Finansal Yönetim Ders Notları | 8-13

FİNANSAL YÖNETİM FİNAL

ÜNİTE 8


- Dayanıksız mallar daha çok peşin satılırken, dayanıklı mallarda kredili satışlar daha fazla olur
- Satışlar arttıkça alacak miktarıda artar.
- Satışların hacmi, kredili satışların toplam satışlara oranı, kredi ve tahsilat politikası alacakların düzeyini belirleyen faktörlerdir.
- Finansal yöneticinin kontrolü altında olan kredi ve tahsilat politikasıdır.
- Ekonomide durgunluk arttıkça, sektördeki rekabet fazlaysa, işletmeler büyüyorsa alacaklar artar.
- 2/10 net 30 ifadesi , 30 gün vade tanınan bir alacak 10 gün içinde ödenirse % 2 iskonto tanınacağını gösterir.
- Edward Altman Z skoru 3 den büyük ise işletmenin iflas olasılığı yoktur.
- Karakter: Müşterinin borcu ödeme niyetini gösterir
- Kapasite: Borcu ödeme kabiliyetini gösterir
- Teminatlar: Borca karşılık istenen kefil, rehin, ipotek gibi unsurlardır.
- Alacak kontrolünde alacaklarla ilgili oranlardan yararlanılır.
- İşletmelerin üretimini gerçekleştirebilmesi için diğer işletmelerden aldığı temel maddelere Hammadde denir.
- Satış hacmi , talebin yapısı, satış bölgelerinin çeşitliliği ve üretim çeşitliliği mamül stoğu bulundurmayı, üretim faaliyetinin sürekliliği de yarı mamul stoğu bulundurmayı etkiler.
- Stok tedarik maliyetleri; haberleşme giderleri, kalite kontrol analizi giderleri, ve tedarikle ilgili ödenen ücretlerdir.
- Toplam talep: S
Sipariş miktarı: Q
Sipariş maliyeti: O
Toplam sipariş maliyeti= S / Q . O ( S bölü Q çarpı O )
- Ekonomik Sipariş Miktarı = Karekök 2S.O bölü C (Birim başına bulundurma maliyeti) dir.
-Kredi politikasının temel amacı: Alacak yönetiminin karlarda yaratacağı katkının maksimum yapılmasıdır.
- Uzun vadeli borçlanma düzeyi alacakların düzeyini etkilemez.
- Stok yönetiminin temel amacı: Stok maliyetlerinin en aza indirmek ve işletmenin karlılığını düşürmeyecek stok seviyesini belirlemek
- Enflasyonist dönemlerde Fifo tercih edilmez.


ÜNİTE 9


- Belirli bir üretim gücünün elde edilmesi için yapılan her türlü harcamaya Yatırım denir.
- Yatırım projelerinin analizi ve en uygun yatırım kararının verilmesi sürecine Sermaye bütçelemesi denir.
- Satışların artma olasılığına karşı yeni pazarların ele geçirilmesi için yapılan yatırımlara Genişleme Yatırımı denir. Gelişmiş teknolojinin kullanımı ile maliyeti düşürüp mamülü geliştirir.
- Bağımlı yatırımlar: tamamlayıcı, ikame ve almaşık yatırımlar diye 3 e ayrılır.
- Yatırımın faydalı üretimde bulunabileceği süreye Ekonomik ömür denir.
- Paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler: İç karlılık oranı, net bugünkü değer ve karlılık endeksi yöntemidir.
- Statik yöntemlerin ortak özelliği: paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemlerdir.
- Net bugünkü değer paranın zaman değerini dikkate alan yöntemlerden biridir.
- Net Bugünkü Değer = Net nakit girişlerinin bugünkü değeri + Hurda değerinin bugünkü değeri – Yatırım Tutarı
- Karlılık Endeksi = Net Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri / Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değeridir.
- Net bugünkü değer negatif ise yatırım yapılamaz. NBD si fazla olan projeler öncelikli olmalıdır.
- Almaşık Yatrım: Bir yatırımın yapılması teknik olarak diğer bir yatırımın yapılmasını engelliyorsa almaşık yatırım olur.


ÜNİTE 10


- Verilecek kararların sonuçlarının önceden bilinmesi Belirlilik denir.
- Beklenen getirinin gerçekleşen getiriden sapma olasılığa Risk denir.
- Yatırımın vadesi ile risk arasında doğrusal ilişki vardır. Vade uzayınca risk artar
- Belirli bir dönem getirileri ile bu getirilerin gerçekleşme olasılıklarının çarpımlarının toplamı Beklenen getiriyi verir.
- Varyans: Olası getirinin beklenen getiriden farklarının karelerinin toplamıdır.
- Belirlilik Eşitliği: Yatırım projesinin sağlayacağı net nakit girişlerinin risk kat sayısıyla düzeltilerek net bugünkü değerin bulunduğu risk hesaplama yöntemidir.
- Sayfa 337 10. soru
- Karar Ağacı: Farklı kararları ve bunların olası sonuçlarını bir arada gösteren yöntemdir. Önemli kararları sırayla yöneticilere verir bir defada değil
- Her birim getiriye düşen risk değişim katsayısıdır.
- Risk faktörünü dikkate alan yöntemler: Karar ağacı, simulasyon, belirlilik eşitliği, olasılık dağılımıdır.
- Belirlilik katsayısı risk ile ters orantılıdır.
- Simulasyon yöntemi en karmaşık ve bilgisayar kullanımını gerekli kılan yöntemdir.

