aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » BORÇLAR HUKUKU DERSINDEN SIKINTI YAŞAYAN ARKADAŞLA... (Buradasınız)

BORÇLAR HUKUKU DERSINDEN SIKINTI YAŞAYAN ARKADAŞLARIM SINAVA GIRMEDEN ÖNCE 1 KERE OKUYUN DERIM ÇOK YARARLI :))çiğdem007

21.05.2015 03:13

aöfMatik
—İvazlı: Yapılan hukuki işlem ödeme karşılığı ise
-İvazsız: Yapılan hukuki işlemde ödeme yoksa söz konusu olur

—Borçlar hukukunda: Borçlar genellikle borçlunun ikametgâhında ödenir
Para borçları: Alacaklının ikametgâhında ödenir
Parça borçları: O şeyin olduğu yerde ödenir.
—Devir ve ferağ sözleşmeleri:
-Satım
-Trampa
-Bağışlama

Kullandırma Sözleşmeleri: Bir şey veya bir hakkın kullandırılması amacını içeren sözleşmelerdir.
—Kira
- Karz (Ödünç ) : Karz Sözleşmelerinden doğan alacak haklarında zaman aşımı süresi 6 aydır.
—Ariyet

Saklama sözleşmeleri
Bir şeyin saklanması ya da muhafaza edilmek üzere bir kimseye bırakılmasında yapılan sözleşmelerdi.
—Vedia
-Ardiye
-Otelciye ve hancıya tevdi

İş görme sözleşmeleri: Borç ilişkisinin konusu biri işin yapılması ya da görülmesidir.
— Hizmet sözleşmeleri
-Eser sözleşmeleri
-Vekâlet Sözleşmeleri
-İstisna Sözleşmeleri

Riskli Sözleşmeler
Sözleşmenin konusunu oluşturan edimin taraflardan biri için risk oluşturmasıdır.
—Kefalet: Yazılı olmak zorunda yazılı yapılmayan kefalet sözleşmesi hükümsüzdür.
Teminat sözleşmeleri:
-Kefalet
-Rehin
-Cezai şart sözleşmeleri

Ortaklık Sözleşmeleri:
-Adi şirket sözleşmesi(Borçlar hukukunda düzenlenmiştir.)

Sonuçları Talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler:
-Bahis
-Kumar
-Kaydı hayatla irat
-Ölünceye kadar bakım

Resmi şekilde uygulanan sözleşmeler:
-Evlenme
-Evlat edinme
-Miras sözleşmesi
-Mal rejimi

Amaçlarına göre sözleşme şekilleri:
-Sözleşmenin ispat şekli
-Resmi şekil
-Tescil
-İlan

-Bazı sözleşmelerin resmi şekilde yapılmasının yeterli görülmeyerek ayrıca kütüğe kayıt edilmesi işlemine Tescil denir.
—Mülkiyeti muhafaza sözleşmesinin noterde yapılıp ve sicile kayıt ettirilmesi Resmi şekil ve tescil işlemidir.
Not: sözleşme türlerinden Haziran 2009 da soru gelecek mutlaka

Gabin ( Sömürme aşırı yararlanma): Sözleşme yapılırken taraflardan birinin diğerini sömürmeye kalkışmasıdır.

Gabin halinin meydana gelmesinin koşulları:
a)Objektif şart: İvazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunmalıdır.
b)Sübjektif Şart: Nispetsizlik zarara uğrayacak tarafın tecrübesizliğinden zor durumundan veya hafifliğinden kaynaklanmış olmalıdır.

Gabinin hükümleri:
-Gabine maruz kalan kişi sözleşmenin yapılmasından itibaren 1 yıl içinde sözleşmeyi iptal edebilir (Gabinin iptal kabiliyeti vardır.)
— Yargıç sürenin geçip geçmediğini kendiliğinden dikkate alır.
— Hile ve ikrahta olduğu gibi gabin halinde de zarara uğrayan karşı taraftan tazminat isteyebilir.

