Örgütsel Davranış Kısa Soru Cevaplar - Özet Soruları - 3 Sınav

Örgütsel Davranış Kısa Soru Cevaplar - Özet Soruları - 3 Sınav

Örgütsel davranış gibi bireyleri örgüt içerisinde ayrıntılı olarak inceleyen bilim dalları ve bu yaklaşımdan hareket eden yönetim anlayışı, küreselleşen dünyada örgütleri anlamak için gerek akademik çevrelere gerekse de uygulamacılara önemli bir bakış açısı sağlamaktadır. Bu yazıda bu dersle ilgili soru / sınav ele alınmıştır. Yazı içeriğinde 3 sınav vardır.

Örgütlerle toplum karşılıklı etkileşim içindedir. Örgütler toplumun hem bir parçası hem de bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını gidermesi açısından varlıkları zorunlu olan unsurlarıdır. Bireyler bu önemli parça içerisinde giderek daha çok yer almaktadır. Örgütsel davranış bilimi de insan davranışlarını çalışma ortamında incelemekte ve bireyin örgütten ne şekilde etkilenerek davranış değişikliği gösterdiğini gözlemlemektedir.

Örgütsel davranış bilimi, gerçekleştirdiği araştırma ve çalışmalarla örgüt içerisindeki insan davranışını anlayıp, bu konuda geleceğe yönelik öngörülerde bulunarak örgüt başarısını arttırmayı hedefleyen bir disiplindir.

Örgütsel davranış bilimi, çalışma ortamında insan davranışları incelenir. Davranışlar birey, grup ve örgüt olmak üzere üç seviyede incelenmektedir. Örgüt üyelerinin davranışlarının örgütün amaçlarına ulaşmasında ne kadar katkısı olduğu ve bunun nasıl geliştirilebileceği konusunda araştırmacılara fırsat sağlar.

Aöf Örgütsel Davranış Sınav Soruları 1

1. Aşağıdakilerden hangisi örgütü oluşturan değişkenlerin ortaya çıkardığı önemli faktörlerden biri değildir?
A) Birey B) Kategori C) Grup D) Örgüt E) Çevre

2. Aşağıdakilerden hangisi Henry Fayol'un yöneticilerde öngördüğü temel fonksiyonlardan biri değildir?
A) Planlama B) Organize etme C) Koordinasyon D) Kontrol E) Pazarlama

3. Bir örgüt içinde çalışan insanların davranışlarını anlamaya, geleceğe dönük tahminler yapmaya ve insanların davranışlarını kontrol etmeye ilişkin disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) İleriye dönük kestirim B) Psikoloji C) Antropoloji D) Örgütsel davranış E) Yönetim bilimi

4 Örgüte başkanlık etme, örgütü tanıtma, diğer şirketlerle ilişkileri düzenleme, çalışanları işe alma, eğitme ve cezalandırma gibi fonksiyonları olan yönetici rolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karar verme rolü B) Bilgi rolü C) İnsanla ilgili rol D) Bireyler arası rol E) Teknik rol

5 Aşağıdakilerden hangisi örgütsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan veri toplama tekniklerden biri değildir?
A) Vaka etüdü B) Monografi C) Saha araştırması D) Labaratuvar deneyi E) Saha deneyi

6 Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımına katkıda bulunanlar arasında yer almaz?
A) Frank Gilberth B) Henry Gantt C) Herrington Emerson D) F.W. Taylor E) Elton Mayo

7 Aşağıdakilerden hangisi Weber bürokrasisinin temel niteliklerinden biri değildir?
A) İleri bir işbölümü B) Merkezi bir otoritenin varlığı C) Rasyonel bir personel yönetimi D) Bürokratik kaide ve kurallar E) Yöneticilerin planlayıcı ve koordinatör olmaları

8 X ve Y kuramı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Gregor B) Mayo C) Taylor D) Hogo E) Follet

9 Örgütteki yönetsel davranışları belirleyecek bir takım kuralların olmadığını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durumsallık Modeli B) İnsan İlişkileri Modeli C) İnsan kapitali yaklaşımı D) Sistem Yaklaşımı Modeli E) Klasik yaklaşım modeli