 

ÜNİTE 11

- Teminatlara göre finansman bonoları
A tipi: Garanti kaydı taşımaz
B tipi: Banka kredisiyle desteklenmiştir.
C tipi: Banka garantilidir.
E tipi: Hazine garantilidir.
F tipi : Başka bir ortaklığın garantisini taşır.
- Factoring: Kredili satış yapan işletmelerin bu satışlardan doğan alacak haklarını faktöre devrederek alacakların tahsili, muhasebe ve ön ödeme biçimindeki hizmetlerden yararlanma işlemidir. Sadece kısa vadeli alacaklar için söz konusudur vadeler 30 ile 120 gün arasında değişmektedir.
- Factoring işlemindeki taraflar: Factoring şirketi, Müşteri (Satıcı), Borçlu (alıcı)
- Satıcı kredisi kullanan işletmeler peşin iskontosundan yararlanamaz.
- Ülkemizde finansman bonosu çıkaran kuruluşlar, halka açık anonim şirketler, mahalli idareler, KİT ler ve özel mavzuat gereğince faaliyet gösteren kuruluşlardır.
-Repo işlemine alacaklılık hakkını gösteren borçlanma belgeleri konu olur.
- Repo: Sermaye piyasası araçlarının belli bir vadede geri alma taahhüdüyle satılmasına denir- - İşletmelere imza karşılığı teminatsız olarak açılan kredilere Açık kredi denir. En önemli sakıncası kısa vadede geri ödenmesi zorunluluğudur.
- Amir Banka: Akreditifi açmadan önce ithalatçıdan tüm garantileri alır.
Lehdar: Adına akteditif açılan kişidir.
İhbar Bankası: Akreditifi ihracatçıya ihbar eden ihracatçının ülkesindeki bankadır.
Akreditif Amiri: Kendi hesabına akreditif açtırma, talimatı veren ithalatçıdır.
- Komisyon Gideri = Alacak Tutarı X Komisyon Oranı
- Finansman Gideri = Alacak Tutarı X Faiz oranı
- Sağlanan Fon = Alacak Tutarı – ( Komisyon Gideri + Finansman Gideri)
-Finansman Bonosu: İhrac eden kurumların borçlu sıfatıyla düzenleyip sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymetlere denir.
- Ters Repo: Menkul kıymetlerin belli bir vadede geri satım taahhüdüyle alımı işlemine denir.
- Factöring hizmetinde faktör şirket kredili satışlar toplamının % 80 ni oranında satıcı firmaya ödeme yapar.
- Libor: Londra bankalar arası faiz oranı.


ÜNİTE 12


- Orta vadeli finansman kaynakları;
Orta Vadeli Banka Kredileri: Vade 1 yıldan uzundur
Orta Vadeli Sigorta Şirketi Kredileri:
Orta Vadeli Satıcı Kredileri:
Kiralama Yoluyla Finansman Leasing: Malın bir kiralama şirketi tarafından alınıp yatırımcıya belirli bir dönem kiralanmasıdır.
- Orta vadeli finansman kaynakları işletmelerin sabit varlıklarının finansmanında kullanılır.
- Fikri ve sinai haklar gibi maddi olmayan haklar leasing işlemine konu olamaz.
- Fortfaiting: Mal ve hizmet ihracatından doğan belli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek olan alacakların bir mbanka ya da finans kurumu tarafından satın alınmasıdır.
- Fortfaitinge göre; Poliçeler rücusuz olarak 3 kez ciro edilebilir.
- Hisse senedi sahiplerinin şirketin iflasını isteme hakları yoktur.
- Hisse senedinin ilk çıkarılışı sırasında belirlenen değeri, Nominal değeridir. Nominal değer hisse senedinin üzerinde yazılı olan değerdir. Hisse senedi Nam a yada hamiline yazılı olarak çıkarılabilir.
- Tahvillerin vadesi, 2 yıldan az olmamak kaydıyla serbestçe belirlenir.
- Sabit Faizli Tahviller: ana para ve faizi dışında bir getiri sağlamayan tahvil
- Değişken Faizli Tahvil: SPK nın izniyle en az 4 yıl vadeli faiz çıkarabilir.
- Primli Tahviller:
- İkramiyeli Tahviller: Kura ile tahvil sahiplerine ikramiye verilen tahvillerdir.
- Kar Paylı Tahviller: Faize ek olarak belli oranda kara katılım veren tahvillerdir.
- Hisse senedi alma hakkı veren tahviller ( Varant): Önceden belirlenmiş bir fiyatla belirli sayıda hisse senedi alma hakkına varant denir. Tahvilden ayrılarak alınıp satılabilen bir haktır.
- Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil:
-Operasyonel Kiralama: Kiracının dönem sonunda malı satın alma zorunluluğunun bulunmadığı leasing türüdür.
- Kurul kaydına alınan hisse senetleri kayıt belgesi tarihinden 15 gün içinde tic. Siciline tescil edilir.

ÜNİTE 13


- Firmalar için sermaye maliyeti yatırımlardan sağlanan minimum getiri oranını ifade eder.
- Borçlanmanın Vergi Sonrası maliyeti = Borçlanmanın Vergi Öncesi Maliyeti X ( 1 – Vergi Oranı)
- İmtiyazlı Hisse Senedinin Maliyeti = Dağıtılan Kar Payı / Net Çıkarılma fiyatı
- Adi Hisse Senedinin Maliyeti = Dağıtılan Kar Payı / Piyasa Fiyatı + Kar Payının Büyüme Oranı
- Dağıtılmamış Karların Maliyeti = Dağıtılan Kar Payı / Hisse Senedi Piyasa Değeri + Kar Payı Büyüme Oranı
- Sermaye Maliyeti : İşletmelerde kullanılması planlanan her çeşit kaynağın maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasının alınması suretiyle bulunan değere Sermaye Maliyeti denir.-İlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
İlginizi çekebilir...
Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...