Ticaret Hukuku Kısa Kısa Ders Notları ve Özet aöf

Menşe ve mahreç işaretleri ticaret unvanıdır.


Ticaret siciline tescilin ve ilanın üçüncü kişilerin sübjektif iyiniyetini kaldırması tescilin olumlu etkisinin sonucudur.


Ticari defter tutmak zorunda olanlar: Anonim şirket, ticari işletme işleten dernek, kollektif şirket, limited şirket. Esnaf ise ticari defter tutmak zorunda değildir.


Karar defterini tüzel kişi tacirler tutar.


Haksız rekabetin unsurları: Aldatıcı davranışın varlığı, Rekabet hakkının kötüye kullanılması, İktisadi rekabetin varlığı, Aldatıcı davranıştan başka surette iyiniyet kurallarına aykırılık.


Ticari işletmenin devri iyiniyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı tescil ve ilandan itibaren hüküm ifade eder.


Komisyoncunun borç ve yükümleri: Özen gösterme ve talimata uyma, Hesap verme, Müvekkilin çıkarlarını koruma, İhbar etme


Cari hesapta iki süreyi birbirinden ayırt etmek gerekir. Bunlardan biri hesap devresidir. Diğeri ise anlaşma süresidir.


Ortak sayısının üst sınırı kanunla sınırlandırılan ortaklık tipi Limited ortaklıktır.


Kollektif ortaklıklarda itiraz hakkı yönetim hakkına sahip ortaklara aittir.


Kollektif ortaklıkta, sermaye borcunu ifa etmeyen ortaktan tazminat talep edilebilmesi için ortağa ihtar yapılmış olması aranır.


Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerine her toplantı günü için ödenen ücrete huzur hakkı denir.


Anonim ortaklıkta, denetçiler ortaklığın ciddi tehlikelerle karşılaştığını gösteren belirtiler olduğunda genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler.


Komanditer ortağın olağanüstü denetleme hakkına ilişkin doğru ifadeler: Önemli sebeplerin varlığı halinde kullanılır. Ancak somut bir iş için kullanılır. Kullanılabilmesi için dava açılması gerekir. Sürekli nitelikte değildir.


Türk hukukuna göre çıkartılması mümkün olan tahviller: Primli, İkramiyeli, Teminatlı, Pay senediyle değiştirilebilir tahvil.


Kollektif ortaklıklarda , ortaklığı temsil etme yetkisinin sınırlandırılmasının iyiniyet sahibi kişilere karşı geçerli olması için sınırlandırma ticaret siciline tescil ve ilan edilmeli.


Kollektif ortaklığın rızai temsilcileri: Ticari mümessiller, Ticari işler tellalı, Komisyoncular, Ticari vekiller


Nama yazılı tahviller alacağın temliki hükümlerine göre devredilebilir.


Emre yazılı ödeme vaadine Poliçe ile ilgili hükümler uygulanır.


Bir limited ortaklığın ortak sayısının yirmiden fazla olması halinde genel kurul toplantılarında anonim ortaklığa ait kurallar uygulanır.


Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde ibraz süresi 1 yıldır.


Limited ortaklıklarda, ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa, müdür sıfatına kanunen ortakların tümü sahip olur.


Çekte sorumlulardan birisinin kendisine karşı sorumlu olanlara karşı açacağı davanın zamanaşımı süresi, çeki ödediği tarihten itibaren 6 aydır.


Mükerrer sigortanın amacı sigortacılara güveni arttırmak.


Kıymetli evrakın özellikleri: Kıymetli evrakın içerdiği hakkın başkasına devredilebilmesi. Kıymetli evrak tiplerinin kanunda sınırlayıcı olarak sayılmış olması. Soyutluk ilkesinin yürürlükte olması. Hakla senet arasında kuvvetli bir bağın var olması.


Hayat sigortalarında lehtarın özelliği akde taraf olmamasıdır.


