlük satış tutarı, Oranlar

İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin uyumlaştırılması amacı güdülerek, günlük işlemlerden doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için düzenlenen finansal planlara Normal plan denir.

Satış giderleri bütçesi, pazarlama fonksiyonuna bağlı olarak hazırlanan bütçelerden biridir.

İşletmelerin belirledikleri hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.

Bir işletmenin 30 000 birimlik üretimde sabit giderleri toplamı25 milyon TL, değişir giderleri toplamı30 milyon TL ve birim satışfiyatı1500 TL ise başa baş noktası 50 bin birimdir.

Bir işletmenin 20000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 8 milyar TL’lik satış hacminde başa baş noktasına ulaşır.

Çalışma sermayesi kalemleri: Nakit, Alacaklar, Peşin
ödenmiş giderler, Stoklar

Tüm faaliyeti boyunca, ekonomik ve mevsimlik değişmeleri göz önünde bulundurmadan elde tutulması gereken döner varlık kalemleri sürekli çalışma sermayesi ile ifade edilir.
Optimal nakit tutarının saptanması ile ilgili olarak geliştirilen modellerden Beranek modeli, işletmeye para girişlerinin devamlı buna karşılık para çıkışlarının yönetimin kontrolü altında belirli günlerde ve büyük tutarlar halinde yapıldığı ileri sürülmektedir.

Menkul kıymetler ile para arasındaki karşılıklı aktarımların zaman ve tutarını belirlemek için geliştirilen modele Miller-Orr modeli denir.

Bir işletmenin yıllık talebi 10000 birim, sipariş verme gideri 50 TL, birim stok değeri 100 TL ve bulundurma gideri %25 ise, bu işletmenin ekonomik siparişmiktarı200 'dür.

Kısa vadeli borç ödeme gücünü tespit etmek için kullanılan oranlar: Cari oran, Asit test oranı, Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı

Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.

Bir tasarruf sahibinin %50 bileşik faiz üzerinden bankaya yatırdığı400 milyon TL’si ikinci yılın sonunda 900 milyon olacaktır.1 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • alioren Kayıtlı Üye Yorum: 4

   vize notlarımıdır bunlar ?

   Yanıtla

İlginizi çekebilir...
Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...