aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » Ticaret Hukuku Ders Notları... (Buradasınız)

Ticaret Hukuku Ders Notlarıçekonomist

07.12.2012 14:01

aöfMatik
Ticari isletme: ticari isletmenin genel unsurları 1. Gelir sağlamanın amaç edinilmesi 2. Devamlılık 3. Esnaf faaliyetlerinin sınırlarının asılması 4. Faaliyetin bağımsız olması Bir ticari isletmeden söz edebilmek için yapılan faaliyetin esnaf faaliyetinin sınırlarını asmıs olması gerekmektedir. Esnaf: faaliyetin esnaf faaliyeti sayılması için daha çok bedeni çalısmaya dayanması ve geçimini sağlamaya yönelik olması gerekmektedir. ticarethane veya fabrika yahut ticari sekilde isletilen diğer müesseseler ticari isletme sayılır. Merkez sube iliskisi ticari isletmenin merkezi idari ve ticari faaliyetlerinin yürütüldüğü yerdir. Subenin unsurları Sube merkezle aynı gerçek veya tüzel kisiye ait olmalıdır. Sube iç iliskilerinde merkeze bağlıdır. Sube dıs iliskilerinde bağımsızdır. Sube ile merkez arasında mutlaka mekân ayrılığının bulunması gerekmez. Subenin en önemli özelliği dıs iliskilerinde bağımsız olmasıdır. Sube olmaya çesitli hukuki sonuçlar bağlanmıstır. 1. Her sube kendi merkezinin ticaret unvanını sube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. 2. Merkezi türkiyede bulunan ticari isletmelerin subeleride bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur. 3. Her sube ticaret ve sanayi odasına kaydolur. 4. Subenin taahhütleri açısından subenin bulunduğu yer ifa yeri sayılır ve burada dava açılabilir. Tacir: 1. Gerçek kisi tacirler: bir ticari isletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına isleten kimseye tacir denir. 2. Tüzel kisi tacirler: ticaret sirketleri donatma istirakleri amaçlarına ulasmak için ticari isletme isleten dernekler tacir sayılır. 3. Tacir olmanın sonuçları: a. Tacirler isletmelerini ticaret siciline kaydetttirmeye mecburdurlar. b. Ticari defterler tutmaya mecburdurlar. c. Tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir is adamı gibi hareket etmesi lazımdır. d. Bir tacirin borçlarının ticari olması sarttır. e. Tacirler karsı taraf istediği takdirde fatura ve teyit mektubu vermek zorundadır. f. Đflas; tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir. Tescil: tescil talebi ilgililer tarafından yetkili sicil memurluğuna dilekçe ile yapılır. Tescili talep süresi 15 gündür. Bu süre ticaret sicil memurluğunun yetki çerçevesi dısında oturanlar için 1 aydır. Ticaret unvanı: ticaret unvanı 1 çekirdek ve 1 ek isimden olusur. Sahıs ticaret unvanı: sahıs ticaret unvanı ancak gerçek kisiler kollektif sirketler ve komandit sirketlerde söz konusu olur. 1. Gerçek kisiler: gerçek kisilerin ticaret unvanları kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadlardan olusur. Bu isme yasanın öngördüğü ekler yapılabilir. Örnek: mustafa karaarslan, tuhafiye mağazası gibi 2. Kollektif sirketler: bu sirketlerin ticaret unvanı bütün ortakların veya hiç değilse ortakların birinin ad ve soyadı ile sirketi ve türünü gösteren bir ibareden olusur. Çekirdek kısmına ayrıca bazı ekler yapılabilir. Örnek: mustafa karaarslan yayıncılık kollektif sirketi gibi 3. Komandit sirketler: adi veya sermayesi paylara bölünmüs komandit sirketlerin ticaret unvanı komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadı ile sirket ve türünü gösteren bir ibareden olusur. Bu sirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadları bulunması yasaktır. Konu ticaret unvanı: konu ticaret unvanı sermaye sirketlerinde söz konusu olur. 1. Limited sirketler: ltd.sti nin ticaret unvanının çekirdek kısmı sirketin isletme konusu ve limited sirket kelimesinden olusur. Ayrıca kanunda öngörülen sekli ile istenen ekler yapılabilir. Örnek: karaarslan insaat ltd.sti. Gibi 2. Anonim sirketler: çekirdek kısmı sirketin isletme konusu ve a.s. Kelimesinden ibarettir. Örnek: karaarslan insaat a.s. 3. Kooperatif sirketler: kooperatif sirketlerin ticaret unvanının çekirdek kısmını ortaklığın isletme konusu ve kooperatif kelimesi olusturur. Örnek: b.çekmece tarım kredi kooperatifi Ticaret unvanının korunması ticaret unvanının korunması gerçek kisi tacirler açısından sicilin is çevresi ile sınırlıdır. Tüzel kisilerin ticaret unvanları ülke düzeyinde korunur. Hukuk davalarında taraf Davacı sıfatı: haksız rekabet yüzünden müsterileri kredisi mesleki itibarı ticari isletmesi veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karsı karsıya bulunan kisi menfaatleri zarar gören müsteriler ticaret ve sanayi odaları esnaf dernekleri mesleki ve ekonomik birlikler (bunlar tazminat davalarında taraf olamazlar) Davalı sıfatı: Haksız rekabet fiilini isleyenler Müstahdem ve isçiler tarafından islenmisse istihdam edenler Basın yolu ile islenmis ise yazı sahibi ve ilan veren kisilerdir. Zamanasımı: haksız rekabet sonucu zarara uğradığını öğrenen kisi bunu öğrendiği zamandan baslamak üzere 3 yıl içinde zaman asımına uğramıs olur. Ceza davaları: haksız rekabet dolayısı ile ceza davalarıda açılabilir. Ticari defterler 1. Defter tutma yükümlülüğü: 2. Tutulması zorunlu olan defterler: a. Yevmiye defteri b. Defteri kebir c. Envanter defteri d. Karar defteri Gerçek kisi ise a. Đsletme defteri b. Defteri kebir c. Envanter defteri d. Yevmiye defteri Defter ve belgelerin saklanması: defterlerin son kayıt tarihinden itibaren diğer belgelerle birlikte 10 yıl saklaması zorunludur. Mücbir sebeple defterleri yitirirse 15 gün içinde ticaret mahkemesine bildirmelidir.