İrade ile beyan arasında uygunsuzluk halleri:
a) irade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk beyan sahibi tarafından bilerek (kasten)yaratılmışsa bu durumda
-şaka Beyanı
-Zihni Kayıt
-Muvazaa
b) İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk beyan sahibinin isteği dışında oluşması halinde ise irade bozukluğu halleri sözkonusudur. Bu durumda ;
-Hata
-Hile
-Korkutma

Bilerek yaratılan uygunsuzluk halleri:
1)Tek tarafın isteği ile yaratılan uygunsuzluk halleri:
a) Latife, (Şaka)Beyanı: Beyanda bulunan karşı tarafın beyanını ciddiye almayacağı düşüncesiyle gerçek iradesine uymayan bir beyanda bulunması
b) Zihni Kayıt: Bir kimse beyan ettiği şeyi istemiyorsa zihni kayıt söz konusu olur.
2) İki tarafın isteği ile yaratılan uygunsuzluk halleri:
a) Muvazaa(Danışıklı işlem) : bir sözleşmede iki tarafın iradeleri ile beyanları arasında bilerek ve isteyerek oluşturdukları uygunsuzluk halidir. Çıkar sağlamak üzere 3. kişilere karşı bir aldatmaca durumu söz konusudur.
Türleri:
-Adi (mutlak) Muvazaa) :Taraflar arasında yapılmış gerçek iradelerine uymayan bir görüntü sözleşmedir. Taraflar sözleşmenin hukuki olduğu konusunda anlaşmışlardır.
-Nisbi(mevsuf) Muvazaa): Görünürdeki işlemin altında gizlenmiş ek bir gizli işlem ya da gizli sözleşme olmasıdır.

İrade bozukluğu (fesadı) halleri:
-Hata
-Hile
-Korkutma
-Diğer uygunsuzluk halleri

1)Hata:
—Genel anlamda: bir konuda gerçeğe aykırı fikir sahibi olmaktır.
—Hukuksal anlamda: Sözleşmenin taraflarından birisinin yanılarak gerçek iradesiyle uyuşmayan bir açıklamada bulunması anlamına gelir.

2)Hile (Aldatma) : bir kişiyi sözleşme yapmaya yöneltmek amacı ile onda bilerek yanlış kanaat uyandırması veya mevcut olan yanlış anlaşılmanın bilerek devam ettirilmesidir.
Hileye uğrayan hile aynı zamanda haksız fiil oluşturuyorsa hile yapandan tazminat isteme hakkı kazanır.
3) Korkutma (İkrah-Tehdit ) : Sözleşme yapan kimse buna korkutulduğundan razı edilmişse bir irade bozukluğu halinden söz edilir.
Taraflardan biri yapmak istemediği bir sözleşmeyi kendisi veya yakınlarından birine ağır ve derhal meydana gelecek bir zarar verileceği tehdit altında yapmışsa korkutmadır.
Korkutma tehdit halinde işlemin bozulması korkutulan kişi korkunun ortadan kalktığı andan itibaren 1 yıl içinde işlemi bozabilir


Başlıca butlan sebepleri:
-irade bozuklukları (Hata, Hile, tehdit)
-Gabin (Sömürme)
-Ehliyet noksanı

Nisbi butlanla mutlak butlan arasındaki fark:
-Mutlak buntlan da akit deki çürüklük kural olarak düzeltilemez çürüklüktür işlem ölüdür.
—Nisbi butlanda çürüklük düzeltilebilecek durumdadır.
Not: Sözleşmede Borçlar Kanununa göre çürüklük halinin düzelebilir bir sakatlık olması Nisbi butlan’dır.

