Toplam 28 kayıt bulundu...


Kamu Ekonomisi Ders Notları - Vize ve Final Özet

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
1 Yorum

Kamu Ekonomisi ÜNİTE -1- KAMU EKONOMİSİNİN KAPSAMI Adından anlaşıldığı gibi, kamu ekonomisi, ekonominin bir alt dalıdır ve devletin gelir ve giderleriyle ilgili uygulamaların amaçlarını, gerekçelerini, etkilerini ve sonuçlarını incelemektedir. Örneğin, belirli bir ülkede ne tür vergiler uygulanıyor? Hangi hizmetleri ya da faaliyetleri devlet gerçekleştiriyor ve neden? Savunma harcamaları tüm ülkelerde devlet tarafından yapılıyor. Benzer biçimde yargı sistemi ve örgütü tüm ülkelerde devletin bir parçası ve bu hizmet devlet tarafından yapılıyor. Ya da i&ccedi [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Çalışma Ekonomisi Ders Notları - Özet

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
1 Yorum

Ünite 1 Çalışma ekonomisi: emek piyasasının işleyişi ve bu piyasada ortaya çıkan sorunlarla uğraşan bir disiplin dalıdır. Çalışma ekonomisini diğer alanlardan ayıran temel özelliği : ilgi alanının insan emeği ve bu emeğin alınıp satıldığı emek piyasası olmasıdır. Emek piyasaları : emek arz ve talebin karşılaştığı , emeğin fiyatı olan ücret ve çalışma koşullarının belirlendiği piyasalardır. Emek piyasasının ekonomik rolü :  Özellikle iş arayan işgücüne vasıflarına uygun iş bulabilme,  İşverenlere ise üretimde kullanacakları , ihtiyaç duydukları vasıfta işgücünü seçebilme ola [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Türk Siyasal Hayatı Ders Notları - Özet

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

ÜNİTE 1 Karşılaştırmalı Bir Perspektifte Demokrasiye Geçişler, Çöküşler ve Onarımlar Türkiye’de 1945 ile 1950 yılları arasında demokrasiye geçiş sürecinin ne şekilde gerçekleştiğini açıklamak. Türkiye’de 1945 ile 1950 yıllları arasındaki demokrasiye geçiş süreci, bir reform şeklinde olmuştur. Siyasal iktidarı elinde tutan otoriter Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir kopma olmadan, anayasal düzen içinde iktidarı Demokrat Partiye (DP) teslim etmiştir. Bu Türk örnek olayı yani reform yoluyla demokrasiye geçişin ancak hükümetin muhalefetten güçlü olduğu zamanlarda, muhalefet [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Anayasa Hukuku Ders Notları - Vize ve Final Sorularla Özet

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
1 Yorum

ÜNİTE 1 Türkiye'de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ve 1961 Anayasasının Temel Nitelikleri • İmparatorluk dönemindeki anayasal gelişmeler merkezi hükümetle ayan temsilcileri arasında 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1839 yılında ilan olunan Tanzimat Fermanı, 1856 yılında Islahat Fermanı ve 1876 yılında yürürlü¤e giren ve ilk anayasamız olan Kanun-u Esasi izlemiştir. Milli Mücadele dönemini ve bu geçiş döneminin Anayasası olan 1921 Anayasası’nın kurdu¤u hükümet sisteminin özelli¤ini açıklayabilmek. [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İdare Hukuku Final Ders Notları

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

6, ünite * kolluk faaliyeti : idarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak için giriştiği tüm faaliyetlere denir * kolluk faaliyetleri bireyler ve topluluklar ile idareyi temel hak ve özgürlükler konusunda karşı karşıya getiren bir idari faaliyet türüdür * mesken mesuniyeti : konut dokunulmazlığıdır * kamu düzeni ;güvenlik, dirlik ,esenlik vesağlık öğelerinden oluşan bir kavramdır. Kamu düzeninin öğeleri : - güvenlik : bireylerin can ve eşyalarına zarar verebilecek tehtit ve tehlikelerin yokluğu - dirlik ve esenlik : yaşamın normal seyrini olumsuz yönde etkileyebilecek hertürlü düzensizlik [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İdare Hukuku Vize Ders Notları

