aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » Türkiye ekonomisi bakamayanlar için soru ve cevapl... (Buradasınız)

Türkiye ekonomisi bakamayanlar için soru ve cevaplarıttugbaa58

26.05.2015 15:03

aöfMatik
TÜRKİYE EKONOMİSİ A 3800Cumhuriyet döneminde Türk sosyalgüvenlik sisteminin ilk kurumuaşağıdakilerden hangisidir?A) Emekli SandığıB) Bağ-KurC) Sosyal Güvenlik KurumuD) İşçi Sigortaları KurumuE) Sosyal Sigortalar Kurumu2. 2011 yılı itibariyle Türkiye?nin gayri safiyurtiçi hasılasında en yüksek paya sahipolan sektör aşağıdakilerden hangisidir?A) TarımB) HizmetlerC) İmalat sanayiD) Otomotiv sanayiE) Kimya sanayi3. Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcıetkisi olmayan ve faydası bir dönemlesınırlı olan harcamalara ne ad verilir?A) Otonom harcamalarB) Kişisel harcamalarC) Kamu harcamalarıD) Spesifik harcamalarE) Cari harcamalar4. Tarım sektörünün önemine ilk kezsistematik olarak değinen iktisat ekolüaşağıdakilerden hangisidir?A) MerkantilizmB) Klasik iktisatC) FizyokrasiD) Neo klasik iktisatE) Keynesyen iktisat5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyeekonomisinde, liberal döneme geçiş olarakda nitelenen İkinci Dünya Savaşı sonrasıdönemde gerçekleşen gelişmelerden birideğildir?A) 1950-1958 döneminde özel kesimyatırımlarının, şeker, çimento, pamuklu veyünlü dokuma sanayiinde yoğunlaşmasıB) 1952-1957 döneminde sanayi sektörününbüyüme hızının yüzde 12,5 gibi çok yüksekbir seviyeye ulaşmasıC) 1950-1958 dönemindeki toplam yatırımlarınortalama yüzde 21?inin sanayi sektörüneayrılmasıD) Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılarak özelsektörün desteklenmesiE)Devlet Demiryolları ve PTT?nin KİT halinedönüştürülmesi6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?nin SanayiStratejisi?nin amaçlarından biri değildir?A) Nitelikli işgücüne sahip bir sanayi yapısıoluşturulmasıB)İleri teknolojili ürünler üretilmesiC) Çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısıoluşturulmasıD) Sanayinin rekabet edebilirliğinin veverimliliğinin yükseltilmesiE) Ağırlıklı olarak düşük katma değerli ürünlerinüretilmesi7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de 1980yılına kadar sürdürülen politikalar sonucuortaya çıkan sınai yapının özelliklerindenbiridir?A) Rekabet eksikliğinden kaynaklanan düşükve kalitesiz üretimB) Ölçek ekonomilerinden yararlanan büyükölçekli işletmelerC) Yüksek kapasite kullanımıD) Pazarlarda yaygın olarak tekelleşmeninönüne geçecek düzenlemelerE)İleri ve gelişmiş teknoloji8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?deihracata dayalı sanayileşme stratejisininbenimsenmesiyle ortaya çıkan gelişmelerarasında yer almaz?A) Yabancı sermaye girişlerinin olumlu yöndeetkilenmesiB) Sanayinin dinamik karşılaştırmalı üstünlüklerçerçevesinde yeniden yapılandırılmasıC) Kaçakçılık ve karaborsanın giderekyaygınlaşmasıD)İthalatta liberasyona gidilerek Türk sanayininterbiye edilmeye çalışılmasıE) Yatırım ve ara malları üretimine öncelikveren anlayıştan vazgeçilmesi9. Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asliniteliklerinin değiştirilmeden istiflenmesi,yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardanküçük kaplara alınması gibi işlemlere ne adverilir?A) ElleçlemeB) ListelemeC) SwapD) ArbitrajE) Navlun10. Türkiye?deki haberleşme sektörü ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A) 2000?de çıkarılan TelekomünikasyonKanunu ile sektörde politika belirleme,düzenleme ve işletme fonksiyonlarıayrılmıştır.B) Telekomünikasyon Kurumu, 4673 sayılıYasa?nın yürürlüğe girmesinden sonra TürkTelekom ve mobil işleticilerle görev veimtiyaz sözleşmelerinin yenilemiştir.C) 1996 yılında yürürlüğe giren 4161 sayılıYasa ile PTT?nin T?sinin özelleştirilmesindekiengel ortadan kalkmıştır.D) 1980?li yıllardan önce haberleşme hizmetiözel kuruluşlar tarafından sağlanmıştır.E) Türk Telekom hisselerinin %55?i blok satışyöntemi ile özelleştirilmiştir.11. Türk ticaret sektörü ile ilgili aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?A) Ticaret sektörü, diğer sektörlerle sıkı bağlarasahiptir.B) Ticaret sektörü, 2008?de uluslararasıpiyasalarda yaşanan krizden en az etkilenensektörler arasındadır.C) Sektörde faaliyet gösteren işletme sayısıdikkate alındığında ticaret sektöründerekabet yoğundur.D) Bilgisayar kullanımının artmasının yanı sıraonline işleme duyulan güvenin artması ve e-ticaretin yaygınlaşması, ticaret hizmetleriningelişmesine katkı sağlamıştır.E)İç ticaret, milli gelire katkı açısından bütünhizmet sektörleri arasında en hızlı gelişen althizmet sektörüdür.12. Türkiye?de ulaştırma sektörüile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A) Liman başına elleçlenen yük miktarı, AB?ninAkdeniz?deki limanlarındaki ortalamasındandüşüktür.B) Havayolu taşımacılığında artan rekabetlesağlanan ekonomik büyüme ve ülkede kişibaşına gelirin artması, bu sektörüngelişmesini sağlamıştır.C) Devlet yollarının bakım ve onarımındanKarayolları Genel Müdürlüğü sorumludur.D) Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde ilkdemiryolu hattı, İzmir-Aydın arasındaaçılmıştır.E) Yük taşımacılığının yüzde 90?ı demiryolu ilesağlanmaktadır.13. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994Kararları kapsamında yapılandüzenlemelerden biri değildir?A) Kamu harcamalarının azaltılması ve kamugelirlerinin ise artırılmasıB) Sosyal güvenlik reformu ve tarımsaldestekleme politikasının yenidendüzenlenmesiC) Vergi oranlarının artırılması ve ek vergilerkonmasıD) Hazine?nin, TC Merkez Bankası?ndan kısavadeli avans kullanımının genişletilmesiE)KİT ve TEKEL ürünlerinin fiyatlarında yüksekoranlı artışlar yapılması14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de nihaiödünç mercii ya da likiditenin sonkaynağıdır?A) Uluslararası Para FonuB) Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuC) Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıD) Dünya BankasıE) Bankacılık Denetleme ve DüzenlemeKurumu15. Aşağıdakilerden hangisi küresel krizinbelirtileri arasında yer almaz?A) Küresel ekonomide büyümenin hızladüşmesiB) Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermayehareketlerinin hızla artmasıC) Büyük ülkelerin dünya çapındaki büyükbankalarında çok ciddi düzeyde kayıplaryaşanmasıD) Menkul kıymet borsalarında ciddi düşüşlerinyaşanmasıE) Uluslararası para piyasalarında aşırıbollaşan likiditenin küresel çapta kurumayabaşlaması16. Aşağıdakilerden hangisi 4 Ağustos 1958İstikrar Kararları kapsamında yapılandüzenlemelerden biri değildir?A) Emisyon hacminin genişletilmesiB) Kamu harcamalarında kısıntı yapılmasıC) Devalüasyon yapılmasıD) Dış ticarette serbestleşmeye gidilmesiE)KİT ürünlerine zam yapılması17. Diğer ülke paralarınaserbestçe vekolaylıkla çevrilebilen dövizlere ne adverilir?A) Kotasyon döviziB) Optimum dövizC) Konvertibl dövizD) Standart dövizE) Döviz arbitrajı18. Türkiye, Osmanlı?danintikal eden dışborçların son taksitini hangi yıldaödemiştir?A) 1933B) 1939C) 1940D) 1952E) 195419. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye?ninDemokrat Parti zamanında sağladığı ABDkaynaklı destek programlarından birideğildir?A) Destekleme Düzenlemesi (Stand byDüzenlemesi)B) Truman DoktroniC) Marshall PlanıD) AIDE) PL 48020. Dünyada en çok doğrudan yatırım çekenülke aşağıdakilerden hangisidir?A)İngiltereB) A.B.D.C)İsviçreD) BelçikaE) FransaTÜRKİYE EKONOMİSİ CEVAP ANAHTARIİKT402U1-D 2-B 3-E 4-C 5-D 6-E 7-A 8-C 9-A 10-D 11-B 12-E 13-D 14-C 15-B 16-A 17-C 18-E 19-A 20-Bemre123

26.05.2015 16:27

aöfMatik

 

tesekkurler
Kamuran4747

26.05.2015 17:48

aöfMatik

 

eyvallah çok tşk ederim arkadaşim.
ttugbaa58

26.05.2015 19:41

aöfMatik

 

Rica ederim nedemek
korhan

26.05.2015 20:30

aöfMatik

 

tşk
Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...