aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » Muhasebe Ders Notları... (Buradasınız)

Muhasebe Ders Notlarıçekonomist

07.12.2012 13:58

aöfMatik
ÜNÝTE 1- ENVANTER İSLEMLERİ


ENVANTER: Saymak,ölçmek,tartmak,deðerlemek suretiyle bilanço gününde tüm mevcutlarý, alacaklarý ve borçlarý kesin bir þekilde tesbit etme iþlemine envanter denir. Envanter türleri þunlardýr: 1- Kuruluþ envanteri iþletmeler kurulduklarýnda ilk yapacaðý kuruluþ envanteridir. 2- Dönemsonu envanteri : 31.12.- itibariyle çýkarýlmasý zorunlu olan envanterdir. 3- Devir envanteri: Ýþletmeler devredildiklerinde devir envanteri çýkartmak zorundadýr. 4- Tasfiye envanteri : Ýþletmeler tasfiye edildiðinde tasfiye envanteri çýkartacaklardýr.

1- Muhasebe dýþý envanter 2- Muhasebe içi envanter

1- Muhasebe dýþý envanter : Muhasebe kayýtlarý dikkate alýnmadan çýkarýlan envantere muhasebe dýþý envanter denir.Envanterin tanýmýný içerir. T.T.K.'ca düzenlenmiþtir.Yýlda en az 1 kez yapýlmalýdýr.Bilanço muhasebe dýþý envantere göre düzenlenir. Deðerleme : Bir iþletmenin varlýklarýnýn ve borçlarýnýn bilanço günündeki gerçek deðerlerinin tesbit ve takdiri iþlemine deðerleme denir. a) T.T.K.'ya göre deðerleme : Maliyet bedelini esas almýþtýr. b) V.U.K.'a göre deðerleme : 7 gruba ayrýlýr: 1- Maliyet bedeli : Bir iktisadi varlýðýn elde edilmesi veya deðerinin arttýrýlmasý için yapýlan giderlerin toplamýna maliyet denir. Maliyet bedeli þu varlýklara uygulanýr: - Maddi duran varlýða - Maddi olmayan duran varlýða - Ticari mallara - Üretilen mamüllere - Üretilen tarýmsal ürünlere 2- Borsa rayici : Borsaya kayýtlý iktisadi varlýklarýn bilanço günündeki borsa deðerini ifade eder. Yabancý paralara uygulanýr. 3- Tasarruf deðeri ( peþin deðer): Bir iktisadi varlýðýn deðerleme gününde sahibi için arzettiði deðerdir.Senetli alacaklara ve senetli borçlara uygulanýr. 4- Mukayyet deðer( kayýtlý deðer) : Bir iktisadi varlýðýn muhasebe kayýtlarýnda görünen deðeridir.Senetsiz alacak ve senetsiz borçlara uygulanýr. 5- Ýtibari deðer (nominal-üzerinde yazýlý): Her türlü senet hisse senedi ve tahvillerin üzerinde yazýlý olan deðerdir.Para ve çýkarýlmýþ tahvillere uygulanýr. 6- Rayiç bedel : Bir iktisadi varlýðýn piyasadaki alým-satým deðerini ifade eder. Sadece gayrimenkullere uygulanmaz. 7- Emsal bedel: Gerçek bedeli bilinmeyen veya tam tesbit edilemeyen iktisadi varlýklarýn benzerlerine nazaran sahip olduðu deðerdir.Deðeri düþen mallara uygulanýr. Emsal bedelde þu sýralama izlenir: 1-Ortalama fiyat 2- Maliyet bedeli 3-Takdir esasý Muhasebe ilkelerine göre deðerleme: Ya maliyet yada maliyet bedeli ile piyasa fiyatýndan hangisi düþük ise onunla deðerleme yapýlýr. NOT: Tüm kanun ve ilkeler açýsýndan ortak deðerleme yöntemi maliyet bedelidir. 2- Muhasebe içi envanter : Muhasebe dýþý envanterin kayýtlara geçmiþ halidir. Sýrasýyla þu aþamalardan oluþur:-Genel geçici mizan - Envanter ve kayýtlarý - Kesin mizan - Mali tablolar ( bilanço ve gelir tablosu) - Hesaplarýn kapatýlmasý

KAR HESAPLAMA YÖNTEMLERÝ

1)Özsermaye karþýlaþtýrmasýyla karýn tesbiti: DSÖS - DBÖS + ÇEKÝLEN - ÝLAVE = KAR/ZARAR ( DSV-DSB ) - ( DBV-DBB ) + ÇEKÝLEN - ÝLAVE = KAR/ZARAR

2)Hasýlat yöntemi ile karýn tesbiti : Gelir ve giderler tahakkuk etmiþ olsa bile alýnmýþ yada ödenmiþ kabul edilir. GELÝRLER - GÝDERLER = KAR/ZARAR GELÝRLER > GÝDERLER = KAR GÝDERLER > GELÝRLER = ZARAR NOT: Envanter iþlemleri esnasýnda en önemli kalem Ticari Mal 'dýr. TTK' ya göre bulunan kar Ticari kar VUK' a göre bulunan kar Mali kar/ Vergi kar'ýdýr.

ÜNÝTE 2 - HAZIR DEÐERLER VE MENKUL KIYMETLER

KASA HSB: Aktif karakterli bir bilanço hesabýdýr.Kasaya giriþ oldýðunda kasa hesabýnýn borcuna, kasadan çýkýþ olduðunda hesabýn alacaðýna kayýt yapýlýr. KASA HSB

GÝRÝÞ ÇIKIÞ

Kasa hesabýyla ilgili dönem sonunda 3 iþlem ile karþýlaþýlabilir: 1-) Kasa denkliði : Hesabýn borç kalaný ile gerçekte kasanýn mevcutu birbirinin aynýysa kasa denk demektir.Bu durumda bir düzeltme kaydý yapýlmaz. Örnek : Kasanýn denk olmasý için sayým sonucu mevcut kaç olmalýdýr? B KASA HSB A

3.500.000 2.000.000

2-) Kasa noksaný : Kasa mevcutu Kasa hesabýnýn borç kalanýndan eksik ise kasa noksandýr.Sebeb ;- fazla bir ödeme yapýlmýþ olabilir - eksik tahsilat yapýlmýþtýr - bir ödemenin kaydý unutulmuþtur - kiþi zimmetine para geçirmiþ olabilir. Eksikliðin nedeni hiçbir þekilde bulunamýyorsa eksiklik Olaðandýþý gider ve zarar hsb.'nýn borcuna devredilir. Örnek : Sayým sonucu 1.100.000.TL.'dýr, noksanlýðýn sebebinin bankadan yapýlan eksik tahsilat olduðu anlaþýlmýþtýr.Düzeltme kaydýný yapýnýz. B KASA HSB A --------------------------------

2.000.000. 800.000. Sayým ve Tesellüm Nok Hsb. 100.000 Kasa Hsb. 100.000 ---------------------------------Bankalar Hsb. 100.000 Sayým ve Tesellüm Nok.Hsb. 100.000 ---------------------------------

Örnek : Sayým sonucu 1.500.000.TL.fakat noksanlýðýn sebebi bulunamamýþtýr.Düzeltme kaydýný yapýnýz. B KASA HSB A --------------------------------

