aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » DENETİM 2... (Buradasınız)

DENETİM 2GFBİbrahim

31.03.2013 00:40

aöfMatik
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin özet-lendiği temel finansal tablolardan biri değildir? A) Bilanço B) Gelir tablosu C) Denetim raporu D) Nakit akım tablosu E) Özsermaye değişim tablosu

2. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarla ilgili doğru bir ifade değildir? A) İşletme dışına işletme ile ilgili finansal bilgi sunmanın temel araçlarıdır. B) işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını para birimi olarak gösterir. C) Farklı kullanıcıların farklı kararlarında en önemli bilgi unsuru olarak işlev görür. D) işletmenin muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilir. E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak denetçi hazıilar.

3. Muhasebe sürecinde işletme ile ilgili finansal nite-likteki işlemlerin tanırnlanması, sınıflandırilması ve özetlenmesi aşağıdakilerden hangisinin sbirincii işle-vidir? A) Yönetim B) Muhasebe C) Denetim D) Analist E) İç kontrol Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların güvenilir olması konusunda bilgi kullanıcılarının en önemli gü-vermesidir? A) işletme içinde gerekli tedbirlerin alınmış olması B) İyi bir iç kontrol sistemine sahip olunması C) Finansal tabloların denetimden geçmiş olması D) İyi bir yönetim kadrosuna sahip olunması E) Finansal tablolara finansal analiz yapılması

5. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre denetimden geç-memiş Finansal tablolar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Finansal tablolar düzenlenmemiş hükmündedir B) Finansal tablolar eksik kabul edilir. C) Finansal tablolar olumsuz rapor almış kabul edilir. D) Finansal tablolar. kısmen doğru kabul edilir. E) Finansal tablolar şartlı doğru kabul edilir.

6. Ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlar ile kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluğun dere-cesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik sürece ne ad verilir? A) Analiz B) İç kontrol C) Denetim D) Muhasebe sistemi E) Faaliyet testleri

7. Aşağıdakilerden hangisi denetim kavramını oluşturan unsurlardan biri değildir? A) Ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlara ait kanıt toplama B) Kanıtlarla kabul edilmiş ölçütleri karşılaştırarak bunlar arasındaki uygunluğun derecesini belirleme çabası C) Sonuçların ilgili kullanıcılara iletilmesi D) Sistematik süreç E) İç kontrol sistemini kurup geliştirme

Denetimde kanıt toplamasının ve değerlemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mahkemede delil olarak kullanmak B) Finansal kararlarda yararlanmak C) Finansal tabloların analizini yapmak ve sonuçları ilgili kullanıcılara iletmek D) Denetçinin bağımsız davrandığını kanıtlamak E) Savlar ile kabul edilen ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçları ilgili kullanıcılara iletmek

9. Denetçi raporlanmış faaliyet ve olaylarla ölçütler ara-sındaki uygunluğun derecesini aşağıdakilerden han-gisi ile bilgi kullanıcılarına iletir? A) Denetim raporu B) Anlaşma mektubu C) Çalışma kağıtları D) Finansal tablo E) Denetim sözleşmesi

10. Aşağıdaki denetim türlerinden hangisinin amacı, taraflara sunulmuş geniş içerikli bilginin finansal tabloların düzenlenme ilkeleri ve amacına uygun olarak, konulmuş ölçütlerle uyumlu olup olmadığının belirlenmesidir? A) Finansal tablo denetimi B) Uygunluk denetimi C) Faaliyet denetimi D) Verimlilik denetimi E) Etkinlik denetimi

11. Finansal tablo denetiminde temel ölçüt aşağıdakiler-den hangisidir? A) Denetim kanıtları B) Genel kabul görmüş denetim standartları C) Yasalar D) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri E) İç kontrol sisteminin etkinliği

12. Aşağıdakilerden hangisi uygunluk denetimini ifade eder? A) Finansal tabloların GKGMİ'ne uygunluğunun ortaya konması B) Örgüt bölümlerinin ölçütlere uyma ve uygulama derecesinin denetçi tarafından belirlenmesiJ C) Örgütsel faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğine ilişkin sonuçların saptanması D) işletmenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi E) Hedefler ile hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranının araştırılması

14. Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incele-nerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkin-lik ve verimliliğine ilişkin sonuçların saptanmasına ne ad verilir? A) Finansal tablo denetimi B) Uygunluk denetimi. C) Faaliyet denetimi D) Dış denetim E) Vepi denetimi

15. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet denetiminin amacı-dır? A) Finansal tablolann GKGMi'ne uygunluğunu belirle-mek B) Geliştirilecek ve düzeltilecek alanları tanımlamak ve öneriler geliştirmek C) Finansal tablo denetimine yol göstermek D) işletme yönetimince konmuş politikalara, kurallar ve yordamlara işletme bölümlerince uyulup uyulmadığı-nı belirlemek E) Vepi yükümlülerinin vepi yasalarına uyup uymadığını, beyanlarının doğru olup olmadığını belirlemek

16. Aşağıdakilerden hangisi dış (bağımsız) denetçiyle ilgili olarak doğru bir ifadedir? A) işletmenin çalışanı memuru olarak görev yapan de-netçilerdir B) Yönetim adına denetim yapar C) Bir denetim firmasına bağlı olarak ya da kendi başına denetim hizmeti verir D) Devletçe kurulmuş ve devletçe işletilen işletmelerin denetirnini yapar E) Vepi yükümlülerinin beyanlarının doğruluğunun de-netimini yapar

17. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim başarı-malın kalitesinin ölçüsünü oluşturur? A) Muhasebe ilkeleri B) Denetim standartları C) Denetim raporu D) Denetim sözleşmesi E) Planlama

18. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarından biri değildir? A) Kanıt toplama B) GKGM'nde değişmezlik C) Eğitim ve uzmanlık D) İşletme politikalarına uygunluk E) Planlama ve gözetim

19. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin kişiliğini, mesleki sorumluluğunu ve mesleki niteliğini ele alan genel kabul görmüş denetim standartlarından biri değildir? A) Eğitim B) Uzmanlık C) Bağımsızlık D) Açıklama E) Dikkat ve özen

20. Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanı standartlarından biridir? A) Eğitim ve uzmanlık B) Kanıt Toplama C) Dikkat ve Özen D) GFGM'ye uygunluk E) Görüş Bildirme

21.Aşadakilerden hangisi denetçi tarafından elde edi-len kanıtların taşıması gereken özelliklerden biri değildir? A) Yeterli sayıda B) Güvenilir C) Yönetimce onaylanmış D) Nesnel E) ilgili döneme ait

22. Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartları ara-sında yer almaz? A) Uygunluk B) Tutarlilı k C) Açıklama E) Görüş bildirme F) Bağımsızlık

23. Denetçi, raporunda aksini belirtmedikçe finansal tablo ve eklerinde gerekli her bilginin yer aldığı çıka-rılmalıdır" ifadesi aşağıdaki standartlardan hangisini ifade etmektedir? A) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk B) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde tutarlılık C) Açıklama D) Gorüş bildirme E) Planlama ve gözetim

24. Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali rrıüşavirlerin yapamayacağı işlerden biridir? A) Finansal tablo denetimi B) Uygunluk denetimi C) Faaliyet denetimi D) Vepi konularında danışmanlık E) Defter tutmak

25.Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hüküm-leri, muhasebe ilkelerine uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre inceleyip tasdik etme aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin yetkisi kapsamındadır? A) SMMM B) YMM C) İç denetçi D) Kontrolör E) Muhasebeci

26. Ülkemizde serbest muhasebeci mali müşavir odaları ve yeminli mali müşavir odalarının bağlı olduğu üst örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir? A) TÜRMOB B) BDDK C) IFAC D) SPK E) SEC

27. Ülkemizde bankacılık sektöründe bağımsız denetime ilişkin standartların oluşturulması aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? A) Sermaye Piyasası Kurulu B) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu C) Maliye Bakanlığı D) Hazine Müsteşarlığı E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 28. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun yetkileri arasında yer almaz? A) Denetimde gerekli güven ve kalitenin sağlanması B) Denetim standartlarının belirlenmesi C) Denetim kuruluşlarını yetkilendirerek bunların faali-yetlerini denetlemek D) Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak E) işletmelerin yönetim politikalarını belirlemek 29. Uluslararası denetim standartlarının belirlenmesinde en yetkin ve etkili kuruluş aşağıdakilerden hangisi-dir? A) TÜRMOB B) IFAC C) TÜDESK D) AICPA E) PCAOB 30. Türk ticaret kanununa göre bağımsız denetleme ku-ruluşunun, bir şirketi denetlemesi için görevlendirdi-ği denetçi, 7 yıl arka arkaya o şirkete denetim raporu, verirse en az kaç yıl için değiştirilir? A) 1yıl B) 2 yıl C) 5 yıl D) 7 yıl E) Değiştirilmesine gerek yoktur

Cevaplar 1c 2d 3b 4c 5a 6c 7 e 8e 9a 10a 11d 12b 13e 14c 15b 16c 17b 18d 19d 20b 21c 22e 23c 24e 25b 26d 27e 28e 29b 10bGFBİbrahim

31.03.2013 01:20

aöfMatik

 

Paylaşımlar gönül işidir
Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...