Nisbi butlan sebepleri;
-Hata
-Hile
-tehdit
—Gabin
-İptal hakkının kullanılması yoluyla sözleşme kesin olarak hükümsüz duruma gelmiş olursa bu tür işlemlere Fesh edilebilen işlemler denir.Mutlak butlan (kesin hükümsüzlük ) Sonuçları:
-Bu durumda tarafların hareketine gerek kalmadan sözleşme kendiliğinden batıl olur.
—Sözleşme baştan itibaren hukuki sonuç doğurmaz
-İşlem zaman geçmesi ya da butlan nedeninin ortadan kalkmasıyla geçerli olmaz
-Mutlak butlanla batıl sözleşme ölü doğmuş sayılır.


Sözleşmelerde hükümsüzlük halleri;
-Mahkeme kararıyla tespit edilen hükümsüzlük halleri
-Mahkeme kararı olmaksızın meydana gelen hükümsüzlük halleri
-Batıl hukuki işlemler (mutlak butlan)
—İptal edilebilen hukuki işlemler (nisbi butlan)

Sözleşmeleri mutlak butlanla (batıl işlemler) hükümsüz kılan nedenler
- Ehliyetsizlik (temyiz kudretinden yoksunluk nedeniyle tam ehliyetsizlik
-Şekle Aykırılık
-Muvazaa (sözleşme serbestîsi dışında kalan haller)
-Bir sözleşmenin konusu emredici hükümlere aykırı ise sözleşme butlanla batıldır.


Sözleşmelerde Temsil:
—Kanuni temsil: Temsil yetkisi kanundan doğuyorsa kanuni temsilden söz edilir.
—İradi Temsil Yetki verenin iradesinden doğan temsil iradi temsildir.

Temsil Türleri:
-Doğrudan temsil: Temsilci yetki veren adına ve hesabına davranıyorsa Doğrudan temsildir. Temsilcinin, 3. Şahısla yaptığı işlemin tüm sonuçları yetki verenin üzerine kalır.
—Dolaylı temsil: Temsilci yetki veren hesabına fakat kendi adına hareket etmekte ise Dolaylı temsildir. Temsilcinin 3.Şahısla yaptığı işlemin sonuçları Kendi üzerine kalır. Hukuki sonuçlar Alacağın temliki, Borcun Nakliyle devredilir.
Not: bu Konuda Haziran 2009 sınavında mutlaka soru gelecek ve Tanımı sorulacaktır.
Örneğin Temsilci yetki veren adına ve hesabına davranıyorsa hangi temsil türünden söz edilir Cevap: Doğrudan temsil gibi bu tarzda sorulacak.

Sözleşmede temsil işleminin tarafları
-Yetki veren
-Temsilci
-Üçüncü şahıs

-Temsil yetkisinin kanunla verilmesi kanuni temsildir.
—Hukuksal işlemlerde okça rastlanan ekonomik hayatta yaygın kullanılan temsil türü Doğrudan temsil türüdür.

Dolaylı (doğrudan temsil) unsurları;
-Temsil yetkisinin bulunması
-Temsil olunan ad ve hesabına davranma


-Temsil yetkisi verilmeden bir kimsenin tems3ilci gibi davranarak başkası adına işlemler yapması halinde yetkisiz temsil söz konusudur.

Yetkili Temsille ilgili;
-Temsil yetkisi, yetki veren tarafından tek taraflı bir irade açıklamasıyla olur.
—Temsil yetkisi verenin bu konuda irade açıklaması temsil yetkisi verilmesidir.
—Temsilin meydana gelmesinde temsilcinin yetkiyi kabul ettiğini bildirmesi gerekmiyor.
—Temsil yetkisinin verilmesi herhangi bir şekle bağlı değildir.

Temsil yetkisinin sona ermesi halleri:
-Belli bir süre için verilmişse sürenin dolması
-Belli bir işlem için verilmişse o işlemin yapılması
-Temsilcinin ya da temsil olunanın ölümü
- Fiil ehliyetlerinin kaybedilmesi

-Bir kimse yetkisi olmadığı halde başkası adına davranarak sözleşme yapmışsa adına işlem yapılan icazet (onay) vermediği sürece sözleşme askıda kalır.