5.000.000 3.000.000 Sayým ve Tesellüm Nok Hsb. 500.000 Kasa Hsb. 500.000 ---------------------------------Olaðandýþý Gid.ve Zarar Hsb. 500.000 Sayým ve Tesellüm Nok.Hsb. 500.000 --------------------------------3-) Kasa fazlasý : Kasa mevcutu kasa hesabýnýn borç kalanýndan fazla ise kasa fazladýr.Þu sebeblerden fazla çýkabilir: - Bir tahsilat kaydý yapýlmamýþtýr yada eksik tahsilat kaydý yapýlmýþtýr. - Eksik bir ödeme yapýlmýþ olabilir. - Fazla bir tahsilat yapýlmýþ olabilir. - Bir ödeme fazla kaydedilmiþ olabilir. Fazlalýk nedeni bulunamýyorsa Olaðandýþý Gelir ve karlar hsb.na alacak kaydý yapýlýr. Örnek : Sayým sonucu mevcut 2.500.000.TL. dir.Fazlalýðýn nedeni müþteriye yapýlan eksik ödemedir.Düzeltme kaydýný yapýnýz. B KASA HSB A --------------------------------

5.000.000. 3.000.000. Kasa Hsb. 500.000 Sayým ve Tesellüm Faz.Hsb. 500.000 ---------------------------------Sayým ve Tesellüm Nok.Hsb. 500.000 Alýcýlar 500.000 --------------------------------Örnek : Sayým sonucu mevcut 4.000.000.TL. dir.Fazlalýðýn nedeni ise bulunamamýþ.Düzeltme kaydýný yapýnýz. B KASA HSB A ---------------------------------7.000.000. 4.000.000. Kasa Hsb. 1.000.000 Sayým ve Tesellüm Faz.Hsb. 1.000.000 ---------------------------------Sayým ve Tesellüm Faz..Hsb. 1.000.000 Diðer Ol.dþ.Gel.Kar.Hsb. 1.000.000 ---------------------------------YABANCI PARALAR : Yabancý paralar kasa hsb.nýn altýnda izlenir.Tek düzende yabancý paralar için bir hesab yoktur.Yabancý paralar dönem sonunda Maliye Bkl.ðýnýn açýkladýðý kur üzerinden deðerlendirilir.Deðerlemede kasa hesabýnda iþlem yapýlýr. Örnek : Ýþletme yaptýðý bir satýþ karþýlýðýnda müþteriden 2000 $ almýþtýr.O tarihte 1 $ = 100.000.TL. YKY. -------------------------------KASA 200.000.000 Y.ÝÇÝ SATIÞLAR 200.000.000 --------------------------------2000$ * 100.000 TL. = 200.000.000.TL. Örnek : Ýþletme 1000 $ 'ý 1$ = 200.000.TL.den bozmuþtur. --------------------------------KASA 200.000.000 KASA 100.000.000 KAMBÝYO KARI 100.000.000 --------------------------------

Örnek : Ýþletme kasasýnda 1000 $ vardýr.Kasa hsb.borç kalaný 100.000.000.TL.dir.Dönem sonunda Maliye Bakanlýðý kuru 1 $ = 150.000.TL.açýklamýþtýr.YKY. --------------------------------KASA 50.000.000 KAMBÝYO KARI 50.000.000 --------------------------------Örnek:yýl sonu iþletme kasasýnda 3.000.$ vardýr.Mal.Bkl.kuru ise 1 $ = 60.000.TL Ayný tarihte kasanýn ve dövizin durumu nedir? KASA HSB A --------------------------------15.000.000 KASA HSB 3.000.000 3.000.000 KAMBÝYO KARI 3.000.000

18.000.000 ---------------------------------3.000 $ * 60.000 = 18.000.000 3.000.000 artýþ var Örnek:yýl sonu iþletme kasasýnda 2.000.$ vardýr.Mal.Bkl.kur ise 1$ = 100.000.TL Ayný tarihte kasanýn ve dövizin durumu nedir? KASA HSB A --------------------------------

400.000.000 200.000.000 KAMBÝYO ZARARI 200.000.000 KASA 200.000.000

200.000.000 ---------------------------------2000 $* 100.000 TL. = 200.000.000 BANKALAR HSB : Dönem sonunda bankalarýn ana hesaplarý ile yardýmcý hesaplarý karþýlaþtýrýlýr.Gerekli düzeltme kayýtlarý yapýlýr.Tahakkuk eden faizler kayda alýnýr. Bankalar hesabýna AC/HSB da denir.Alacaklý c/hsb' a tahakkuk eden brüt faizden %10 Gelir Vergisi bundanda %10 fon payý kesilir.Kalan kýsým net faizdir. BANKALAR BANKALAR BANKA KRD. ACH BCH (Faiz geliri) (Finansman gideri) Örnek : Bankadaki paraya 90.000.000 faiz geliri tahakkuk ettirilmiþtir.Net faizi bulunuz.YKY. 90.000.000*%10 = 9.000.000. GV 9.000.000.GV * %10 = 900.000.FON PAYI 9.000.000.+ 900.000. = 9.900.000 Toplam kesinti 90.000.000. - 9.900.000 = 80.100.000 -------------------------------PEÞ.ÖD.VER.VE FON. 9.900.000 BANKALAR 80.100.000 FAÝZ GELÝRÝ 90.000.000 --------------------------------Örnek : Yýl içinde Akbank ach'na yatýrýlan 50.000.000.TL yanlýþlýkla garanti ach'na Yatýrýlmýþ gibi kaydedilmiþtir.Düzeltme kaydýný yapýnýz. -------------------------- ----------------------------BANKALAR (garanti) 50.000. BANKALAR(Akbank) 50.000. KASA 50.000 BANKALAR(garanti) 50.000 --------------------------- ----------------------------Hatalý kayýt Düzeltme kaydý

Örnek:yýl içinde iþ bankasý ach'dan çekilen 10.000.000.TL yanlýþlýkla ziraat bankasýndan çekilmiþ gibi kaydedilmiþtir.Düzeltme kaydýný yapýnýz. ----------------------------- ------------------------- KASA 10.000.000 BANKALAR(ziraat)10.000.000 BANKALAR (ziraat) 10.000.000 BANKALAR(iþbankasý) 10.000.000 ----------------------------- ------------------------------Hatalý kayýt Düzeltme kaydý Örnek : Yýl içinde müþteri B'nin Akbanka yatýrdýðý 40.000.000.TL 'nin kayýtlara Geçmediði anlaþýlmýþtýr.Düzeltme kaydýný yapýnýz. -------------------------------BANKALAR(Akbank) 40.000.000 ALICILAR(b) 40.000.000 -------------------------------Örnek : Yýl içinde A bankasýndan satýcý Mehmet beye yapýlan 20.000.000.TL Ödeme kayýtlara geçmemiþtir.Düzeltme kaydýný yapýnýz. -------------------------------SATICILAR(Mehmet bey) 20.000.000 BANKALAR(Abankasý) 20.000.000 --------------------------------MENKUL KIYMETLER Ýþletmenin kar elde etmek amaçlý geçici bir süre elde tutmak için satýn aldýðý hisse senedi Tahvil yatýrým fonu gibi varlýklara menkul kýymet denir. Hisse senedi : AÞ.'lerin hisseli komandit þirketlerin ve kooperatiflerin kanuni hükümlere Uygun olarak çýkarttýklarý sermayeye katýlma belgelerine hisse senedi denir.Nama yada