Ticari defterlerin delil kuvveti a. Ticari defterlerin sahibi aleyhine delil olması: taraflardan biri iddiasını sadece karsı tarafın defterleri ile ispat etmek istediğini yani karsı tarafın ticari defterlerinin içeriğini kabul edeceğini mahkeme önünde bildirirse bu durumda bazı sartların varlığı halinde karsı tarafın defterleri kendi aleyhine delil teskil eder. Karsı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa hâkim iddiayı ileri süren kisiye iddiası ile ilgili yemin ettirir. Yani iddia sahibi iddiasını kesin delille kanıtlamıs olur. b. Ticari defterlerin sahibi lehine delil olması: a. Her iki taraf tacir olması b. Uyusmazlık her iki tarafın defterlerine geçirilmesi gereken bir ticari isten kaynaklanmıs olmalı c. Defterlerin kanuna uygun tutulmus olması d. Defter kayıtlarıda birbirlerini doğrulamalı Sirketler hukuku: Ticari sirketler: kollektif komandit anonim limited ve kooperatif sirketlerinden ibarettir. Sahıs sirketleri: kollektif sirketler ve komandit sirketlerdir. Sermaye sirketleri: anonim sirketler limited sirketler ve paylı komandit sirketlerdir. 1. Kollektif sirketler: ticari bir isletmeyi bir ticaret unvanı altında isletmek amacıyla gerçek kisiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sirket alacaklarına göre sınırlandırılmamıs olan sirket kollektif sirkettir. Kollektif sirket ticaret siciline kayıt ile tüzel kisilik kazanır. ortaklar arasındaki iliskiler: iç iliskide ortaklardan her biri ayrı ayrı sirketi idare yetkisine sahiptir. Ancak sirket sözlesmesinde bu hak ortaklardan birine veya bir kaçına yahut hepsine verilebilir. dıs iliskide ise ilan edilen sözlesmede aksine hüküm yoksa idare yetkisine sahip her ortak sirketi 3. Kisilere olan islemlerde temsil etme yetkisine sahiptir. Ortaklar sirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen bütün malları ile sorumludur. 2. Komandit sirketler: ticari bir isletmeyi bir ticaret unvanı altında isletmek amacıyla kurulan ve sirket alacaklarına karsı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamıs ve diğer ortak ve ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlandırılmıs olan sirket komandit sirkettir. komandite ortak: sorumlulukları sınırlı olmayan ortaklara denir. komanditer ortak: sorumlulukları sınırlı olan ortaklara denir. 3. Anonim sirketler: ortakların sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye payları ile sınırlıdır. Sermayesi muayyen ve en asağı 50 milyar olmalıdır. Organları: Yönetim kurulu: anonim sirketin yürütme ve temsil organıdır. En az 3 üyeden ve pay sahibi üye ortaklardan olusur. Genel kurul tarafından seçilir. Denetçiler: anonim sirketlerde 5 ten fazla olmamak üzere 1 veya daha fazla denetçi bulunur. Genel kurul: karar organıdır. Olağan toplantı her hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılmalıdır. Limited sirketler: iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kisi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi muayyen olan sirkete limited sirket denir. Aksi kararlastırılmamıs ise ortakların hepsi birlikte müdür sıfatı ile sirket islerini idareye ve sirketi temsile yetkili ve zorunludurlar. Kıymetli evrak: hakkın senede bağlı bulunduğu senetsiz ileri sürülmesi ve devrinin mümkün olmadığı senetlerdir. Para senetleri: kambiyo senetleri, tahviller, poliçe, bono ve çektir. Pay senetleri: hisse senedi Esya senetleri: makbuz senedi varant ve kansimento dur. 1. Nama yazılı kıymetli evrak: belli bir sahsın namına yazılı olup da onun emrine kaydını ihtiva etmeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evraklara denir. Nama yazılı senetlerin devri devir beyanı+senedin teslimi ile olur.