Haksız Fiilin unsurları:
-Hukuka aykırılık
-Zarar
-Kusur
-İlliyet bağlantısı

Hukuka aykırı fiil’i ortadan kaldıran nedenler.
—Kanuni bir görevin yapılması
-Haklı savunma
-Zorunluluk hali
-Kendi hakkını korumak için kuvvet kullanma
-Özel hukuktan doğan bir hakkın kullanılması
-Zarar Görenin Rızası (Muvafakati)

-Bir kimsenin gerek kendisinin gerek başkasının şahsını veya mallarını derhal meydana gelecek bir tehlikeden kurtarmak için tehlikeyi oluşturmuş olmayan diğer bir kişinin mallarına zarar vermesi zorunluluk hali (ıztırar hali) dir.
— Hukuka aykırı bir fiili kusurlu olarak işleyen bir kimsenin bu fiilinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için zarar olması gerekir.
—Bir kimsenin mal varlığında rızası dışında meydana gelen azalmalara zarar denir.

Hukuken zarar türler;
-Maddi zarar
-Manevi zarar
-Müspet zarar
-Menfi zarar

Haksız fiil sorumluluğunun temel unsurunu oluşturan kusurun türleri:
-Kast
-İhmal

—Zararla haksız fiil arasında bağlılık mantık işlemi yoluyla tespit edilmişse Mantıksal illiyet söz konusudur.
—Haksız fiil nedeniyle zararla fiil arasındaki nedensellik bağı konusunda uygun illiyet teorisi uygulanır.
—Haksız fiil sonucunda maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.
—Haksız fiil nedeniyle zarar verilen malın yerine yenisinin verilmesi Aynen Tanzimdir.
—Tazminat haklarının ileri sürülmesindeki zaman aşımı 1 yıl 10 yıl arasıdır.
-iki kişi arasında bir borç bağlantısı yokken bunlardan biri zarara uğramakta bu zarar diğerinin davranışından fiilinden ileri gelmekteyse haksız fiil’den söz edilir.
—Hukuka aykırı fiili ile başkasına zarar veren birinin bu zararı tazmin etmek zorunda olmasına Hukuki sorumluluk denir.

Kusur, Kast ve ihmal ile ilgili bilgiler;
-Kusur, haksız fiil sorumluluğunun temel unsurunu oluşturur.
—Kast hukuka aykırı sonucu önceden görmek ve istemektir.
—ihmal ağır ihmal ve hafif ihmal olmak üzere 2 ye ayrılır.
—Ağır ihmal herkesin normal olarak alacağı tedbirlerde ihmal gösterilmesidir.


Kusur aramaksızın sorumlu tutulmayı (kusursuz sorumluluk) gerektiren nedenler:
-Tehlike sorumluluğu
-Risk sorumluluğu
- Yararlı faaliyet sayılma
-Hakkaniyet sorumluluğu

-Kusursuz sorumluluk halinin Borçlar kanundaki düzenlemesi kusursuz sorumluluk; kusurlu sorumluluğun istisnasıdır.

Borçlar kanunda yer alan objektif sorumluluk halleri;
-Temyiz kudretine sahip olmayanların haksız fiil sorumluluğu
-Başkasını çalıştıranların sorumluluğu
-Hayvan idare edenlerin sorumluluğu
-Bina ve diğer yapı maliklerinin sorumluluğuBeş yıllık zaman aşımına tabi bazı alacaklar:
—İşçi ücret alacakları
-Kira alacakları
-Faiz alacakları
-Acentelik
-Ticari tellallık

—Kefalet Türleri:
-Adi kefalet
-Müteselsil kefalet
-Birlikte Kefalet
-Kefile Kefalet

-Hak Düşürücü zaman aşımı şartları
-Borcun muaccel olması
-Kanunda belirtilen sürenin geçmiş olması
-Zaman aşımının durmamış olması
-Zaman aşımının kesilmemiş olması

-Zaman aşımı: Bir alacak hakkının ileri sürülmesini önlemek yoluyla borcun sona ermesine neden olan unsur.

