Finansal Yönetim Dersiyle İlgili Soru ve Cevaplar


sunrise
Üye
Mesajlar:
21.12.2016 08:59 # 0

Finansal yönetimde basit ve bilesik faiz ile ilgili çözümlü soru paylaşabilir misiniz?


Master
Administrator
Mesajlar: 295
23.12.2016 14:10 # 1

FİNANSAL YÖNETİM SORULARI VE CEVAPLARI

Finansal Yönetim Deneme Sınavı Soruları
Ara Sınav Testi 3

1. Aşağıdakilerden hangisi “Finansman Kararları” kapsamında belirlenmez?
A) İşletmeye gereken fon ihtiyacının belirlenmesi
B) Gerekli fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağı
C) Gerekli sermayenin ne kadarının borç, ne kadarının öz sermaye ile finanse edileceği
D) Borçlanmanın ne kadarının kısa vadeli, ne kadarının uzun vadeli olacağı
E) Menkul kıymet yatırımına ayrılacak fon miktarının tespiti

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin piyasa değerini etkileyen temel unsurlar arasında yer almaz?
A) Nakit akışları
B) Sermaye maliyeti
C) Kârlılık
D) Risk
E) Toplumsak refah

3. Finans yöneticisinin kredinin elde edilebilirliği, fonların maliyeti, para ve sermaye piyasaları, parasal ve mali politikaların etkileri konusunda yararlandığı disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikro İktisat
B) Makro iktisat
C) Muhasebe
D) Kantitatif yöntemler
E) Pazarlama

4. Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin halka açık olarak tanımlamasında dikkate alınan özelliklerden birisi değildir?
A) Ortak sayısı
B) Pay sahipliğinin devredilip devredilemediği
C) Hisse senetlerinin borsaya kote edilip edilmediği
D) Yönetimin bir ya da birkaç ana ortak tarafından yapılıp yapılmadığı
E) Kârın tamamının ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığı

5. Her devre kazanılan faizin ana paraya ilave edilerek her devre değişen sermayeler üzerinden hesaplanan faize ne denir?
A) Basit faiz
B) Bileşik faiz
C) Efektif faiz
D) Reel faiz
E) Nominal faiz

6. Bir bankaya 2.500 TL. 9 ay için yatırılarak 750 TL. faiz geliri elde edilmiştir. Bankanın uyguladığı faiz oranı nedir?
A) % 35
B) % 40
C) % 45
D) % 47
E) % 50

7. 92 gün vadeli 100 TL nominal değerli hazine bonosu için yapılan ihalede belirlenen faiz oranı % 47 olmuştur. Söz konusu hazine bonosunun satış fiyatı iç iskontoyla hesaplandığında aşağıdakilerden hangisidir?
A) 88,1
B) 85,4
C) 89,4
D) 83,8
E) 78,1

8. Aşağıdakilerden hangisi reel faizi ifade eder?
A) Finansal varlığın üzerinde yazılı olan faiz oranıdır.
B) Enflasyondan arındırılmış faiz oranıdır.
C) Her devre aynı anapara üzerinden hesaplanan faizdir.
D) Faizini anaparaya ilave edilmesiyle değişen sermayeler üzerinden hesaplanan faizdir.
E) Devre uzunluğunun yıldan kısa olması durumunda bileşik faizle hesaplanan faizdir.

9. Yıllık nominal faiz % 45 iken her 3 ayda bir faizlendirme yapılırsa yıllık efektif faiz oranı ne olur?
A) % 60
B) % 52.8
C) % 48.1
D) % 53.1
E) % 61.2

10. Aşağıdakilerden hangisi finansal analiz tekniklerinden biri değildir?
A) Oran analizi
B) Yatay analiz
C) Dikey analiz
D) Kredi analizi
E) Trend analizi

11. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı düşürücü bir etki yaratır?
A) İştiraklerin satışı
B) Stok devir hızının artması
C) Kısa vadeli borçların ödenmesi
D) Alacakların tahsil süresinin kısalması
E) Satıcı kredilerinin artması

12. İşletmenin öz sermayesinin yeterliliğini ve borç-öz sermaye ilişkisini inceleyen oran grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Likidite Oranları
B) Çalışma Oranları
C) Finansal Yapı ile ilgili oranlar
D) Kârlılık Oranları
E) Piyasa peformansını ölçen oranlar

13. Satışları 200 TL satışların maliyeti 150 TL olan işletmenin stokları 10 TL olduğuna göre stok devir hızı kaçtır?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 40
E) 45

14. Aşağıdakilerden hangisi işletme sahip veya ortakları tarafından işletmeye sağlanan sermayenin her birimine düşen kâr payını gösterir?
A) Net kâr / Öz sermaye
B) Net kâr / Satışlar
C) Net kâr / Aktif toplamı
D) Brüt kâr / Öz sermaye
E) Brüt kâr / Satışlar

15. Aşağıdakilerden hangisi başabaş analizinin sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Kâr hedeflerine ulaşmada gerekli iş hacminin belirlenmesi
B) Çeşitli üretim düzeylerindeki birim maliyetlerin belirlenmesi
C) En kârlı üretim bileşiminin belirlenmesi
D) İşletme maliyetlerinin azaltılması
E) En az satış fiyatının belirlenmesi

16. Satış fiyatı 4 TL olan işletmenin birim değişken giderleri 2 TL’dir. İşletme 15.000 birimlik üretim hacminde başabaş noktasına ulaştığına göre sabit giderleri kaç TL’dir?