10 Çalışanların geniş bir perspektif içinde karar almalarını kolaylaştırma, riske girmelerini ve bundan korkmamalarını sağlama çalışmaları aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Örgütün uygun büyümesi ve küçülmesi B) Çalışanların güçlendirilmesi C) Performansa göre ücret D) Öğrenen organizasyonlar E) Personel eğitimi

11 Bireyin belirgin, kolay değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümüne ne ad verilir?
A) Norm B) İnanç C) Kişilik D) Kültür E) Tutarlılık

12 Aşağıdakilerden hangisi kişilik ve iş uyumu konusundaki kuramıyla büyük ilgi çekmiştir?
A) Holland B) Taylor C) Piaget D) Freud E) Erikson

13 Bireyin diğer insanlarla benzer oluşunu tayin eden ve etkileyen faktöre ne ad verilir?
A) Sosyal faktörler B) Kültürel faktörler C) Çevresel faktörler D) Biyolojik faktörler E) Psikolojik faktörler

14 Bireyin herhangi bir davranışın ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Makyavellenizm B) Otoriter kişilik C) Kendini yansıtma D) Kendine güvenme E) Kendilik kontrolü

15 Aşağıdakilerden hangisi temel kategorideki duygularımızdan biri değildir?
A) Kızgınlık B) Sevgi C) Süpriz D) Keder E) Düşünce

16 Aşağıdakilerden hangisi bir çeşit inanç olup insanların iyiyi, doğruyu ve güzeli tanımlamak için koymuş olduğu ölçütler veya standartlardır?
A) Kişilik B) Değer C) Treyt D) Tutum E) Duygu

17 Başarılı, istekli, otoriteden hoşlanmayan, kariyerine bağlı, baskın değerleri olan işgücü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaziler B) X nesli C) Gelecek nesil D) Hamleciler E) Z nesli

18 Aynı anda sahip olunan bilişlerin ya da biliş ile davranış arasındaki tutarsızlığın ortaya çıkardığı güdüsel duruma ne ad verilir?
A) Bilişsel tutarsızlık B) Duygusal tutarsızlık C) Bilişsel bileşen D) Değer yargısı E) Tutum sistemi

19 Bireyin davranışlarında meydana gelen uzun süreli değişmelere ne ad verilir?
A) Öğrenme B) Refleks C) Güdü D) Taklit E) Algı

20 Aşağıdakilerden hangisi doğrudan gözlemle ve deneyimle kazanılır?
A) Tecrübî bilgi B) Deneysel bilgi C) Açık bilgi D) Kapalı bilgi E) Tutumsal bilgi

21 Davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığını arttıran ve davranışın devam etmesini sağlayan şart veya faktörlere ne ad verilir?
A) Olumlu pekiştirme B) Olumsuz pekiştirme C) Ceza D) Sönme E) Pekiştirme

22 Parçabaşına ücret sistemi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Sabit zamanlı B) Değişken zamanlı C) Sabit oranlı D) Değişken oranlı E) Tam zamanlı

23 Aşağıdakilerden hangileri işletme kültürünü "iş yapma ve yürütme biçimi" olarak tanımlar?
A) Parsons B) Deal ve Kennedy C) Peters ve Waterman D) Somuelson E) Max Weber

24 Örgüt içinde çalışanların bir kültürü öğrenip, diğerlerine aktarması sürecine ne ad verilir?
A) Başkalaşım B) Örgütsel toplumsallaşma C) Örgütle karşılaşma D) Örgüte bağlanma E) Örgütten ayrılma

25 Örgütün birçok üyesi tarafından paylaşılan temel değerlere ne ad verilir?
A) Baskın kültür B) Alt kültür C) Örgüt kültürü D) Kuvvetli kültür E) Zayıf kültür