—Takas: Birbirlerinden ayrı türden alacaklara sahip kimseler arasında yapılan hesaplaşma sonucunda borcun ortadan kalkmasına denir.

—Borç ilişkisini sona erdiren nedenler:
-Borcun ifası
-Kusursuz imkânsızlık
-Yenileme
-Takas

-Bir birinden aynı türden alacaklara sahip olan kimseler arasında yapılan hesaplaşma sonucunda borcun ortadan kalkmasına TAKAS denir.
—Bir Alacak hakkının ileri sürülmesini önlemek yoluyla borcun sona ermesine neden olan unsur Zaman aşımıdır.

—Şarta bağlı borç: Bir borcun varlığı gelecekteki şüpheli bir olayın gerçekleşmesine bağlanmış ise bu borç şarta bağlı borçtur.

—Müteselsil borçluluk: Bir borç ilişkisinde birden çok borçlu varsa borçlulardan her biri alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul etmiş ise müteselsil borçluluk söz konusudur.

—Muaccel: Borcun ödeme zamanının dolması Alacaklının borçludan borcunu ifasını isteyebileceği andır.

—Borcun İfası: Borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesi ve böylece borç ilişkisinin sona erdirilmesidir.

—Sebepsiz Zenginleşme: Bir kişinin mal varlığının haklı bir neden olmaksızın diğer bir kişinin mal varlığı aleyhine zenginleşmesidir.

—Bir kişinin mal varlığının haklı bir neden olmaksızın diğer bir kişinin mal varlığı aleyhine zenginleşmesi sebepsiz zenginleşmedir.


— Borçlar hukuku Özel Hukuk dalında yer alır medeni hukukun önemli bir dalı ve onun tamamlayıcısıdır.
— Borçlar kanunu ülkemizde 1926’da yürürlüğe girmiştir.
—Borç ilişkisinin kurulmasındaki 3 temel unsur; Borçlu, Alacaklı ve Edim dir.
—Bir borç ilişkisinde alacaklının borçludan borçlandığı edimi yerine getirmesini istemesi talep hakkıdır.
—Bir borç ilişkisinde alacak hakkı nisbi kişilik hakları kapsamına girer.
—Tapuya şerh verilen haklar kuvvetlendirilmiş alacak haklarından biridir.
—Edimin türleri olumlu edim ve olumsuz edimdir.
—Bir borç ilişkisinde alacaklının alacağını hukuk düzeni içinde alabilmek üzere borçluya ilişkin mal varlığına devlet kuvvetiyle başvurabilmesi ve borçlunun buna katlanmak zorunda olması sorumluluk gereğidir.

Borçlunun sınırlılık türleri ;
-Kişisel sorumluluk
-Sınırlı sorumluluk
-Malvarlığı ile sorumluluk
-Sınırsız sorumluluk

-Miras bırakanın borçlarından dolayı yalnız tereke malları ile sorumlu olması belli mallarla sınırlı sorumluluktur.
— Zamanaşımı süresinin dolmasıyla talep ve dava hakkının düştüğü ancak borcun kendisinin devam ettiği borçlar eksik borçlardır.
—Borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesi ve böylece borç ilişkisinin sona erdirilmesi borcun ifasıdır.
— Taraflar sözleşme ile farklı kararlaştırmamışlarsa para borçlarının (götürülecek borçların) ifa yeri Alacaklının ikametgâhının bulunduğu yer’dir.
—Alacaklının borludan borcun ifasını isteyebileceği an muacceliyet anıdır.
—Bir borç ilişkisinde birden çok borçlu varsa borçlulardan her biri alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul etmiş ise Müteselsil borçlu olurlar.
—Bir borcun varlığı gelecekteki şüpheli bir olayın gerçekleşmesine bağlanmış ise bu borç şarta bağlı borçtur.