2. Emre yazılı kıymetli evrak: emre yazılı olan ve yasal olarakta öyle sayılan evrak emre yazılı senettir. Not: pay senetleri tahviller ipotekli borç senedi ve irad senedi emre düzenlenemezler. Bunlar dısındaki bütün kıymetli evrak emre yazılabilir. Emre yazılı senetlerin devri= senedin cirosu+senedin teslimi 3. Hamile yazılı kıymetli evrak: senedin metninden veya seklinden hamili kim ise o kisinin hak sahibi sayılacağı anlasılan her kıymetli evrak hamile yazılı senet sayılır. Kanunumuzda hangi senetlerin hamiline düzenlenebileceği belirtilmistir. Kambiyo senetlerinden sadece çek hamiline yazılabilir. Bono ve poliçe hamiline yazılamaz. Hamiline yazılı senetlerin devri senedin sadece teslimi gerekli ve yeterlidir. Ticari senetler: ticari senet veya kambiyo senedi deyimi aynı anlamı tasır. Bu deyimler poliçe bono ve çeki kapsar. Bunların ortak özellikleri Kanunen emre yazılı senetlerden sayılırlar. Đbraz senetleridir. Sekle bağlıdırlar Beyan ve imzaların bağımsızlığı söz konusudur. Uluslar arası nitelik tasırlar. Poliçe: poliçeyi düzenleyen (kesideci) tek taraflı bir beyanla aynı zamanda muhataba(borçlu) ödeme lehdara(alacaklı) ise alma yetkisi vermektedir. Bu nedenle poliçede havale niteliği mevcuttur. Poliçe bir 3 lü iliskidir. Đliskinin köseleri kesideci muhatap ve lehdardır. Poliçe sıkı sekil sartlarına bağlanmıstır. Poliçede faiz sartı: görüldüğünde veya görüldüğünden muayyen bir müddet sonra ödenmesi sart kılınan bir poliçeye kesideci tarafından faiz sartı konulabilir. Bütün diğer poliçelerde faiz sartı yazılmamıs sayılır. Faiz miktarının poliçede gösterilmesi lazımdır. Gösterilmemis ise faiz sartı yazılmamıs sayılır. Baska bir gün zikredilmemis ise faiz poliçenin keside gününden itibaren isler. Poliçede bulunması zorunlu unsurlar sunlardır. Poliçe kelimesi Belli bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız sartsız havale Muhatabın adı soyadı Lehdarın adı soyadı Keside yeri ve tarihi Kesidecinin imzası Keside yeri gösterilmemis kesidecinin imzasının yanında bir yer gösterilmis ise o yer keside yeri sayılır. Kesidecinin imzasının yanındada bir yer belirtilmemis ise poliçe batıldır. Bu unsurlardan birinin yokluğu halinde senet poliçe niteliğini yitirir. Muhatap ancak poliçeyi kabul ederse poliçenin borçlusu haline gelir. Kabul beyanı poliçenin üzerine yazılır ve imza edilir. Vade ise poliçenin ihtiyari unsurlarıdır. Poliçede 4 tür vade söz konusudur. Görüldüğünde Görüldükten muayyen bir süre sonra Keside gününden muayyen bir süre sonra Muayyen bir günde ödemek üzere keside olunabilir. Poliçe ciro ve teslim yolu ile devrolunabilir. Ayrıca poliçede özel zaman asımı süreleri belirlenmistir. Çek: bir ödeme aracıdır. Bu nedenle çekin muhatap tarafından kabul edilmesi söz konusu olmaz. Kesideci çeki düzenleyen kimse muhatap çeki ödeyecek olan banka veya özel finans kurumudur. Lehdar ise çeki elinde bulundurandır. Çek bir ödeme aracı olduğu için derhal ödenmesi gerekir. Çekte vade yoktur. Çekin sekil sartları: Çek kelimesi Kayıtsız ve sartsız belli bir meblağın ödenmesi emri Ödeyecek kimsenin ad ve soyadı Ödeme yeri