Hamiline yazýlý olabilir, devredilebilir.Hisse senedi sahipleri karpayý-temettü alýr. Tahvil : Ýktisadi devlet teþekküllerinin kamu kuruluþlarýnýn ve AÞ.'lerin borç para saðlamak Amacýyla çýkarttýðý borç senetlerine tahvil denir.Nama yada hamiline yazýlý olabilir, devredilir. Menkul kýymetler þu amaçlý satýn alýnýrlar : - Kýsa zamanda alýp satmak - Diðer þirket yönetimine katýlmak - Riski daðýtarak devamlý gelir saðlamak - Ýþ iliþkileri kurmak - Özel fonlar tahsis etmek *Menkul kýymetler alýþ bedelleri üzerinden kayýt edilir.Alýndýðýnda ilgili hesaba borç, satýldýðýnda ilgili hesaba alacak kaydý yapýlýr.Alým-satým esnasýnda oluþan karlar Menkul Kýymet Satýþ Karlarý Hsb.na alacak, zararlar ise Menkul Kýymet Satýþ Zararlarý Hsb.na borç kaydedilir. * Dönemsonunda hisse senetlerinde oluþan deðer düþmeleri için karþýlýk ayýrma zorunluluðu vardýr.Ayýrýrken deðer düþüklükleri dikkate alýnýr, artýþlar dikkate alýnmaz. Örnek: Ýþletme peþin olarak 100.000.000.TL.tutarýnda hisse senedi satýn almýþtýr.YKY. -------------------------HÝSSE SENEDÝ 100.000.000 KASA 100.000.000 -------------------------Örnek: Ýþletme 100.000.000.TL.ye satýn aldýðý hisse senetlerini peþin 150.000.000.TL.ye Satmýþtýr.YKY. -----------------------------------KASA 150.000.000 HÝSSE SENETLERÝ 100.000.000 MENKUL KIY.SAT.KARI 50.000.000 -------------------------------------

Örnek: Ýþletme daha önce 300.000.000.TL.ye satýn aldýðý hisse senetlerini 250.000.000.TL.ye Satmýþtýr.YKY. --------------------------------------KASA 250.000.000 MENKUL KIY.SAT.ZARARI 50.000.000 HÝSSE SENETLERÝ 300.000.000 ---------------------------------------Örnek: Ýþletmenin dönem içinde 100.000.000.TL.ye aldýðý hisse senetlerinin dönemsonu borsa deðeri 50.000.000.TL.dir.YKY. -------------------------------KARÞILIK GÝDERLERÝ 50.000.000 MEN.K.DEÐ.DÜÞ.KAR. 50.000.000 -------------------------------BORÇLU NAZIM HSB 50.000.000 ALACAKLI NAZIM HSB 50.000.000 --------------------------------100.000.000.- 50.000.000 = 50.000.000 Örnek : X= 100.000 Y= 80.000 deðerli hisse senetlerinin dönemsonu borsa deðerleri ise þunlardýr: X= 70.000 Y= 100.000 ise YKY.(Deðer artýþý dikkate alýnmaz.) -------------------------------KARÞILIK GÝDERLERÝ 30.000.000 MEN.K.DEÐ.DÜÞ.KAR. 30.000.000 -------------------------------BORÇLU NAZIM HSB 30.000.000 ALACAKLI NAZIM HSB 30.000.000 --------------------------------100.000.000.- 70.000.000 = 30.000.000 Örnek: Ýþletmenin Arý AÞ.ye ait 50.000.nominal deðerli 1.000 adet hisse senedi vardýr.Arý AÞ.hissedarlarýna %50 kar payý daðýtacaðýný açýklamýþtýr. -------------------------------------DÝÐER HAZIR DEÐERLER 25.000.000 Temettü-Kar payýnýn tahakkuk kaydý ÝÞT.TEMETTÜ GEL. 25.000.000 -------------------------------------50.000.* 1.000=50.000.000*%50=25.000.000 Örnek: Hisse senedi kuponlarý Arý Aþ.ye verilerek 25.000.000.TL.temettü geliri tahsil edilmiþtir. -------------------------------------KASA 25.000.000 Temettünün tahsil edilmesi DÝÐER HAZIR DEÐERLER 25.000.000 -------------------------------------Örnek : Ýþletmenin elinde Arý AÞ.nin çýkardýðý tahvillerden 80.000.000.TLnominal deðerli %60 faizli 30.09.1999 faiz tarihli tahvil vardýr.Arý AÞ.tahvil faizlerinden %10 gelir vergisi ve ondanda %10 fon payý ayýrmýþ net tutarý 01.10.1999 da iþletmeye ödemiþtir. 80.000.000* %60 = 48.000.000 tahvil faizi 48.000.000* %10 = 4.800.000 gelir v.stopajý 4.800.000* %10 = 480.000 fon payý -------------------------------------42.720.000 net faiz geliri -----------------------------------DÝÐER HAZIR DEÐERLER 48.000.000 tahvil faizi tahakkuku FAÝZ GELÝRLERÝ 48.000.000 ------------------------------------------------------------------------KASA 42.720.000 tahvil faizi tahsil edilmesi PEÞ.ÖD.VER.VE FON. 5.280.000 DÝÐ.HAZIR DEÐERLER 48.000.000 --------------------------------------

Örnek: Dönemsonu iþletme elinde fazi baþlangýcý 1 aralýk faizi %80 olan 3 aylýk 100.000.000.TL.deðerinde hazine bonosu vardýr.31 aralýk itibariyle faiz ne kadardýr.YKY. 100.000.000*80*31 ---------------- = 6.794.520. 365 ---------------------------------GELÝR TAHAKKUKLARI 6.794.520. Bir sonraki yýlýn gelirin cari yýl tahakkuk kaydý FAÝZ GELÝRLERÝ 6.794.520 ----------------------------------BORÇLU NAZIM HSB 6.794.520 ALACAKLI NAZIM HSB 6.794.520 -----------------------------------Bu iþlem dönemsonu ile ilgilidir.Ýlgili Hesabý kapatmak için yapýlmýþtýr.