Eksik borçlarla ilgili;
-Borçlu kendi isteği ile borcu yerine getirebilir.
—Talep haki düşen ancak, borcun kendisinin devam ettiği borçlardır.
—Bu borçlar alacaklı tarafından talep ve dava edilemez.
—İfa edilebilir ancak dava edilemez bir borçtur.
—Borçlu bir ödemede bulunmuşsa bu ifa geçerlidir. Geri iade edilemez.

Borç ilişkisinin kaynakları;
-Hukuki işlem
-Haksız fiiller
-Sebepsiz zenginleşmeler

Hukuki işlemler hakkında:
-Hukuki işlemler irade açıklamaları grubu içinde yer alır
-Hukuki fiiller kendi arasında ikiye ayrılır.
—Hukuka aykırı fiiller hukuk düzeninin izin vermediği fiillerdir.
—Hukuksal olaylar sadece insan eyleminden doğan fiillerdir.

Hukuki işlem türleri;
-Ölüme bağlı hukuki işlemler
-Tasarruf işlemleri
-Borçlandırıcı işlemler
-Sağlar arası hukuki işlemler


-Bir kimsenin mülkiyetindeki şeyi başkasına devretmesi Tasarruf işlemidir.
—İki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla meydana gelen hukuki işlem sözleşme’dir.

Sözleşme ile ilgili;
-Sözleşme iki taraflı bir hukuki işlemdir.
—Sözleşmeyi meydana getirecek iradenin karşılıklı olması gerekir.
—Sözleşme bir anlamda borçlandırma işlemidir.
—Borç sözleşmeleri genel olarak sağlar arası bir hukuki işlemdir.
—Borçlar kanununda sözleşmeler için şekil şartından yana hükümlere yer verilmemiştir şekil serbestîsi vardır.

İcap ile ilgili;
-Sözleşme İcap/Kabul ile kurulmuş olur
-Sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan karşılıklı ve birbirine uygun iki irade beyanından zaman bakımından önce açıklanan icap sonra açıklanan kabuldür.
—İcap sözleşmenin esaslı unsurlarını içermiyor icapçı icabıyla bağlı kalmıyor ise icaba davet kabul edilir.
—Kişilerin adresine çeşitli mallara ait fiyat listelerinin gönderilmesi İcaba davettir.
—Yapılacak sözleşmenin esaslı unsurlarını içermeyen karşı tarafın kabul edildiğinde sözleşmeyi kurabilecek olgunlukta olmayan beyanlara İcaba davet denir.
—Bir ressamın kendisine ait tabloları üzerinde fiyatı yazılı olarak sanat kurumunda sergilemesi icaptır.

Kabul İle ilgili:
-İcabın kabulü ile sözleşme tamam olur.
—İcap gibi kabulde tek taraflı ve ulaşması gereken bir irade beyanıdır.
—Bir beyanın kabul sayılabilmesi için içerik olarak icaba uygun olması gerekir.
—Kabul sahibi icabı değiştirerek kabul ederse işlem yeni bir icap sayılır.
—Kabul açık ve örtülü (zımni ) olmak üzere iki şekilde olabilir.
—Vekilliği bir meslek olarak yapan kimseye karşı yapılan icap derhal reddedilmezse icap kabul edilir, sözleşme tamamlanır.
—Sözleşmenin geçerliliği kanun yoluyla belli bir şekle bağlanmış olmasına rağmen sözleşmede şekil şartına uyulmamışsa sözleşme kurulmamış olur.
—Borçlar kanununda sözleşmelerin şekli konusunda şekil serbestliği vardır.
—Borçlar kanunu da sözleşmelerdeki şekil serbestliği ilkesinin istisnası kanuni şekildir.
—Sözleşmenin yazıl şekilde düzenlenmesi halinde bulunması gereken iki unsur sözleşme metni ve imzadır.