Sigortanın yararları: Milli kaynakları koruması, Tasarruf sağlaması, Güvenlik sağlaması, Kapital sağlaması.


Makbuz senedi bir emtia senedidir.


Maliki olduğu bir deniz gemisini deniz ticaretinde kullanan kişiye donatan denir.


Makbuz senedine, makbuz senediyle birlikte Varant devredilirse beyaz ciro yapılabilir.


Sigortacının iç teşkilatında yer alan servisler: Muhasebe, Hukuk, Reasürans, Hasar


Müşterek avarya paylaşmasını tespit eden belgeye dispeç denir.


Sigortacı, sigorta ettirenin haklarına riziko gerçekleşince halef olur.


Sigorta hukukuna ilişkin başlıca kanunlar: Kooperatifler kanunu, Mükerrer Sigorta İnhisarı Hakkında Kanun, Trafik kanunu, Türk Ticaret kanunu.


Derneklerin malı olan gemiler yönetim kurulunu oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması koşuluyla Türk gemisi sayılırlar.


İşverene açılacak tazminat davasında Ticaret Mahkemesi görevli değildir.


Ticari işletmenin öğeleri: Gelir sağlamayı hedef almak,belli bir çapı aşmak.


Pastamaliye: İşletmenin yeri,deneyimi,itibari ve müşteri çevresi gibi değerleri için ödenene paradır.


Kısıtlıya ait bir işletme vasileri tarafından işletiliyorsa tacir sıfatıda vasiye aittir.


Coğrafi İşaret:Örn: Antep fıstığı,Adana Kebap


Temerrüt: Alacaklının alacağını almakta gecikmesine temerrüt denir.


Ticaret ortaklıkları tacir sıfatını işletme ticaret siciline tescil edilince kazanır.


Ticari işletmeyi işletme maddesi tacir sıfatına bağlanan hüküm ve sonuçlardan değildir.


Ticaretle uğraşması yasak olan memur ticari işletme işletiyorsa tacir sayılır.


Hapis hakkı:Kanunda öngörülen koşulların gerçekleşip alacaklının zilyetliğinde bulunan taşınır malları iade etmeyerek paraya çevirmesiyle oluşan ayni haktır.


Bir ticari işletmenin sadece borçlarının devredilmesi mümkün değildir.


Her tacirin bir işletme adı kullanması gerekmez.


Ticari işletme açmış gibi kendi adına üçüncü kişilerle işlemlerde bulunan kişi tacir gibi sorumlu sayılır.


Kanuna ve usulune uygun olarak tescil ve ilan ettirilmiş olan ünvanı kullanma hakkının yalnız sahibine ait olmasına tekel hakkı denir.


Ticari işletmeyle ilgili olarak kanunda öngörülen bilgilerin yazıldığı kütüğe ticaret sicili denir.

Haksız rekabet sonucu açılabilecek davalar:Önleme,manevi giderim,tesbit ve düzeltme

Tescil ilanı 3.kişilere karşı ilanın çıkmasını izleyen ilk iş günü geçerlidir.


T.T.K’da Adi Ortaklık yoktur.


Cari hesabın geçerlilik şartı:Yazılı şekildir.


Haciz veya iflas yoluyla takip olunan bir borçludan alacağını kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklıya verilen ve alacak tutarını açıklayan belgeye aciz belgesi denir


Kolektif ortaklık için ortak sayısının alt ve üst limiti çizilmemiştir.


Marka türleri:Hizmet-garanti-ticaret


Say=Emek demektir.


Ortaklık sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için sözleşme yazılı olarak yapılmalı ve imzaları noterce onanmalıdır.


Kolektif ortaklıkta ortaklar tasfiye memurunun aczine karar verebilmek için oy birliğine ihtiyaç duyarlar.


Günlük defterlerin Ocak ayının sonuna kadar kapatılması ve onanması gerekir.


Ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanımına haksız rekabet denir

 İlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...