ÜNÝTE- 3 ALACAKLAR

1- TÝCARÝ ALACAKLAR

- ALICILAR - ALACAK SENETLERÝ - ÞÜPHELÝ TÝCARÝ ALACAKLAR 2- DÝÐER TÝCARÝ ALACAKLAR 1- TÝCARÝ ALACAKLAR a)ALICILAR : Müþterilerin iþletmeye olan senetsiz borçlarýn izlendiði hesaptýr.Aktif bir hesaptýr.Müþteri iþletmeye borçlandýðýnda hesap borçlu, borcunu ödediðinde hesap alacaklý çalýþýr. Deðerleme : Alýcýlar hesabý için vuk. Deðerleme ölçüsü olarak mukayyet deðer esasýný uygular. Dönem sonu alýcýlar hesabý yardýmcý hesap toplamlarý ile karþýlaþtrýlarak hesap toplamlarýnýn saðlamasý yapýlýr. Örnek: Ýþletme tamamý kredili 5.000.000.tl. tutarlý mal satmýþtýr. ------------------------alýcýlar 5.000.000 y.içi.satýþlar 5.000.000 ------------------------Örnek: Ýþletme yarýsý peþin yarýsý kredili olarak 10.000.000 tl tutarlý mal satmýþtýr. -----------------------alýcýlar 5.000.000 kasa 5.000.000 y.içi satýþlar 10.000.000 ---------------------------Örnek: Ýþletme müþterisine 1.000.000 tl satýþ iskontosu uygulamýþtýr. -------------------------satýþ iskontolarý 1.000.000 alýcýlar 1.000.000 -------------------------Örnek : Müþteri iþletmeye olan senetsiz borcunun 3.000.000.tl.sini ödemiþtir. -----------------------kasa 3.000.000 alýcýlar 3.000.000 -----------------------Örnek: Yýl içinde 10.000.000 tl tutarlý bir kredili satýþ kayýtlara yanlýþlýkla 8.000.000 tl olarak geçmiþtir,düzeltme kaydýný yapýnýz. --------------------------- -------------------------alýcýlar 8.000.000 alýcýlar 2.000.000 y.içi satýþlar 8.000.000 y.içi satýþlar 2.000.000 --------------------------- ---------------------------HATALI KAYIT DÜZELTME KAYDI

b) ALACAK SENETLERÝ :Müþterilerin iþletmeye olan senetli borçlarýný gösteren aktif bir hesaptýr. Müþteriden bir senet alýndýðýnda hesabýn borcuna ,bu senetleri ciro edip baþkasýna devrederken yada senedin vadesi gelip müþteri senedini ödediðinde hesabýn alacaðýn akayýt yapýlýr. Bu senetler 4 türdür: 1- Cüzdandaki senetler 2- Tahsildeki senetler: 3- Ýskontodaki senetler 4- Teminattaki senetler Tahsil edilebilme durumuna göre 3 türdür: 1- Normal-tahsil edilebilir 2- Þüpheli alacaklar 3- Deðersiz alacaklar Deðerleme: Deðerleme ölçüsü olarak tasarruf deðeri esas alýnýr. Þüpheli duruma düþen alacak senetleri için itibari deðer esas alýnýr ve bunlar için yýlsonu karþýlýk ayrýlýr.Eðer alacak senetleri için mukayyet deðer esas alýnýrsa bir envanter düzeltme kaydý yapýlmaz. Reoskont : Tasarruf deðerinin alacak sentelrine uygulanmasý iþlemine reoskont denir.Bu iþlem ALACAK SENETLERÝ REOSKONTU HSB.nda izlenir.Aktifi düzenleyici olup esasen pasif karakterli bir hesaptýr. Formül : A.N.T. 36500+(N*T) A: senedin deðeri N: vade tarihi ile deðerleme günü arasýndaki gün sayýsý T: reoskont oraný Örnek: 20.01.1996 vadeli 80.000.000.tl.lik bir müþteri senedi yýl sonu reoskont uygulamasýna tabi tutulmuþtur.Uygulanan reoskont oraný %50 dir.Hesaplayýnýz. 80.000.000*%50 *20/36500+(20*50)= 800.000.000/365=2.191.780 80.000.000-2.191.780=77.808.220 -------------------reoskont faiz giderleri 2.191.780 alacak.sen.reoskont. 2.191.780 ---------------------Bu iþlem bir gider olduðu için dönem kar/zararýna devredilerek kapatýlýr.

c) ÞÜPHELÝ ALACAKLAR: Dava ve icra safhasýnda,yada protesto edilerek birden fazla istenmesine raðmen ödenmemiþ alacaklar þüpheli sayýlýr.Bu alacaklar için karþýlýk ayrýlmasý gerekir.Karþýlýk þüpheli duruma düþülen dönemde ayrýlýr.Oluþan gider dönem kar/zararýna devredilir. Ticari amaç olmayan alacaklar ve teminata baðlanmýþ alacaklar þüpheli duruma düþsede karþýlýk ayrýlmaz. Örnek: Ýþletme müþterisine ait 10.000.000 senedi vadesinde tahsil edememiþ protesto ettirerek icraya vermiþtir. ---------------------------alacak senetleri( protestoda)10.000.000 alacak senetleri( cüzdanda)10.000.000 ---------------------------

Örnek: Bu alacak senedi þüpheli duruma düþmüþtür. ----------------------------þüpheli tic.alacaklar 10.000.000 alacak senedi(protestoda) 10.000.000 ----------------------------karþýlýk giderleri 10.000.000 þüpheli tic.alacak.karþýlýðý 10.000.000 ----------------------------

Örnek: Müþteri 10.000.000 senedini sonradan iþletmeye ödemiþtir. ------------------------kasa 10.000.000 þüp.tic.alacak. 10.000.000 -------------------------þüp.tic.alacak.karþýlýðý 10.000.000 konusu kalmayan karþ. 10.000.000 --------------------------DEÐERSÝZ ALACAK: Tahsil olanaðý mahkeme kararý ile imkansýz hale gelen ve alýnmasýndan vazgeçilen alacaktýr. Bunun için yeniden karþýlýk ayrýlmaz. Örnek: Müþteriden olan 10.000.000 tl senetli alacaktan vazgeçilmiþtir. --------------------------þüpheli tic.alacak.karþýlýðý 10.000.000 þüpheli tic.alacaklar 10.000.000 -----------------------------2-DÝÐER ALACAKLAR : Ýþletmenin ticari nedenli olmayan alacaklarýný ifade eder. Bunlar : * ortaklardan alacaklar * iþtiraklerden alacaklar * baðlý ortaklýklardan alacaklar * personelden alacaklar * dið.çeþ.alacaklar

ÜNÝTE 4- STOKLAR Stok: Üretim veya ticaret iþletmelerinde satmak amacýyla elde edinilen ticari mal,ilk madde malzeme,mamül,yarýmamül vb.stoklar dahilinde yeralýr. Stok hareketlerini takip etme yöntemleri: 1- Aralýklý envanter yöntemi: Alýþlar ve alýþtan iade ile alýþtan iskontolar 153 TÝCARÝ MAL hsb.borcunda,satýþlar 600 Y.ÝÇÝ veya 601 Y.DIÞI SATIÞLAR Hsb.alacaðýnda izlenir.Ticari mal.hsb.borç kalaný gerçek durumu gösteremeyeceði için 621 SATILAN MALIN MALÝYETÝ hsb.borcuna .153 TÝCARÝ MAL.hsb.alacaðýna kayýt yaparak stokta kalan mal mevcudunun deðeri belirlenir.600 SATIÞLAR brüt satýþlarý 621 SATILAN MALIN MALÝYETÝ ise satýþlarýn maliyetini gösterir.Aradaki fark ise kar veya zarardýr.Bu hesaplar 690 DÖNEM KAR/ZARARINA devredilerek kapatýlýr. 2- Devamlý envanter yöntemi: Satýlan her malýn satýþ aný maliyeti belirlenebilir. 153 TÝCARÝ MAL.hsb.borcuna maliyet fiyatýyla alýþlar,alacaðýna maliyet fiyatýyla çýkýþlar ve alýþtan iade ile iskontolar kaydedilir.Hesabýn borç kalaný mevcut malýn maliyetini verir. 621 SATILAN MALIN MALÝYETÝ hsb.her satýþta kullanýlarak hesabýn borcuna 153 TÝCARÝ MAL.hsb.alacaðýna kayýt yapýlýr 600 SATIÞLAR hsb.na satýþlar satýþ fiyatýndan hasýlat kaydedilir.600 ve 621 karþýlaþtýrýlarak kar/zarar tesbit edilir. DEÐERLEME: 1-TTK VE MUHASEBE ÝLKELERÝNE GÖRE TK.ya göre maliyet deðeri ile piyasa deðerinden hangisi düþükse o deðer esas alýnýr. Muhasebe ilkelerine göre ihtiyatlýlýk ilkesi gereði maliyet deðeri esas alýnýr ve stoklarýn deðerinin düþme ihtimali düþünülerek stok deðer düþüklüðü için karþlýk ayrýlýr. 2-VUK.A GÖRE : Satýn alýnan malýn deðerlemesi : maliyet bedeli esas alýnýr.Malýn maliyetine mal alýþ giderleri olan her türlü taþýma ve nakliye gideri,gümrük vergisi ve sigorta bedeli dahil edilir.Maliyet hesabýnda ilk giren ilk çýkar veya son giren ilk çýkar yöntemi kullanýlýr.5 yýl yöntem deðiþtirilemez. Ýmal edilen malýn deðerlemesi: maliyet bedeli esas alýnarak dilenen yöntemle hesaplanýlýr.Yani ilk giren ilk çýkar veya son giren ilk çýkar yöntemi. Deðeri düþen malýn deðerlemesi: Doðal afet sonucu yada mallarýn bozulmasý sonucu oluþan önemli miktardaki deðer düþmesi durumunda emsal bedeli esas alýnýr.Buda ortalama satýþ fiyatý veya takdir esasýna göre belirlenir.