Sözleşmenin yazılı yapılması halinde işlemler;
-Senedi imzalayacak kişi sözleşmede borç yüklenen taraftır.
—İmzanın borç yüklenen kimsenin el yazısı ile atılmış olması şarttır.
—Yazılı şeklin iki önemli unsuru vardır metin ve imza yazılı şekilde metin el yazılı veya daktilo vs. yazılabilir.
—Vasiyetname de vasiyetçinin mutlaka kendi el yazısı ile yazması gerekiyor.
—İmza atamayan kişilerin sözleşmeyi parmak basma, mühür uygulanır.
—Şekil serbestliği alanında bulunan bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekle tabi tutulması iradi şekildir.
—Sözleşmenin sağlık şartı olarak belirlenen şekle uyulmadığı takdirde sözleşme kesin hükümsüzdür. Borç ve alacak ilişkisi doğurmaz.
—Yazılı olmayan kefalet sözleşmesi hükümsüzdür.

Amaçlarına göre sözleşme şekilleri;
—İspat şekli
—Resmi şekil
-İlan
-Tescil

-Belli miktar para alacaklarının yazılı delille (senetle) kanıtlanması sözleşmenin ispat şeklidir.
—Sözleşmenin konusunu oluşturan borç ilişkisinden edim dahil borç ilişkisinin tüm içeriği anlaşılır.
—Bir kimsenin bir sözleşmeyi yapıp yapmamakta ve dilediği kimse ile yapmakta özgür olması geniş anlamda sözleşme serbestliğidir.

Sözleşmenin sınırlandırılmasıyla ilgili;
-Taraflar sözleşme yaparken kanunun emredici kurallarını dikkate alırlar
-Taraflar sözleşmeye koyacakları hükümle sözleşmelerdeki yasal sınırlamaları kaldıramazlar.
—Sözleşmeler kamu düzenine aykırı olamazlar
-Sözleşmeler kişilik haklarına aykırı olarak düzenlenemezler
-Sözleşmeler genel ahlaka ve adaba aykırı düzenlenemez


-Kişilik haklarına aykırı sayılan sözleşmeler çoğunlukla ve aynı zamanda Ahlaka da aykırılık taşır.

Sözleşme yapmayı imkânsızlık açısından sınırlayan haller
-Gabin(Sömürme):Gabine maruz kalan sözleşmenin yapılmasından itibaren 1 yıl içinde sözleşmeyi iptal edebilir. Yargıç sürenin geçip geçmediğini kendiliğinden dikkate alır.
—Sözleşme yapma vaadi (önsözleşme)

Sözleşmelerin sınırlanmasının yaptırımına ilişkin;
-Sözleşme serbestliği sınırlarının ihlali halinde sözleşme mutlak butlanla sakat olur.
—Böyle bir sözleşme yapıldığı andan itibaren geçersizdir.
— Yargıç sözleşme sınırlamasına ilişkin hususları re’sen dikkate alır
-sözleşmenin geçersizliğini taraflar, ilgili üçüncü kişiler ile sürebilir.
— Sözleşme hükümlerinin bir bölümünün geçersiz olması durumunda kısmi butlan denir.— Sözleşme yapma vaadi: Henüz sözleşme yapma koşullarının oluşmadığı, ancak sözleşmenin ileride kurulmasında tarafların karşılıklı anlaşması ile sözleşme yapma vaadi meydana gelir.

—Sözleşme vaadinin özellikleri;
-Ön sözleşme, asıl sözleşmenin yapılmasını isteme hakkı verir
-Ön sözleşmenin ileride yapılacak sözleşmenin esaslı unsurlarını içermesi şarttır.
—Ön sözleşmedeki vaad nedeniyle o konuda sözleşme serbestliği kaybedilir.
—Ön sözleşme şekil yönünden asıl sözleşmenin tabi olacağı şekle tabi olmalıdır.
—Bir sözleşme vaadinde asıl sözleşmenin borçlandırıcı işlem niteliğinde olması gerekir.

Sözleşme serbestliğini kısıtlayan gabinin koşulları;
-İvazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunmalıdır.
—Sömürme kasdi bulunmalıdır.
—Sözleşme karşı tarafı sömürmek amacıyla kurulmuş olmalıdır.
—Nispetsizlik, zarara uğrayacak tarafın tecrübesizliğinden kaynaklanmalıdır.