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
1 Yorum

 İDARE KAVRAMI 1. Organik anlamda idare: Yasama Yürütme Yargıdır. 2. Adli yargı Özel hukuk uyuşmazlıklarını Çözmek ve ceza kanunu uygulamakla mükelleftir. Temiz yargıtaydır. 3. İdari yargı: idare hukuku ile ilgili vergi hukukun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek için idari ve vergi mahkemeleri vardır. Son inceleme yeri Danıştay. Bölge idare mahkemeleri de Yer alır. 4. Hesapla ilgili işlemlerdeki uyumsuzlukları Sayıştay inceler. 5. TBMM iç tüzüğünün aykırılığına ilişkin iddiaları karara bağlamak için anayasa mahkemesi vardır. Yüce Divan 6. Seçim yargıs [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Devlet Bütçesi Final Ders Notları - Özet

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Türkiye’de Bütçe Hakkının ve Bütçe ilkelerinin Gelişimi Tanzimat Öncesi dönem I.Orhan döneminde tımar sahipleri, kendi birimlerindeki mali işlere bakar, giderlerin yapılmasını denetler ve defterlerde belirtilen vergileri tahsil ederdi. I.Murat zamanında ilk maktu ( sabit miktarlı) vergi uygulaması başlamıştır. İstanbul’un Fethinden Tanzimat’a kadar olan dönem II. Beyazıt zamanında, savaş giderlerini karşılamak için dinsel esaslı olmayan tekalif-i örfiye adlı örfi vergilerin alınmış. Tüm örfi vergileri ve nasıl dağıtıldığı tevzi defterlerinde gö [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Devlet Bütçesi Vize Ders Notları

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Ünite –1 Devlet bütçesi kavramı Ülkemizde bu kavramın kullanılması 19.yy’da Tanzimat sonrasında başlamıştır. İlk bütçe deyimi Osmanlıda 1873 de kullanılmıştır. 1961 Anayasası’ndan bu yana bütçe kavramı kullanılmış ve milli bütçe kavramı da gelişmiş. Basit anlamda bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleriyle bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir. Ş.Aksoy; genel anlamda bütçe, belirli bir zaman dilimini kapsayan bir finansman planıdır, der. Devlet B& [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Devlet Bütçesi Ders Notları - Özet

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
3 Yorum

Devlet Bütçesi Ünite 1 Bütçe: Devlet ve müesseselerin bir yıllık gelir ve giderlerini gösteren ve bunların uygulanma ve yürütmesine izin veren bir kanundur, Not: Siyasal rejimler en yaygın olan demokrasilerin gelişmesinde bütçeler etkili olmuştur. Not: ilk bütçe deyimi Osmanlıda 1873 de kullanılmıştır… Seçmen yatırımı(seçmene selam): Kaynakların kendi seçim bölgelerine yönetilmesi mantığına denir. Mali Şizofreni: Parlamenterlerin hem kamusal hem de özel çıkarlara yönetilmesini, bu farkla kişiliklerini ve tutumları ifade et [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Yönetim Bilgi Sistemi Ders Notları - Özet

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ÜNİTE - 1 Bilgi çağının en belirgin özelliği yoğun bilgi üretimi, dağıtımı ve tüketimidir. YIKICI TEKNOLOJİLER (İLERİ TEKNOLOJİ) : İşletmenin veya insanın çalışma biçimini, çarpıcı bir şekilde değişmesine yol açan teknolojidir. İşletmeler yıkıcı teknolojiler gerçeği altında 3 noktayı göz önünde bulundurmalıdır; 1-) İşleri nasıl yaptıklarını sürekli olarak gözden geçirmelidirler. 2-) İleri teknolojileri izlemeli ve benimsemelidir. 3-) Rekabet üstünlüğü sağlamak için teknolojiyi çok iyi kullanmalıdır.   [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...