aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » DENETİM... (Buradasınız)

DENETİMGFBİbrahim

31.03.2013 00:34

aöfMatik
ÜNİTE -2 1. Aşağıdaki kavramiardan hangisi bir hesap ya da ol-gunun finansal tablolara güvenen bilgi kullanıcıları-nın kararlarını etkilemesini ifade eder? A) Onemlilik B) Tutarlılık C) Belirsizlik D) Güvenirlik E) Ihtlyatlılık 2. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda hata ve hileden oluşan yanlış beyanların nedenlerinden biri değildir? A) Bir finansal tablo unsurunun, hesabının veya kalemi-ni atlanması B) Finansal tablolarda yapılması gereken bir açıklamanın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak sunulmaması C) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre açık-lanması gereken bir bilginin atlanması D) Bir finansal tablo unsurunun genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre olması gereken sunumu ile raporlanmış finansal tablodaki sunumu arasında fark olması E) Genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olamayan bir durumun varlığı 14. Önemlilikle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Denetçi her denetimde önemlilik yapısında bulun-mak zorundadır B) Önemlilik kesin bir kavramdır yapıya yer vermez C) Denetçi önemliliği belirlerken hem nicel hem de nitel faktörleri dikkate alır D) Neyin önemli neyin önemsiz olduğu mesleki yapı konusudur E) Önemliliğin rakamlarla ifade edilmesiyle denetçi de-netim kapsamını daha iyi planlar ve denetim testlerinin sonuçlarını daha iyi değerlendirir 4. Denetçinin önemlilik uygulamasında ilk belirlemesi gereken şey aşağıdakilerden hangisidir? A) Hata ve hile olup olmadığı B) işletmenin büyüklüğü C) Önemlilik eşiği D) Hatalı ve hileli işlemler E) Hata ve hilenin biçimi Aşağıdakilerden hangisi denetçinin finansal tablolarda bulunabileceğine ancak finansal tablo kullanıcısının kararını ve davranışını önemli ölçüde etkilemeye-ceğine inandığı hata ve düzensizlikierin maksimum tutarıdır? A) Olası yanlışlık B) Bilinen yanlışlık C) Kontrol riski D) Önemlilik eşiği E) Bulma riski Ilk önemiilik belirlemesi aşağıdakilerden hangisi kapsamında yapılır? A) Finansal tablo düzeyinde B) Hesap kalanları düzeyinde C) işlem sınıfları düzeyinde D) Bilinen hata miktarı düzeyinde E) Olası hata miktarı düzeyinde Aşağıdakilerden hangisi önemlilik eşiğinin belirlen-mesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir? A) Basit yöntem B) Ortalama yöntemi C) Düzeltme yöntemi D) Aralık yöntemi E) Formül yöntemi Toplam varlıkları 12.111.111 lira, öz sermayesi 7.111.111 lira ve vergi öncesi karı 1.611.111 lira olan işletmenin ortalama yöntemine göre önemlilik eşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) 60.000 B) 70.000 C) 80.000 D) 100.000 E) 120.000 9. Aşağıdakilerden hangisi hesap kalanları ve işlem sınıflarına dağıtılan önemlilik tutandır? A) Bilinen yanlışlık B) Belirlenen yanlışlık C) Önemsiz yanlışlık D) Kabul edilebilir yanlışlık E) Tahmini yanlışlık