—Gabin (sömürme) halinde ilgili taraf 1 yıl süreyle sözleşmeyi iptal hakkına sahiptir.
—Sözleşmede irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk hallerine İrade fesadı denir.
—İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk tek beyan sahibi tarafından bilerek (kasten) yaratılmışsa Zihni kayıt gerçekleşmiş olur.
—İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk karşılıklı iki tarafın isteği ile bilerek (kasten) yaratılmışsa budumda Muvazaa(danışıklılık) gerçekleşmiş olur.
—İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk karşı tarafın beyanı ciddiye almayacağı düşünülerek bir tarafça gerçekleştirilmiş ise Latife (Şaka) Beyanı gerçekleşmiş olur.
—Taraflar sözleşme ile asıl ortak niyetini gizleyerek farklı görüntüde bir sözleşme ortaya çıkarmaları ve bu yolla üçüncü kişileri yanıltarak çıkar sağlamaya yönelmeleri Nisbi muvazaa dır.
—Taraflar arasında yapılmış gerçek iradelerine uymayan bir görüntü sözleşme var ve gerçekte bu sözleşme mevcut olmamak üzere oluşturulmuş ise mutlak muvazaa dır.Muvazaa ile ilgili;


—Muvazaalı işlemin geçersizliği iyi niyetli. Kişilere karşıda ileri sürülebilir.
—Taraflar arasındaki gizli işlem gerçek ve ortak iradeleri yansıttığından o işlem geçerli olur.
—Kanuna göre muvazaa halinde gerçek ve ortak amaçlar esas alınmalıdır.
—Görüntü sözleşme hiçbir sonuç doğurmaz
-Türü ne olursa olsun muvazaa durumunda görünürdeki işlem batıl yani hükümsüzdür.
—Taraflar muvazaa iddialarını muvazaa işlem adi veya resmi bir senede bağlanmışsa tanıkla kanıtlayamazlar. Zaten ortada kanıt vardır tanığa ayrıca gerek yoktur.

Beyan hataları:

-Sözleşmenin niteliğinde hata
-Sözleşmenin Şahıslarında (kişide hata)
—Sözleşmenin konusunda hata
-Sözleşmenin miktarında hata—Esaslı hata hataya düşen tarafa iptal hakkı verir
-Miras bırakma tek taraflı hukuki işlemlere örnektir.
—Vasiyet Tek taraflı bir hukuki işlemdir.
—Zilyetliğe geçirme işlemi Maddi fiiller ‘in kapsamındadır.
—Bir kiralama işleminde kiralayan kişi sayısı birden fazla ise çok taraflı hukuki işlem sözkonusudur.
—Bir kimse mülkiyeti kendisine ait olmayan bir mal için satış sözleşmesi düzenlemişse borçlandırıcı işlemdir.
—Hukuki işlemin sonuçlarını meydana getiren unsur. Etkinlik unsurudur.
—Hukuki işlemin temel kurucu unsuru İrade Açıklamasıdır.
—Hukuksal işlemin çekirdek unsuru Hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarıdır.

İrade beyanı /Hukuksal eylemle ilgili;
-İnsan iradesinin herhangi bir şekilde dışa aktarılması irade açıklamasıdır.
—Hukuksal eylem hukuksal sonuç doğuran insan eylemleridir.
—İrade açıklaması açık veya örtülü şekilde olabilir
-Hukuk düzeninde açık veya örtülü irada beyanları hukuki sonuç doğurur.
—Bazı hukuki işlemlerde tek başına irade açıklaması hukuki işlemi meydana getirir.
—Bir kişinin fotografın8ı çekmekte olan fotoğrafçıya poz vermesi örtülü irade beyanıdır.

Hakim hukuki Anlaşmazlığı çözerken;
Kanun→Örf ve adetler→Yargısal kararlar sırasıyla uygularMesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...