aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » Maliye politikası 2 soru ve cevapları... (Buradasınız)

Maliye politikası 2 soru ve cevaplarıttugbaa58

26.05.2015 15:06

aöfMatik
2015 BAHAR DÖNEM SONU 4813-AMALİYE POLİTİKASI-IIA1. Kamu iktisadi teşebbüslerinin ürettiği malve hizmet fiyatlarının maliyetin altındabelirlenmesi sonucu ortaya çıkan zararaşağıdakilerden hangisidir?A) Görev zararıB) Kambiyo zararıC) Stok zararıD) Vergi zararıE) Kasa zararı2. Türkiye?nin yapısal sorunları göz önünealındığında daha fazla gündeme gelmeyebaşlayan büyüme modeli aşağıdakilerdenhangisidir?A) Konjonktürel büyümeB) Nominal büyümeC) Reel büyümeD) Dalgalı büyümeE)İstihdam yaratmayan büyüme3. Japonya?nın mucize büyümesini, köklerieski feodal dönemlere dek uzanangeçmişten gelen köklü bir eğitim sisteminesahip olmasıyla açıklayan büyüme modeliaşağıdakilerden hangisidir?A)İçselB) DışsalC) YönselD) ÇevrimselE) Yapısal4. Açık ekonomi modelinde büyümeyietkileyen bir diğer kanal olan dış ticaretyolu ile dış talep destekli yatırım veüretimin artırılmasını öngören anlayışaşağıdakilerden hangisidir?A) KeynesyenB) KlasikC) FizyokratD) MerkantilistE) Monetarist5. Hızlı gelişmekte olan ülke ekonomilerininyatırımcılar için çekici olduğu finansalpiyasalara ne ad verilir?A) Düşen piyasalarB) Yükselen piyasalarC) Daralan piyasalarD) Az gelişmiş piyasalarE) Kapalı piyasalar6. Bir ülkenin zenginleşmesi ile beraber, oülkede yaşayan insanların yaşamstandardının da artmasına ne ad verilir?A) Ekonomik kalkınmaB) Ekonomik dönüşümC) Ekonomik büyümeD) Ekonomik resesyonE) Ekonomik yapılanma7. Türkiye?de Devlet Planlama Teşkilatı?nınkurulduğu ve planlama dönemine girildiğiyıl aşağıdakilerden hangisidir?A) 1930B) 1950C) 1960D) 1980E) 20008.1990 yılında, İnsani Gelişme Göstergesi?ndeyer alan kat sayıları geliştiren Pakistanlıiktisatçı kimdir?A) Khalid MalikB) Manzoor MirzaC) Hammad SiddiqiD) Ahmad FaruquiE) Mahbub ul Haq9. Hicks-Kaldor Telafi Kuralı?nın denklemiaşağıdakilerden hangisidir?A) ΔW B ≤ ΔW AB) ΔW B ≠ ΔW AC) ΔW B ∕ ΔW AD) ΔW B ΔW AE) ΔW B ≥ ΔW A10. Bir ülkedeki gelir dağılımı inceleyebilmekiçin nüfus bölümlerine denk düşen gelirdilimlerinin diyagram olarak gösterildiğieğri aşağıdakilerden hangisidir?A) Phillips eğrisiB) Lorenz eğrisiC) Wagner eğrisiD) Tanzi eğrisiE) Pareto eğrisi11. Aşağıdakilerden hangisi üretimfaktörlerinin piyasalarda yarattıklarımarjinal yararın karşılığı olarak aldıklarıfaktör paylarından biri değildir?A) ÜcretB) KârC) VergiD) FaizE) Rant12. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğikapsamında, kirleticilerin insanlara vediğer canlılara zarar verici hale gelmesinisağlayan unsurlardan biri değildir?A) TozB) YıldırımC) GazD) DumanE) Koku13. 1763 yılındaSanayi Devrimi?ninbaşlamasına neden olan icataşağıdakilerden hangisidir?A) BilgisayarB) PusulaC) Buharla çalışan makineD) MatbaaE) Elektrik14. Gelişmiş ülkelerin sera gazı salınımlarının1990 düzeyine indirilmesini amaçlayanprotokol 1997 yılında Japonya?nın hangikentinde imzalanmıştır?A) TokyoB) YokohamaC) OsakaD) KyotoE) Hiroshima15. Toplumsal bakımdan ihtiyaç duyulan fakatkâr getirmeyen bazı sektörlerde devlettarafından yapılan yatırımlarla ortaya çıkanve tüm topluma yayılan fayda türüaşağıdakilerden hangisidir?A) Marjinal faydaB) Kardinal faydaC) Ordinal faydaD) Özel faydaE) Sosyal fayda16. Vergi indirimleri ve vergi imtiyazları gibinedenlerle toplanamayan vergi gelirleriniifade eden kavram aşağıdakilerdenhangisidir?A) Vergi matrahıB) Vergi harcamasıC) Vergi istisnasıD) Vergi muafiyetiE) Vergi tatili17. İç pazarda daha yüksek maliyetle malüretiminin terk edilerek bunun yerine dahadüşük maliyetle üretim yapan ülkelerdenithalat yapılmasına ne ad verilir?A)İhracat yaratılmasıB) Talep yaratılmasıC) Ticaret yaratılmasıD) Arz yaratılmasıE) Kapasite yaratılması18. Faydası bölünemediğinden fiyatlandırmanınyapılamadığı tam kamusal mal vehizmetlerin finansmanında devletaşağıdakilerden hangisini kullanmaktadır?A) HarçB) ResimC) ŞerefiyeD) VergiE) Parafiskal19. Merkezî yönetimin yasama, yürütme veyargıya ilişkin birçok yetkisini eyaletleredevrettiği devlet sistemi aşağıdakilerdenhangisidir?A) Üniter sistemB) Sosyalist sistemC) Kapitalist sistemD) Federal sistemE) Feodal sistem20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de yerelyönetim vergileri kapsamında yer alır?A) Haberleşme VergisiB) Banka Muameleleri VergisiC) Akaryakıt Tüketim VergisiD) Damga VergisiE) Motorlu Taşıtlar VergisiMALİYE POLİTİKASI-2 CEVAP ANAHTARIMLY404U1-A 2-E 3-A 4-D 5-B 6-A 7-C 8-E 9-E 10-B 11-C 12-B 13-C 14-D 15-E 16-B 17-C 18-D 19-D 20-AMesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...