26 Aşağıdaki hangi kültür ihtisaslaşmış işler, iyi bir biçimde tanımlanmış ilerleme ve devamlı bir eğitim ile kendini belirgin kılar?
A) Akademi kültürü B) Kale kültürü C) Kulüp kültürü D) Takım kültürü E) Baskın kültür

27 "Grup, iki veya daha fazla insanın birbirlerini etkilemesi ve birbirlerinden etkilenmesi sonucunda oluşan birleşmelerdir" şeklinde grup tanımı yapan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marvin Shaw B) Ouchi C) Peters D) Waterman E) Parsons

28 Aşağıdakilerden hangisi grubun başarısını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Grubun kompozisyonu B) Grubun büyüklüğü C) Grubun normları D) Grubun motivasyonu E) Grubun bağlılık düzeyi

29 Üyeler birbirinden farklı özelliklere sahip ise bu tür gruplara ne ad verilir?
A) Homojen B) Heterojen C) İlgi D) Emir E) Görev

30 Aşağıdakilerden hangisi informel grupların üyelerine sağladığı avantajlardan biri değildir?
A) Üyelerinin belirli işi yerine getirip istedikleri zaman ayrılabilmesi B) Üyelerine daha fazla bilgi aktararak onları kolay yönlendirmesi C) Üyelerini bir arada tutan sosyal değerleri bütünleştirmesi ve pekiştirmesi D) Üyelerine rehberlik ederek grup normlarını öğretmesi E) Üyelerine sosyal tatmin imkanı sağlaması


Aöf Örgütsel Davranış Sınav Soruları 1 Cevap Anahtarı
1B 2E 3D 4D 5B 6E 7E 8A 9A 10B 11C 12A 13D 14E 15E 16B 17D 18A 19A 20A 21A 22C 23B 24B 25A 26A 27A 28D 29B 30A


Aöf Örgütsel Davranış Sınav Soruları 2

1.Aşağıdakilerden hangisi davranış bilimlerini etkileyen temel disiplinlerden biridir?
A) Sosyoloji B) Mantık C) Matematik D) Tarih E) Felsefe

2 Çalışanları güdüleyip, en uygun iletişim kararları ile yönetme ve sorunları çözme yöneticinin hangi fonksiyonunu ifade eder?
A) Planlama B) Liderlik etme C) Organizasyon D) Kontrol E) Koordinasyon

3 Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışı oluşturan dört temel faktörden veya parametreden biri değildir?
A) Birey B) Grup C) Çevre D) Doğa E) Örgüt

4 Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın konularından biri değildir?
A) Yönetim sürecinin içinde yer aldığı örgüt veya örgüt kapsamı B) Örgüt süreci içinde işleyen çalışma düzeni C) Örgüt dışında yer alan çevre ile örgütün etkileşimi D) İnsanların davranışları E) Örgüt süreci içinde yer alan cinsiyet ayrımcılığı

5 Aşağıdakilerden hangisi anket ve mülakat tekniklerinin birlikte kullanılmasıyla uygulanır?
A) Labaratuvar deneyi B) Vaka etüdü C) Saha araştırması D) Saha deneyi E) Katılımsız gözlem

6 "Bilimsel Yönetimin İlkeleri" adlı kitap aşağıdaki araştırmacılardan hangisine aittir?
A) Mayo B) Weber C) Taylor D) Gantt E) Emerson

7 Çalışma koşullarını düzeltmiş, çocukların en düşük hangi yaşlarda çalıştırılabileceğini araştırmış ve işçilere yiyecek vererek, haftalık çalışma sürelerini azaltmış olan yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maslow B) Gregor C) Owen D) Follet E) Weber

8 Aşağıdaki kuramlardan hangisi bireylerin nasıl seçilip, nasıl açıklanıp, çeşitli durumlarda nasıl değişeceği üzerinde durmaktadır?
A) Durumsallık yaklaşımı B) Etkileşimcilik modeli C) Sistem yaklaşımı D) Bürokrasi modeli E) Klasik örgüt kuramı

9 İnsan ilişkileri yaklaşımına katkıda bulunan bilim adamı kimdir?
A) Weber B) Maslow C) Taylor D) Urwick E) Fayol