Keside tarihi ve yeri Kesidecinin imzası Çekte ödeme yerinin gösterilmesi zorunlu değildir. Gösterilmediği takdirde muhatabın isminin yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Ancak yeni yasaya göre ödeme yerinin çekte gösterilmesi zorunludur. Not: türkiyede ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak bir banka gösterilebilir. Kısmi ciro ve muhatabın cirosu batıldır. Hamiline yazılı ciro beyaz ciro hümündedir. Çek görüldüğünde ödenir. Bono: bono bir ödeme vaadidir. Bonoda 3 kisi yerine 2 kisi vardır. Kesideci ve lehdardır. Kesideci belli bir miktar parayı ödemeyi taahhüt eder. Yani kesideci aynı zamanda muhataptır. Bono poliçe gibi bir kredi aracıdır. Kesideci borcunu ileriki bir tarihte ödemeyi taahhüt eder. Bu nedenle bonoda vade poliçedeki gibidir. Bonoda sekil sartları: Bono veya emre yazılı senet kelimesi Kayıtsız ve sartsız bir ödeme vaadi Vade (bonoda 4 tür vade vardır) Ödeme yeri Kimin emrine yazılacaksa onun adı ve soyadı Senedin düzenlendiği gün ve yer Bonoyu düzenleyenin imzası Bonoda ödeme yeri gösterilmelidir. Gösterilmemis ise senedin düzenlendiği yer ödeme yeri sayılır. Düzenleyenin imzası yanında bulunan yer ödeme yeri sayılır. Buda yok ise bono hükümsüzdür. Aval: poliçedeki bedelin ödenmesi aval sureti ile tamamen veya kısmen temin olunabilir. Bu teminat üçüncü bir sahıs yahut poliçede zaten imzası bulunan bir kimse tarafındanda verilebilir. Aval aval içindir tabiri ile veya buna muadil diğer her hangi bir ibare ile ifade ve avali veren kimse tarafından imza edilir. Muhatap veya kesidecinin imzaları müstesna olmak üzere poliçenin yüzüne konan her imza aval serhi sayılır. Kimin için verildiği aval serhinde açıklamak lazımdır. Açıklanmadığı takdirde aval kesideci için verilmis sayılır. aval veren kimse kimin için taahhüt altına girmis ise tıpkı onun gibi mesul olur. Aval veren kimsenin temin ettiği borç sekle ait noksandan baska bir sebepten dolayı batıl olsa dahi aval verenin taahhüdü muteberdir. Mense ve mahreç isaretleri ticaret unvanıdır. Ticaret siciline tescilin ve ilanın üçüncü kisilerin sübjektif iyiniyetini kaldırması tescilin olumlu etkisinin sonucudur. Ticari defter tutmak zorunda olanlar: Anonim sirket, ticari isletme isleten dernek, kollektif sirket, limited sirket. Esnaf ise ticari defter tutmak zorunda değildir. Karar defterini tüzel kisi tacirler tutar. Haksız rekabetin unsurları: Aldatıcı davranısın varlığı, Rekabet hakkının kötüye kullanılması, Đktisadi rekabetin varlığı, Aldatıcı davranıstan baska surette iyiniyet kurallarına aykırılık. Ticari isletmenin devri iyiniyetli üçüncü sahıslara ve alacaklılara karsı tescil ve ilandan itibaren hüküm ifade eder.