STOK DEÐERLEME YÖNTEMLERÝ: Aralýklý envanter yönteminde : 1- gerçek maliyet yöntemi: Deðeri yüksek olan stoklara uygulanýr.Gerçek bedelleri üzerinden stoklar deðerleme yapýlýr. 2- Ýlk giren ilk çýkar yöntemi: Deðeri düþük çok çeþitli olan stoklara uygulanýr.Satýþlar ilk alýnan depodaki mallardan yapýlýr.Dönemsonu son alýnan maldan maliyet hesaplanýr. ÖRNEK: Ýþletmenin bilanço günü 200 adet malý vardýr.Ýþletme ilk giren ilk çýkar yönetmini uygulayacaktýr. Adet birim fiyat toplam Alýmlarý þöyledir: Dönembaþý mal 100 40.000 4.000.000 9 mayýs 300 50.000 15.000.000 8 haziran 400 55.000 22.000.000 8 aðustos 200 52.000 10.400.000 4 aralýk 150 60.000 9.000.000 1.150 60.400.000 satýlan malýn maliyeti: kalan 200 ise 150*60.000=9.000.000 50*52.000=2.600.000 200 11.600.000 60.400.000 11.600.000 48.800.000 satýlan malýn maliyeti 3- Son giren ilk çýkar yöntemi : Deðeri düþük çok çeþitli stoklara uygunýr.Satýlan mallar en son alýnan mallardýr.Dönemsonu ilk alýnan maldan maliyet çýkarýlýr. Yukardaki örneðe göre: 100*40.000=4.000.000 100*50.000=5.000.000 200 9.000.000 60.400.000 9.000.000 51.400.000 satýlan malýn maliyeti 4- Ortalama maliyet yöntemi: satýn alýnan mallarýn toplam fiyatý toplam miktara bölünerek ortalama maliyet bulunur. Yukardaki örneðe göre 60.400.000 toplam fiyat 60.400.000 10.504.400 toplam miktar 1.150 -----------ort.maliyet 52.522 49.895.600 satýlan malýn maliyeti 200*52.222= 10.504.400 Devamlý envanter yöntemine göre: 1- gerçek maliyet yöntemi: Bu yöntem için alýnan ve satýlan her malýn gerçek deðerinin bilinmesi gerekir. 2- ilk giren ilk çýkar yöntemi: satýþlar ilk alýnan maldan yapýlýr. z malý için bilgiler: iþlem miktar birim fiyat toplam 1 ocak devir 80 500.000 40.000.000 5 mart satýþ 50 10 mayýs alýþ 40 600.000 24.000.000 15 haziran satýþ 30 20 ekim alýþ 70 700.000 49.000.000 30 kasým satýþ 80

alýþlar 190 adet 113.000.000 satýþlar 160 adet 92.000.000 stok kalan 30 adet 21.000.000

3- son giren ilk çýkar yöntemi: satýþlar son alýnan maldan yapýlýr. alýþlar 190 adet 113.000.000 satýþlar 160 adet 98.000.000 stok kalan 30 adet 15.000.000 4- ortalama maliyet yöntemi:toplam maliyet toplam miktara bölünerek ortalama fiyat hesaplanýr. alýþlar 190 adet 113.000.000 satýþlar 160 adet 93.550.000 stok kalan 30 adet 19.450.000

STOKLARIN ENVANTER ÝÞLEMLERÝ VE KAYITLARI: * Satýlan ama müþteriye gönderilmemiþ olan mallar envanter listesine yazýlmaz. * Satýlmak üzere iþletmeye emanet gönderilen mallar envanter listesine yazýlmaz.Nazým hsb.ta izlenir. * Satýn alýnan ama iþletmeye gelmemiþ olan mallar envanter listesine yazýlýr. * Satýlmasý için baþka iþletmeye emanet gönderilen mal envantere yazýlýr.Bu nazým hsb.ta izlenir. 31 12 itibariyle stoklarýn gerçek mevcudu kayýtlarla eþitlenmiþ olmalýdýr. Firelerin Kaydý: Ýþletmenin faaliyeti sonucu oluþan ve kabul edilir sýnýrda olan Fire satýþlarýn maliyetine eklenerek satýþ hasýlatý ile karþýlaþtýrýlýr.Bunun dýþýndaki fire olaðandýþý gider ve zararda izlenir.Bu kanunen kabul edilmeyen giderdir. Aralýklý envanterde fili sayýma göre malýn deðeri ve maliyeti hesaplandýðýndan fire otomatikman hesaba alýnýr,kayýt gerekmez. Devamlý envanterde mal hesabýnýn borç kalaný sayým sonucunu vermesi gerektiðinden bulunan noksan mal hesabýndan düþülür. Örnek:devamlý envanter uygulayan iþletmede sayým sonucu kanuni oran dahilinde 5.000.000.lira maliyetli mal noksan çýkmýþtýr. ----------------------------satýlan malýn malyeti 5.000.000 tic.mal 5.000.000 -----------------------------Deðeri düþen malýn muhasebesi: Çeþitli nedenlerle deðeri azalan mallar ticari maldan düþülüp diðer stoklarda izlenir.Deðer düþüklüðü kesin ise mal belirlenen deðerden diðer stoklara yazýlýr,kesin olarak saptanan düþüklük miktarý dið.olaðandýþý gid.ve zarar hsb.borcuna kaydedilir. Örnek: Ýþletmenin sel nedeniyle 800 adet malý bozulmuþtur.Bu mallarýn satýþ deðeri kalmadýðý mali yargýca kesinleþmiþtir.Malýn birim maliyet deðeri 100.000.liradýr. ---------------------------dið.olaðan.dýþý.gid.zar. 80.000.000 ticari mal 80.000.000 ---------------------------Stoktaki deðer düþüklüðünün ilerde ortadan kalkma durumu varsa ticari maldan diðer stoklara bu kayýtlar alýnýr.Deðer düþüklüðü için karþýlýk ayýrýr.Buda stoklardan düþülür. Örnek: Ýþletme stoktaki malýnýn modasý geçtiði için piyasa satýþ deðerlerinin bilanço günü itibariyle maliyetine nazaran % 10 dan çok düþüklük olduðunu belirlemiþtir. 300.000.000.lira maliyetli malýna emsal bedele göre ortalama fiyat esasýný uygulamýþ 250.000.000.lira deðer bulmuþtur. -----------------------------------diðer stoklar 300.000.000 ticari mal 300.000.000 -----------------------------------karþýlýk gid. 50.000.000 stok deðer.düþ.karþýlýðý 50.000.000 -------------------------------------