11. Denetim kabul edilebilir yanlışlığa hangi amaçla kulla-nır? A) Onemlilik eşiğini belirlemek B) Kanıtın kapsamına belirlemek C) Denetim riskini belirlemek D) Hata beklentisiz saptamak E) Hesabın finansal kablolar için görelim önemini saptamak 12. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda düzel-tilmemiş veya ortaya çıkarılmamış yanlışlıkla top-lamının, bir bütün olarak finansal tablo önemliliğin aşması olasılığı azaltmak için oluşturulur? A) Önemlilik Eşiği B) Performans Önemliliği C) Kabul Edilebilir Yanlışlık D) Olası Yanlışlık E) Bilinen Yanlışlık 12. Aşağıdakilerden hangisi önemliliğin hesap kalanları ve işlem sınıflarına dağıtılmasındaki yaklaşımlardan 16. Toplam olası yanlışlık tutarı ilk önemlilik ya.rgısına eşit veya bu tutardan düşükse çıkarılacak sonuç aşa-ğıdakilerden hangisidir? A) Finansal tablolar doğru kabul edilemez B) Finansal tablolar doğru kabul edilir C) Finansal tablolarda düzeltme yapılması istenir D) Finansal tablolar yanlış beyan edilmiş kabul edilir E) Finansal tabloların yeniden hazırlanması istenir 17. Aşağıdakilerden hangisi yanıltıcı beyan riskini ta-nımlamaktadır? A) Yayınlanan finansal tabloların önemli ölçüde yanlış veya yanıltıcı olma olasılığıdır B) İç kontrolün olmadığı varsayımında hesaplanan risktir C) Denetçinin yordamlarının önemli yanlışlıkları ortaya çıkaramama riskidir D) İç kontrolün önemli yanlışlıkları ortaya çıkaramama riskidir E) Denetçinin bir hesap kalanı veya işlem sınıfının tamamını incelememesinden kaynaklanan risktir 18. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolar yanıltıcı şekilde sunulduğunda denetçinin uygun olmayan bir • denetim görüşü oluşturması riskidir? A) Yanıltıcı beyan riski • B) Denetim riski C) Doğal risk • D) Kontrol riski E) Örnekleme hatası 19. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün olmadığı varsa-yımı ile bir sayın finansal tablolardaki yanıltıcı beyanlara olan duyarlılığıdır? A) Yanıltıcı beyan riski B) Denetim riski C) Doğal risk D) Kontrol riski E) Bulma riski 20. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sistemi tarafından zamanında engellenemeyen veya ortaya çıkarılamayan bir işlem sınıfı veya hesap kalanındaki yanlışlığın diğer işlem sınıfı ve hesap kalanlarındaki yanlışlıklarla bir araya geldiğinde önemli olabilmesi riskidir? A) Yanıltıcı beyan riski B) Denetim riski C) Doğal risk D) Kontrol riski E) Bulma riski 21. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin yordamlarının finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıka-ramayacak olması riskidir? A) Yanıltıcı beyan riski B) Denetim riski C) Doğal risk D) Kontrol riski E) Bulma riski 22. Aşağıdakilerden hangisi denetim risk modeline göre yanlış bir ifadedir? A) Yanıltıcı beyan riski doğal risk ve kontrol riski olarak iki unsura ayrılmaktadır B) Kontrol riski ve doğal riski denetçi kontrol edemez sadece belirleyebilir C) Doğal risk ve kontrol riski yüksekse bulma riski düşük olacaktır D) Kontrol riskini denetçi yaratır E) Denetçi denetim riskini firma politikası ya da kişisel yapısına göre belirler

23netçi denetim riskini 0,14 düzeyinde tutmak iste-mektedir. Doğal risk 1,81 ve kontrol riski 0,61 ise bulma riski ne kadardır? A) 0,036 B) 0,05 C) 0,083 D) 0,15 E) 0,1

24. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin savları arasında yer alamaz? A) Var olma meydana gelme B) Tamlık C) Değerleme ve dağıtım D) Raporlama E) Haklar ve yükümlülükler LA 25 Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda yer al- >c› ması gereken tüm işlemlerin ve hesapların eksiksiz olarak tablolarda yer aldığına ilişkin savdır? A) Var olma B) Haklar C) Sunum D) Tamlık E) Değerleme 26. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim amaçla-rından biri değildir? A) Gerçeklik B) Tamlık ve zamanlılık C) Sahiplik D) Kayıtların doğruluğu ve değerleme E) Uyumluluk 27. Aşağıdakilerden hangisi varlık ve kaynakların finansal tablolarda doğru tutarlarla gösterildiği ile ilgili de-netim amacıdır? A) Gerçeklik B) Tamlık C) Zamanlılık D) Sahiplik E) Değerleme 28. Aşağıdakilerden hangisi varlık ve yükümlülüklerin müşteri işletmeye ait olup olmadığını araştırmayı kapsar ve yönetimin haklar ve yükümlülükler sayı ile bağlantılıdır? A) Tamlık B) Değerleme C) Kayıtlarlın doğruluğu D) Sahiplik E) Gerçeklik 29. Aşağıdakilerden hangisi esas muhasebe kanıtları arasında yer almaz? A) Yevmiye defteri B) Büyük defter C) Çekler ve faturalar D) Mizanlar E) Muhasebe yönetmeliği 30. Gerekli denetim kanıtının miktarı aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez? A) Yanıltıcı beyan riski seviyesinden B) Önemlilikten C) Denetim kanıtının niteliğinden D) Kanıt toplama maliyetinden E) Müşteri işletme yönetiminden 31. Stokların fiziki varlığı ile ilgili olarak elde edilen ka-nıtın stokların değerlemesiyle ilgili olarak kanıt oluş-turmaması kanıtın hangi özelliği ile ilgilidir? A) Kaynağı B) Güvenirliği C) ilgililiği D) Yeterliliği E) Doğruluğu 32. Aşağıdakilerden hangisi kanıtın güvenilirliği ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Etkin bir iç kontrol yapısında içsel olarak yaratılan kanıtlar, zayıf iç kontrol yapısındakilerden daha gü-venilirdir B) Denetçi tarafından doğrudan elde edilen kanıt, dolaylı olarak elde edilen kanıttan daha güvenilirdir C) Kaynak belgelerden elde edilen denetim kanıtı, kopya belgelerden daha güvenilirdir D) Denetim kanıtı belge şeklinde ise daha güveniliridir E) İç kaynaklardan elde edilen kanıt, dış kaynaklardan elde edilen kanıttan daha güvenilirdir. 33. İşletme personeli stok sayımı yaparken denetçi aşağıdaki kanıt toplama tekniklerinden hangisini kullanır? A) Yeniden hesaplama B) Yeniden yapma C) Gözlem D) Dışsal doğrulama E) Soruşturma 34. Aşağıdakilerden hangisi hem finansal hem de finansal olmayan bilgi arasındaki ilişkinin analizi yoluyla finansal bilginin değerlendirilmesi şeklindeki kanıt toplama yordamıdır? A) Analitik yordamlar B) Gözlem C) Yeniden yapma D) Kontrol E) Soruşturma 35. İşletme dışı kişilerden işletmeyle, hak ve yükümlü-lükleriyle ilgili veya işlemin gerçekliği ile ilgili yazılı cevap istenmesi ne tür bir kanıt toplama yordamıdır? A) Kontrol B) Gözlem C) Dışsal doğrulama D) Analitik yordamlar E) Soruşturma

36. Aşağıdaki kanıt toplama yordamlarından hangisinin güvenirlik derecesi düşüktür? A) Sabit varlıkların kontrolü B) Tekrara yapma C) Belgelerin kontrolü D) Analitik yordamlar E) Soruşturma 37. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarmın amaçlarından biri değildir? A) İncelennnekte olan alan hakkında elde edilen kanıtların belgelerini sağlama B) Denetim sürecinin tek düzenliliğini sağlama C) Performansın gözden geçirilmesi için bir araç sağlama D) Yönetimin planlama yapmasına yardımcı olma E) Sonraki denetimlere yol gösterme 38. Çalışma köğıtlannın türü, niceliği ve kapsamının be-lirlenmesinde denetçi aşağıdaki faktörlerden hangi-sini dikkate almaz? A) Bir sayın, hesabın veya B) Uygulanan denetim yordamlarının niteliği C) Denetçinin elde ettiği kanıtın test edilmekte olan say için önemi D) Denetlenen işletmenin karlılığı E) Denetçinin belirlediği istisnaların niteliği ve kapsamı

39. Aşağıdakilerden hangisi sürekli dosyada yer almaz? A) Şirket tüzüğü B) Kira sözleşmesi C) Genel kurul toplantı tutanakları D) Denetim programı E) Kalanları birkaç yıl devreden hesapların listesi

40. Aşağıdakilerden hangisi cari dosyada yer almaz? A) Denetim programı B) Ön risk belirleme notları C) İş mektubu D) İç kontrol sistemi akış çizeneği E) Şirket sözleşmesiCevaplar 1a 2e 3b 4c 5d 6a 7c 8b 9d 10b 11b 12d 13b 14c 15c 16b 17a 18b 19c 20d 21e 22d 23c 24d 25d 26e 27e 28d 29c 30e 31c 32e 33c 34a 35c 36e 37d 38d 39d 40eGFBİbrahim

31.03.2013 01:19

aöfMatik

 

Paylaşımlar gönül işidir
Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...