A) 10.000
B) 20.000
C) 30.000
D) 40.000
E) 50.000

17. Sabit giderler ile değişir giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edilebileceğini araştıran analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başabaş analizi
B) Faaliyet kaldıracı derecesi
C) Finansal kaldıraç derecesi
D) Birleşik kaldıraç derecesi
E) Finansal Tablolar analizi

18. FVÖK = 150 TL Faiz ödemeleri = 20 TL Öncelikli hisse senetlerine düşen kâr payı = 15 TL Vergi oranı = % 25 Yukarıdaki verilere göre işletmenin finansal kaldıraç derecesi kaçtır?
A) 1.29
B) 1.36
C) 1.68
D) 2.26
E) 2.47

19. Bir işletmenin birleşik kaldıraç derecesi 3, finansal kaldıracı 1.5 ise bu işletmenin faaliyet kaldıracı kaçtır?
A) 0.5
B) 1.5
C) 2
D) 4.5
E) 6

20. Aşağıdakilerden hangisi planlanan faaliyetler ve gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının gerçekçi varsayımlara dayandırılmasını ifade eden planlama ve bütçeleme ilkesidir?
A) Bütünlük
B) İktisadilik
C) Kesinlik
D) Uzmanlaşma
E) Dönemsellik

21. Aşağıdaki finansal planlama yöntemlerinin hangisinde geçmiş satışlarla gelir tablosu kalemleri arasındaki ilişkinin gelecekte de benzeri şekilde devam edeceği varsayılmaktadır?
A) Satışların yüzdesi
B) Regresyon
C) Korelasyon
D) Oranlar
E) Günlük satış tutarı

22. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelerden biridir?
A) Satış bütçesi
B) Satın alma bütçesi
C) Pazarlama giderleri bütçesi
D) Genel imalat giderleri bütçesi
E) Genel yönetim giderleri bütçesi

23. Aşağıdakilerden hangisi bütçelemenin işletmeye sağlayacağı yararlardan biri değildir?
A) İşletmede standartların konulması sağlanır.
B) Üretim faktörlerinin en verimli şekilde kullanılması sağlanır.
C) Bölümler arasında daha iyi bir koordinasyon sağlanır.
D) Faaliyetlerin etkin şekilde denetimine olanak sağlanır.
E) İzlenecek işletme politikasını önceden belirlemeye gerek kalmaz.

24. İşletmelerin üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, hammadde, stok, alacak ve nakit değerlere yapılan kısa süreli yatırımlara ne denir?
A) Devamlı sermaye
B) Çalışma sermayesi
C) Net işletme sermayesi
D) Sürekli çalışma sermayesi
E) Olağanüstü çalışma sermayesi

25. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi yetersizliğinin göstergelerinden biri değildir?
A) Net işletme sermayesinin negatif olması
B) Borçların zamanında ödenememesi
C) Müşterilere uygun vadelerin tanınamaması
D) Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazla olması
E) Talebin artmasına karşılık iş hacmini geliştirici araçların sağlanamaması

26. Duran varlıklarla çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmının uzun vadeli kaynaklarla çalışma sermayesinin dalgalanma gösteren kısmının ise kısa vadeli kaynaklara finanse edildiği finanslama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhtiyatlı finanslama stratejisi
B) Dengeli finanslama stratejisi
C) Atılgan finanslama stratejisi
D) Riskli finanslama stratejisi
E) Ilımlı finanslama stratejisi

27. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli borçlanmanın uzun vadeli borçlanmaya göre üstünlüklerinden biri değildir?
A) Daha kolay ve hızlı bir şekilde sağlanabilmesi
B) Maliyetinin daha düşük olması
C) İşletmeyi kısıtlayıcı daha az şartların öne sürülmesi
D) Sermaye piyasaları gelişmemiş ülkelerde daha uygun ak olması
E) Değişken faizli olması

28. Faiz oranlarındaki değişimlerden, menkul kıymetlerin fiyat artışlarından yararlanmak amacıyla elde bulundurulan nakit aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlem amaçlı
B) İhtiyat amaçlı
C) Tedbir amaçlı
D) Spekülasyon amaçlı
E) Değişim amaçlı

29. Aşağıdakilerden hanigisi nakit çıkışlarını kontrol etmek amacıyla alınabilecek önlemlerden biri değildir?
A) Ödemeler belirli günlerde toplanmalıdır.
B) Personel eğitimi ihmal edilmemelidir.
C) Alacaklar çek ve senede bağlanmalıdır.
D) Ödeme yetkisi belli kişilere verilmelidir.
E) Nakit bütçeleri yardımıyla nakit hareketleri kontrol edilmelidir.

30. Hazine bonolarının üzerinde yazılı olan değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vade değeri
B) İskontolu değeri
C) Satış değeri
D) Gerçek değeri
E) Efektif değeri
Cevaplar
1E 2E 3B 4E 5B 6B 7C 8B 9D 10D 11E 12C 13A 14A 15D 16C 17B 18B 19C 20C 21A 22D 23E 24B 25D 26B 27E 28D 29C 30A

Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.
aöf,