Aralýklý envantere göre envanter kayýtlarý: Örnek: Dönemsonu mal mevcudu 400.000.000.tl. Dönem baþý mal mevcudu 900.000.000.tl Satýþlar 700.000.000 Satýþtan iade 10.000.000 Satýþ iskontosu 20.000.000 Malýn maliyetini bulup envanter kayýtlarýný aralýklý envanter yöntemine göre yapýnýz. Satýlan malýn maliyeti 900.000.000-400.000.000= 500.000.000.tl. Net satýþlar: 700.000.000 - (10+20)=670.000.000 Satýþ karý : 670.000.000-500.000.000= 170.000.000 ---------------------------satýlan malýn maliyeti 500.000.000 tic.mal 500.000.000 ---------------------------dönem kar veya zararý 530.000.000 satýþtan iade 10.000.000 satýþ iskontosu 20.000.000 satýlan malýn maliyeti 500.000.000 ------------------------------satýþlar 700.000.000 dönem kar/zararý 700.000.000 --------------------------------Devamlý envanter yöntemine göre envanter kayýtlarý: Örnek: tic.mal hesabýnýn borç bakiyesi 350.000.000 Satýlan malýn maliyeti 450.000.000 Satýþlar 600.000.000 Sayým ve deðerleme sonucu malýn maliyet deðerinin 330.000.000 olduðu tesbit edildi.20.000.000 lira noksanýn 15.000.000 lirasý kanuni fire 5.000.000 giderdir. Brüt satýþ karý: 600.000.000-450.000.000=150.000.000 --------------------------------satýlan malýn maliyeti 15.000.000 d.olaðandýþý gid.zar. 5.000.000 tic.mal 20.000.000 --------------------------------borçlu nazým hsb. 5.000.000. alacaklý nazým hsb. 5.000.000 ---------------------------------dönem kar/zararý 450.000.000 satýlan malýn maliyeti 450.000.000 ------------------------------------------------------------------satýþlar 600.000.000 dönem kar/zararý 600.000.000

ÜNÝTE - 5 DURAN VARLIKLAR Ýþletmenin faaliyetinde 1 yýldan fazla uzun sürede kullanmak için elde ettiði varlýklar duran varlýktýr. 2 gruba ayrýlýr: 1- maddi duran varlýk 2- maddi olmayan duran varlýk 1- MADDÝ DURAN VARLIK: Fiziksel yapýya sahip duran varlýklardýr, þu hesaplarda izlenir. Arazi ve arsa Yer altý yerüstü düzenleri Binalar Tesis makine ve cihazlar Taþýtlar Demirbaþlar Dið.maddi dur.varlýklar Birikmiþ amortismanlar Yapýlmakta olan yatýrýmlar

DEÐERLEME : * TTK .da maliyet bedeli ile deðerleme yapýlýr,bu bedelden amortisman ayrýlýr. * VUK.da maliyet bedeli ile aktife varlýk kaydedilir ve deðerleme yapýlýr, Bu varlýkla ilgili yapýlan giderler malýn maliyetine eklenir.

AMORTÝSMAN: Maddi duran varlýklar için ayrýlan aþýnma ve yýpranma payýna amortisman denir.Duran varlýðýn deðeri kullanýlan süreye göre daðýtýlarak gider yazýlýr. Arsa ve araziler amortismana tabi deðildir.TTK bu konuda iþletmeyi serbest býrakmýþ VUK.amortisman ayrýlmasý gereðini belirtmiþtir. Vuk.a göre 4 amortisman yöntemi vardýr: 1- Normal amortisman 2- Azalan kalanlar üzerinden amortisman 3- Madenlerde amortisman 4- Fevkalede amortisman 1- Normal amortisman: Eþit paylý amortismandýr.Duran varlýðýn maliyeti kullaným süresine bölünerek amortisman tutarý bulunur.Oran en fazla % 20.dir. Amortisman tutarý: Duran varlýk maliyeti/hizmet süresi Örnek: 100 milyona satýn alýnan bir demirbaþýn hizmet süresi 5 yýl ise yýllara göre amortisman tutarýný bulunuz. 100.000.000/5=20.000.000 Örnek: Ayný örneðin 3. yýl amortisman tutarý nedir? 20.000.000 Örnek: Ayný örneðin 2.yýl birikmiþ amortisman tutarýný bulunuz. 20.000.000 1.yýl 20.000.000 2.yýl toplam 40.000.000 Kýst amortisman: Sadece taþýtlara uygulanýr.Ýlk yýl taþýt kaç ay kullanýlmýþsa o kadar amortisman ayrýlýr.Ay tam kabul edilir. Amortisman tutarý: yýllýk amortisman tutarý* kullanýlan ay sayýsý/12 Örnek: 600 milyona 10.11.2001 de satýn alýnan taþýta % 20 normal amortisman uygulanacaktýr. 600*%20=120 yýllýk tutar 120*2 /12= 20.000.000 2001 için kýst 2001 için 20.000.000 2002 120 000 000 2003 120 000 000 2004 120 000 000 2005 120 000 000+100 000 000=220 000 000

2- Azalan kalanlar üzerinden amortisman: % 40.ý aþmadan bu yöntem kullanýlabilir.Normal amortismanýn 2 katýdýr.Normale dönüþ yapýlabilir. Örnek: Ýþletme 100 milyona aldýðý demirbaþa %20 normal amortisman üzerinden azalan kalanlar yöntemi uygulayacaktýr.Yýllara göre paylarý bulun. 100*%40 =40.000.000 60*40 =24.000.000 36*40 =14.400.000 21.6*40 =8.640.000 son yýl kalan tamamen indirilir. 12.960.000. Amortismanlarýn muhasebe kaydý: 2 tür kayýt yöntemi vardýr: 1- Direk kayýt: Duran verlýðýn deðeri amortisman payý kadar azaltýlýr. 2- Endirek kayýt: Amortisman payý 257 Birikmiþ amortisman hsb.alacaðýna kaydedilir.Gider türüne göre de Gnel Yönetim veya Pazarlama Sat.Dað.Gideri Hesabý borçlandýrýlýr. Örnek:iþletme 1.000.000.000 liraya aldýðý bilgisayar için anormal amortisman yöntemine göre amortisman ayýrmýþtýr. -----------------------Genel.yön.gid. 200.000.000 Birikmiþ amortisman 200.000.000