Komisyoncunun borç ve yükümleri: Özen gösterme ve talimata uyma, Hesap verme, Müvekkilin çıkarlarını koruma, Đhbar etme Cari hesapta iki süreyi birbirinden ayırt etmek gerekir. Bunlardan biri hesap devresidir. Diğeri ise anlasma süresidir. Ortak sayısının üst sınırı kanunla sınırlandırılan ortaklık tipi Limited ortaklıktır. Kollektif ortaklıklarda itiraz hakkı yönetim hakkına sahip ortaklara aittir. Kollektif ortaklıkta, sermaye borcunu ifa etmeyen ortaktan tazminat talep edilebilmesi için ortağa ihtar yapılmıs olması aranır. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerine her toplantı günü için ödenen ücrete huzur hakkı denir. Anonim ortaklıkta, denetçiler ortaklığın ciddi tehlikelerle karsılastığını gösteren belirtiler olduğunda genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Komanditer ortağın olağanüstü denetleme hakkına iliskin doğru ifadeler: Önemli sebeplerin varlığı halinde kullanılır. Ancak somut bir is için kullanılır. Kullanılabilmesi için dava açılması gerekir. Sürekli nitelikte değildir. Türk hukukuna göre çıkartılması mümkün olan tahviller: Primli, Đkramiyeli, Teminatlı, Pay senediyle değistirilebilir tahvil. Kollektif ortaklıklarda , ortaklığı temsil etme yetkisinin sınırlandırılmasının iyiniyet sahibi kisilere karsı geçerli olması için sınırlandırma ticaret siciline tescil ve ilan edilmeli. Kollektif ortaklığın rızai temsilcileri: Ticari mümessiller, Ticari isler tellalı, Komisyoncular, Ticari vekiller Nama yazılı tahviller alacağın temliki hükümlerine göre devredilebilir. Emre yazılı ödeme vaadine Poliçe ile ilgili hükümler uygulanır. Bir limited ortaklığın ortak sayısının yirmiden fazla olması halinde genel kurul toplantılarında anonim ortaklığa ait kurallar uygulanır. Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde ibraz süresi 1 yıldır. Limited ortaklıklarda, ortaklık sözlesmesinde aksine bir hüküm yoksa, müdür sıfatına kanunen ortakların tümü sahip olur. Çekte sorumlulardan birisinin kendisine karsı sorumlu olanlara karsı açacağı davanın zamanasımı süresi, çeki ödediği tarihten itibaren 6 aydır. Mükerrer sigortanın amacı sigortacılara güveni arttırmak. Kıymetli evrakın özellikleri: Kıymetli evrakın içerdiği hakkın baskasına devredilebilmesi. Kıymetli evrak tiplerinin kanunda sınırlayıcı olarak sayılmıs olması. Soyutluk ilkesinin yürürlükte olması. Hakla senet arasında kuvvetli bir bağın var olması. Hayat sigortalarında lehtarın özelliği akde taraf olmamasıdır. Sigortanın yararları: Milli kaynakları koruması, Tasarruf sağlaması, Güvenlik sağlaması, Kapital

sağlaması. Makbuz senedi bir emtia senedidir. Maliki olduğu bir deniz gemisini deniz ticaretinde kullanan kisiye donatan denir. Makbuz senedine, makbuz senediyle birlikte Varant devredilirse beyaz ciro yapılabilir. Sigortacının iç teskilatında yer alan servisler: Muhasebe, Hukuk, Reasürans, Hasar Müsterek avarya paylasmasını tespit eden belgeye dispeç denir. Sigortacı, sigorta ettirenin haklarına riziko gerçeklesince halef olur. Sigorta hukukuna iliskin baslıca kanunlar: Kooperatifler kanunu, Mükerrer Sigorta Đnhisarı Hakkında Kanun, Trafik kanunu, Türk Ticaret kanunu. Derneklerin malı olan gemiler yönetim kurulunu olusturan kisilerin çoğunluğunun Türk vatandası olması kosuluyla Türk gemisi sayılırlar. Đsverene açılacak tazminat davasında Ticaret Mahkemesi görevli değildir. Ticari isletmenin öğeleri: Gelir sağlamayı hedef almak,belli bir çapı asmak. Pastamaliye: Đsletmenin yeri,deneyimi,itibari ve müsteri çevresi gibi değerleri için ödenene paradır. Kısıtlıya ait bir isletme vasileri tarafından isletiliyorsa tacir sıfatıda vasiye aittir. Coğrafi Đsaret örn: Antep fıstığı,Adana Kebap Temerrüt: Alacaklının alacağını almakta gecikmesine temerrüt denir. Ticaret ortaklıkları tacir sıfatını isletme ticaret siciline tescil edilince kazanır. Ticari isletmeyi isletme maddesi tacir sıfatına bağlanan hüküm ve sonuçlardan değildir. Ticaretle uğrasması yasak olan memur ticari isletme isletiyorsa tacir sayılır. Hapis hakkı kanunda öngörülen kosulların gerçeklesip alacaklının zilyetliğinde bulunan tasınır malları iade etmeyerek paraya çevirmesiyle olusan ayni haktır. Bir ticari isletmenin sadece borçlarının devredilmesi mümkün değildir. Her tacirin bir isletme adı kullanması gerekmez. Ticari isletme açmıs gibi kendi adına üçüncü kisilerle islemlerde bulunan kisi tacir gibi sorumlu sayılır. Kanuna ve usulune uygun olarak tescil ve ilan ettirilmis olan ünvanı kullanma hakkının yalnız sahibine ait olmasına tekel hakkı denir. Ticari isletmeyle ilgili olarak kanunda öngörülen bilgilerin yazıldığı kütüğe ticaret sicili denir. Haksız rekabet sonucu açılabilecek davalar: önleme,manevi giderim,tesbit ve düzeltme Tescil ilanı 3.kisilere karsı ilanın çıkmasını izleyen ilk is günü geçerlidir.

T.T.K’da xxx Ortaklık yoktur. Cari hesabın geçerlilik sartı yazılı sekildir. Haciz veya iflas yoluyla takip olunan bir borçludan alacağını kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklıya verilen ve alacak tutarını açıklayan belgeye aciz belgesi denir Kolektif ortaklık için ortak sayısının alt ve üst limiti çizilmemistir. Marka türleri hizmet-garanti-ticaret Say=Emek demektir. Ortaklık sözlesmelerinin geçerli olabilmesi için sözlesme yazılı olarak yapılmalı ve imzaları noterce onanmalıdır. Kolektif ortaklıkta ortaklar tasfiye memurunun aczine karar verebilmek için oy birliğine ihtiyaç duyarlar. Günlük defterlerin Ocak ayının sonuna kadar kapatılması ve onanması gerekir. Ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanımına haksız rekabet denir