Örnek: Ýþletme daðýtým için aldýðý taþýta 150.000.000.lira amortisman ayýrmýþtýr. -------------------------paz.sat.dað.gid. 150.000.000 Birikmiþ amortisman 150.000.000 -------------------------Maddi duran varlýðýn satýþý: Örnek: Ýþletmenin 400.000.000 lira maliyetli otosu peþin 150.000.000 liraya satýlmýþtýr.Otonun birikmiþ amortismaný 200.000.000 liradýr. Net deðer: 400.000.000-200.000.000=200.000.000 Satýþ zararý: 200.000.000-150.000.000= 50.000.000 -----------------------------kasa 150.000.000 birikmiþ amortisman 200.000.000 d.olaðandýþý gid.zar. 50.000.000 Taþýt 400.000.000 ------------------------------eðer 250.000.000 liraya satsaydý 50.000.000 kar olurdu o zaman ---------------------------------kasa 250.000.000 bir.amortisman 200.000.000 taþýt 400.000.000 d.ol.d.ger.kar 50.000.000 -----------------------------------eðer satýlan demirbaþ yenilenecekse bu satýþ karý dönem karýna eklenmez Özel fon hsb.na aktarýlýr en çok 3 yýl süresi vardýr 3 yýl sonra yenileme yapýlmazsa tekrar kara eklenir. ---------------------------------kasa 250.000.000 bir.amortisman 200.000.000 taþýt 400.000.000 özel fonlar(yenileme) 50.000.000 -----------------------------------yenileme olmazsa --------------------özel fon 50.000.000 d.ol.gel.kar 50.000.000 ---------------------YENÝDEN DEÐERLEME : Paranýn alým gücünde oluþan azalma nedeniyle yeniden deðerleme yapýlýr.Bu Maddi dur.Varlýk Yeniden Deð.Artýþý Hsb.nda izlenir. Örnek: Ýþletme 100 milyon lira maliyetli birikmiþ amortismaný 20 milyon olan demirbaþýný % 50 yeniden deðerlemeye tabi tutacaktýr.Deðer artýþýný bulunuz. 100* %50 =50.000 20 * %50 = 10.000 80 * %50 = 40.000 ------------------------demirbaþ 50.000.000 birikmiþ amortisman 10.000.000 mad.d.v.yen.deð.artýþý 40.000.000 -------------------------Yeniden deðerleme sonrasý demirbaþýn deðeri üzerinden amortisman ayrýlýr.

2- MADDÝ OLMAYAN DURAN VARLIK: Fiziksel varlýðý olmayan iþletmeye bazý hak ve imtiyazlar saðlayan varlýklardýr.Bunlar: Haklar lisans,patent,imtiyaz gibi elde edinilen hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin iþletmeye tanýdýðý haklar ve yetkilerdir. Þerefiye: Ýþletmenin konumunun kuruluþ yerinin iþletmeye saðladýðý üstünlüðün parasal deðeridir. Kuruluþ ve örgütlenme gideri: Ýþletme kuruluþnda yapýlan tüm giderlerdir. Araþtýrma geliþtirme gideri: Ýþletmenin bir ürünü geliþtirme yenileme için yaptýðý giderlerdir. Özel maliyetlere kiralanan gayrimenkuller üzerinde yapýlan ekleme ve geliþtirme için yapýlan giderdir. Bunlar maliyet bedelleri ile aktife kaydedilir.Yeniden deðerlemesi yapýlmaz.Amortismaný 5 yýlda eþit payla itfa edilir. ------------------------þerefiye 150.000.000 kasa 150.000.000 -----------------------gen.yön.gid 30.000.000 bir.amortisman 30.000.000 ------------------------ÜNÝTE 6 BORÇLAR

BANKA KREDÝLERÝ: Borçlu cari hesapta denir.Pasif hesaptýr.Oluþtuðunda alacaklý ödendiðinde borcuna kayýt yapýlýr.Bu hesaba iþleyen faizler Finansman gideri hes.borcunda izlenir.Ýþleyen faiz borcu artýrýr. Deðerleme: TTK.ya göre itibari ,Vuk.a göre mukayyet deðer esas alýnýr.

SATICILAR : Ýþletmenin senetsiz ticari borçlarýnýn izlendiði hesaptýr.Pasif karakterlidir.Oluþtuðunda hesab alacaklý ödendiðinde hesap borçlu çalýþýr. Deðerleme: TTK.ya göre itibari ,Vuk.a göre mukayyet deðer esas alýnýr.

BORÇ SENETLERÝ: Ýþletmenin senetli ticari borçlarýnýn izlendiði hesaptýr.Pasiftir. Deðerleme: TTK.ya göre itibari,Vuk.a göre tasarruf deðerle deðerlenir. Reoskont: Borç senetlerinin vadesinden önce ödenmesi halinde peþin deðerinin hesaplanmasýdýr. Yevmiye kaydý þöyledir: -------------------------Borç senetleri reoskontu Reoskont faiz gelirleri ---------------------------TAHVÝLLÝ BORÇLAR: AÞ.lerin uzun vadeli fon saðlama amaçlý çýkardýðý borç senetlerine tahvil denir.Pasif karakterlidir. Deðerleme: TTK.da itfa deðeri ile, Vuk.a göre itibari deðerle deðerlenir.

ÜNÝTE 7 GELÝRLER VE GÝDERLER

GELÝRLER Ýþletmenin ana faaliyet konusuna giren mal-hizmet satýþý yada faiz kira vb.unsurlardan elde edilen brüt tutarlara gelir denir.Tüm gelirler alacaklý çalýþýr.Yýl sonu tüm gelirler dönem kar/zararý hsb.na devredilerek kapatýlýr.

Gelirler þu hsb.larda izlenir: 1- Brüt satýþlar 2- Dið.faaliyetlerden olaðan gelir karlar 3- Olaðandýþý gelir ve karlar Esas gelir Yurtiçi satýþlardýr.

Gelirler 3 bakýmdan kontrol edilir: 1- Dönem bakýmýndan 2- Gerçekleþme bakýmýndan 3- Vergi kanunlarý bakýmýndan Dönem gelirleri ve kira gelirleri Dið.olaðan gelir ve kar hsbn.da izlenir. Döneme ait olmayan bir yýldan kýsa süreli gelir Gelecek aylara ait gelir hsb.nda izlenir. Döneme ait olmayan bir yýldan uzun süreli gelir Gelecek yýllara ait gelir hsb.nda izlenir. Gerçekleþmiþ ama tahsil edilmemiþ olan gelirler gelir tahakkuklarý hsb.nda izlenir.

Not: Tüm gelirler Dönem kar/zararý hsb.na devirle kapatýlýr.Ancak gelecek yýllara ve aylara ait gelirler ile gelir taahhuklarý dönem kar/zararýna devredilemez. Vergiden muaf olan gelirler Nazým hsb.ta izlenir.