Sorular……

Soru 1. Ticari isletmenin devri iyi niyetli üçüncü sahıslara ve alacaklılara ne zamandan itibaren hüküm ifade eder? S…..-Tescil ve ilandan Soru 2. Sadece bir taraf için ticari sayılan ve sözlesmeden doğmayan is nasıl nitendirilir? S.256-S.5-Đs her iki taraf içinde adidir. Soru 3. Asağıdakilerden hangisi, ticari defter tutmak zorunda değildir? S.260- Esnaf ticari defter tutmak zorunda değildir : ticari defter tutmak tacirlere özgü bir sonuçtur. Soru 4. Asağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından biri değildir? S.259- Marka ve isletme adı kullanmak Soru 5. Mense ve mahreç isaretleri nedir? S.262- Ticari isim Soru 6. Ali Uzun’un sınırlı, Veli Kısa’nın da sınırsız sorumlu ortağı olduğu Peynircilik Komandit Ortaklığı için asağıdaki ibarelerden hangisi yasal bir ticaret ünvanını olusturur? S.263- Veli kısa ve ortağı peynircilik komandit ortaklığı Soru 7. Asağıdakilerden hangisi tescil prosedürü içinde yer almaz.? S.270 S.5- Tic. Oda. onayı yer alanlar: talep,sicil memurunun incelemesi,sicil memurunun kararı, tescil sorunu, ilan. Soru 8. Ticaret sicil memurluğu nerede kurulur? S.267- Ticaret odası bulunan yerlerde Soru 9. Haksız rekabet için bir yıllık zamanasımı süresi dısında öngörülen ikinci zamanasımı süresi kaç yıldır? S.273- 2 yıldır. Soru 10. Asağıdakilerden hangisi, haksız rekabetin unsurlarından biri değildir? S.272 S.1- Rekabetin ticari isletmeler arasında söz konusu olması. Soru 11. Karar defterini asağıdakilerden hangisi tutar? S.275- Tüzel kisi tacirler. Soru 12. Eski Ticaret Kanununda tutulması emredildiği halde, yeni Ticaret Kanununda tutulması öngörülmeyen defter asağıdakilerden hangisidir? S.275- Kopya defter Soru 13. Arızi olarak bir veya bir kaç ticari ise aracılık eden tellal hakkında asağıdaki kanunlardan hangisi uygulanır?

S.283- Borçlar kanunu. Soru 14. Asağıdakilerden hangisi, tabi tüccar yardımcılarından biridir? S.281- Ticari vekil. Soru 15. Cari hesapta iki süreyi birbirinden ayırt etmek gerekir. Bunlardan biri hesap devresidir. Diğeri asağıdakilerden hangisidir? S.287- Anlasma süresi. Soru 16. Cari hesap mukavelesinin yazılı sekilde yapılması ne sartıdır? S.286- Sıhhat(varlık)sartıdır. Soru 17. Ortak sayısının üst sınırı kanunla sınırlandırılan ortaklık tipi asağıdakilerden hangisidir? S.289- Limited ortaklık. 50 kisi max. 2 min. Soru 18. Asağıdaki ortaklıkların hangisinde yalnızca sınırsız sorumlu ortaklar vardır? S.291- Kollektif ortaklık. Soru 19. Kollektif ortaklıklarda itiraz hakkı asağıdakilerden hangisine aittir? S.298 S.1- Yönetim hakkına sahip ortaklara 1 Soru 20. Kollektif ortaklıkta, rekabet yasağını ihlal eden bir ortağa karsı isleyecek olan zamanasımı süresi, muamelenin yapıldığı tarihten itibaren ne kadardır? S.295- 1 yıldır. Olayı öğrenmeden itibaren 3 aydır. Soru 21. Asağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın rızai temsilcilerinden biri değildir? S.300- Ortaklık organları. Soru 22. Kanun koyucu, bir ortağın kollektif ortaklıktan ölüm hali dısında iki durumda çıkabileceğini öngörmüstür. Bunlardan biri diğer ortakların onaylamasıdır. Diğeri asağıdakilerden hangisidir? S.301- Ortaklık sözlesmesinde hüküm varsa veya oy birliği ile diğer ortaklarda onaylarsa çıkabilir. Soru 23. Komandit ortaklık sözlesmesinde eksiklikler bulunmasının yaptırımı asağıdakilerden hangisidir? S.306- komandit ortaklık kollektif ortaklık sayılır. Soru 24. Komanditer ortak tarafından konulan, paradan baska sermayenin değeri asağıdakilerden hangisi tarafından biçilir? S.308- Ortaklar. Soru 25. Devletin, konusu kamu hizmeti olan bir anonim sirketin yönetim kuruluna temsilci göndermesinin sartı nedir? S.315- Esas sözlesmede açıklık bulunması. Soru 26. Anonim ortaklıkta, denetçiler asağıdaki durumların hangisinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler? S.333- Ortaklığın ciddi tehlikelerle karsılastığını gösteren belirtiler olduğunda. Soru 27. Asağıdakilerden hangisi, gündemde yer almasa dahi anonim ortaklık genel kurulu bu konuda karar alabilir?çekonomist

09.12.2012 01:39

aöfMatik

 

adalet ve iktisatcilara
Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...