GÝDERLER Gider: Gelir elde etmek amacýyla yapýlan varlýk tükenmeleridir.Tüm giderler borçlu çalýþýr.Dönem sonu kapatýlýrken alacaða yazýlýr. 3 bakýmdan giderler kontrol edilir: - dönem bakýmýndan - gerçekleþme bakýmýndan - vergi kanunlarý bakýmýndan Dönem giderleri gen.yönetim gid.hsb.nda izlenir. Döneme ait olmayan süresi 1 yýldan kýsa olan giderler Gel.aylara ait giderler hsb.nda izlenir. Döneme ait olmayan süresi 1 yýldan uzun olan giderler Gel.yýllara ait giderler hsb.da izlenir. Gerçekleþmiþ fakat ödenmemiþ giderler gider tahakkuklarý hes.nda izlenir. Not:Giderlerle ilgili dönem ayarlamasý yapýlýrken soruda verilen ilk hesap alacaklandýrýlýr. Kanunen kabul edilmeyen giderler Nazým hsb.ta izlenir. Giderlerin kapatýlmasý: Tüm giderler alacaða kayýt edilirken Dönem kar/zararý borçlandýrýlýr. Gider Yöntemleri: 2 türdür. 1- 7 A seçeneði: Giderler büyük defterde fonksiyon yardýmcý defterde çeþit esasýna göre izlenir.Üretim ve hizmet iþletmeleri bu seçeneði kullanýr.Hesaplarý þunlardýr: - Direkt ilk madde ve malzeme gideri - Direkt iþçilik gideri - genel üretim gideri - hizmet üretim gideri - araþtýrma geliþtirme gideri - paz.satýþ daðýtým gideri - genel yönetim gideri - finansman gideri

2- 7 B seçeneði: Ticaret iþletmeleri kullanýr.giderler büyük defterde çeþit yardýmcý defterde fonksiyon esasýna göre izlenir.Hesaplarý þunlardýr: -Ýlk madde ve malzeme gideri - iþçi ücret ve giderleri - memur ücret ve giderleri -Dýþardan saðlanan fayda ve hizmetler - çeþitli giderler - vergi resim ve harçlar - amortisman ve tükenme paylarý - finansman gideri - gider çeþitleri yansýtma

ÜNÝTE 8 ÖZKAYNAKLAR ÖZKAYNAK: Ýþletmenin toplam net varlýklarý ve borçlarý arasýndaki farktýr. Þu unsurlardan oluþur: - Ödenmiþ sermaye - Sermaye yedekleri - Kar yedekleri - Geçmiþ yýl karlarý - Dönem net karý Varsa geçmiþ yýl zararlarý ve dönem zararý bu unsurlarýn toplamýndan düþülür.

SERMAYE VE ÖDENMÝÞ SERMAYE: Ýþletmeye iþletme sahip ve ortaklarý tarafýndan tahsis edilen ve anasözleþmede yeralan ticaret siciline tescil edilen esas sermaye 500 SERMAYE hsb.nda izlenir. Esas sermayenin henüz ödenmemiþ olan kýsmý 501 ÖDENMEMÝÞ SERMAYE hsb.nda izlenir. Ödenmiþ sermaye ile ilgili bir hsb.yoktur.Esas sermaye- Ödenmemiþ sermaye farký ödenmiþ sermayeyi verir. ------------------------------ Sermaye taahhüdü kaydý ÖDENMEMÝÞ SERMAYE SERMAYE -------------------------------Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi KASA ÖDENMEMÝÞ SERMAYE

Sermayede oluþan artýþ ve azalýþlar 690 Dönem kar/zararý hsb.nda gösterilir.Kar sermayeye ilave, zarar sermayeden bir indirim olarak ayrýca gösterilir.

YEDEKLER Karýn daðýtýlmayarak iþletmede geleceðe karþý tedbir amaçlý alýkonulan kýsmýna yedek denir.Sermaye þirketlerince ayrýlýrlar. 2 ye ayrýlýr: 1- kar yedekleri 2- sermaye yedekleri 1- Kar yedekleri: Net karýn daðýtýlmayýp iþletmede býrakýlan kýsmýdýr.Amaç özkaynaklarý saðlam tutmaktýr.3 e ayrýlýr: a) Yasal yedek: TTK ya göre ayrýlmasý zorunlu yedektir. b) Statü yedek: Þirket sözleþmesine göre ayrýlan yedektir. c) Olaðanüstü yedek : Þirket genel kurulunun toplanarak olaðanüstü dönemlerde ayýrdýðý yedektir. d) Özel fonlar: yenileme yatýrým sermaye itfasý gibi amaçlarla kardan ayrýlan yedektir.

2- Sermaye yedekleri: Ýþletmenin faaliyet karý dýþýnda kalan sermaye hareketleri ile oluþan ve iþletmede býrakýlan tutarlardýr.4 e ayrýlýr: a) Hisse senedi ihraç primi: Sermaye artýrýmýna giden aþ.nin nominal bedelin üzerinde bir fiyatla hisse senedi çýkarmasý durumunda ihraç fiyat ile nominal bedel arasýndaki farktýr. b) Maddi duran varlýk yeniden deðerleme artýþý: Paranýn alýmgücündeki azalma nedeniyle varlýklarýn deðerinin p.yasa fiyatýna yakýnlaþtýrýlmasý iþlemidir. c) Ýþtiraklerden yeniden deðerleme artýþý: d) Hisse senedi iptal karlarý: Aþ.ortaklarýndan biri sermayesini ödemezse ortaðýn senetleri iptal edilir yerine yeni ortak alýnýr.Yeni ortaðýn ödediði bedel eski tutardan fazla ise bu fark bu grubta yeralýr.

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI: GELÝR>GÝDER= KAR GELÝR
Gelirler ve giderler 690 Dönem kar/zararý hsb.na devirle kapanýr. Vergi sonrasý kar 692 dönem kar/zararýna aktarýlýr. --------------------------------- vergi sonrasý kar/zarar kaydý 690 dönem kar/zararý 691 Dönem karý vergi ve yas.yük.karþýlýðý hsb 692 Dönem net kar/zararý --------------------------------------------------------692 Dönem net kar/zararý 590 dönem net karý ---------------------- kar kaydý 591 dönem net zararý 692 dönem net kar/zararý ----------------------- zarar kaydý

ÜNÝTE 9 MALÝ TABLOLARIN DÜZENLENMESÝ 31 aralýkta genel geçici mizan düzenlenir dönemsonu envanteri yapýlýr düzeltmeler yapýlýr. Kesin mizan düzenlenir mali tablolar yapýlýr ve en son hesaplar kapatýlýr. Hesaplar ters kayýtla kapatýlýr. Bilanço: Doðruluk , samimiyet ve açýklýk niteliklerini taþýmalýdýr.Ýþletmenin mali durumunu belli bir tarih itibariyle gösterir. Gelir tablosu: Ýþletmenin belli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarýný gösterir. Ticari kar ttk.ya göre bulunan kar, Mali kar vuk.a göre bulunan kardýr.

Ticari kar ile mali kar karþýlaþtýrmasý: TÝCARÝ KARDAN MALÝ KARA GEÇÝÞ Deðerleme: TTK maliyet,Vuk da belirli TÝCARÝ KAR+KAN.KABUL EDÝLM.GÝ DER Giderler yönünden : ttk ve vuk ta farklýdýr. -VERGÝDEN MUAF GELÝR Amortisman: TTK serbest,vuk %20 + EKSÝK DEÐERLEME FARKI Karþýlýk ayýrma:ttk serbest, vuk zorunlu - FAZLA DEÐERLEME FARKIçekonomist

09.12.2012 01:38

aöfMatik

 

notmatige gore biraz ekler var
Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...