10 Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin sürekli olarak yaşadığı olaylardan sonuç çıkarması, bunun değişen çevre koşullarına uymakta kullanılması, personelini geliştirici bir sistem yaratmasıdır?
A) Örgütün uygun büyümesi ve küçülmesi B) Çalışanların güçlendirilmesi C) Performansa göre ücret D) Öğrenen organizasyonlar E) Farklılaşmış işgücü

11 Aşağıdakilerden hangisi Freud'un kişilik dönemlerinden biri değildir?
A) Latens B) Oral C) Fallik D) Anal E) Somut işlemsel

12 Bireyin başkalarının davranışlarına benzer olan davranışları benimsemesine ne denir?
A) Kendine güven B) Kendini yansıtma C) Makyavellenizm D) Riske girme eğilimi E) Başarı yönelimi

13 Kişiliğin oluşumunda Freud'un bilinçaltı güdüleri kadar bilişsel yapılarında önemli olduğunu söyleyen davranış bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eric Ericson B) Jean Piaget C) Freud D) Holland E) Allport

14 Aşağıdakilerden hangisi Erikson’un kuramına göre bireyin “temel güven ve güvensizlik” kazandığı kişilik dönemidir?
A) Yetişkinlik B) Ergenlik C) Lokomotor-Jenital D) Kas-Anal E) Oral-Duyusal

15 Aşağıdakilerden hangisi objelere, kişilere veya olaylara yönelik olan bir hazır oluş durumunu ifade eden hislerimizdir?
A) Korku B) Sevgi C) Kişilik D) Algı E) Duygu

16 Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yaşam boyu ulaşmak istediği amaçlardır?
A) Değerler B) Sonul değerler C) Tutumlar D) Araçsal değerler E) Duygular

17 Çalışkan, tutucu, uyumlu, örgütüne bağlı değerlere sahip olan işgücü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaziler B) X nesli C) Gelecek nesil D) Hamleciler E) Z nesli

18 Pasif olarak şartların daha da kötüleşmesine izin verme şeklinde tanımlanan tatminsizlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaçış B) Sesini yükseltme C) Bağlılık D) Kayıtsızlık E) İşi terk etmek

19 Aşağıdakilerden hangisi insanın kazandığı deneyimler sonucu gerçekleşen ve yaşam boyu süren bir davranış değişimidir?
A) Öğrenme B) Refleks C) Güdü D) Taklit E) Algı

20 “Bir davranışı olumlu bir ödül veya deneyim takip ediyorsa genelde bütün davranışları yeniden yaparız, ama davranışın sonucunda olumsuz bir olay veya tecrübe yaşamışsak bir daha bunu yapmayız veya davranışı tekrarlamayız.” düşüncesi aşağıdaki hangi kanunu ifade eder?
A) Etki kanunu B) Tepki kanunu C) Somut kanunu D) Soyut kanunu E) Statik kanunu

21 Bir sonucun ortadan kaldırılması ile davranışın tekrarlanma olasılığı artıyorsa veya davranış devam ediyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Olumlu pekiştirme B) Olumsuz pekiştirme C) Ceza D) Sönme E) Pekiştirme

22 Satış elemanları aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisiyle ödüllendirilir?
A) Sabit zamanlı B) Değişken zamanlı C) Sabit oranlı D) Değişken oranlı E) Tam zamanlı

23 "AGIL" modeli aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
A) Parsons B) Max Weber C) Ouchi D) Durkheim E) Waterman

24 Örgüt üyelerinin organizasyonlarına ait mitleri, sembolleri, kahramanları kutladıkları özel olaylara ne denir?
A) Ayinler B) Lisan C) Seremoniler D) Mitler E) Hikâyeler

25 Kültürel değerleri ve normları yerleştirmeye yönelik düzenli olarak yapılan hareketlere, törenlere ve seremonilere ne ad verilir?
A) Seremoni B) Tören C) Hikaye D) Mit E) Ayin

26 Aşağıdakilerden hangisinde ortak bir yaşam, birliktelik en kritik konuyu oluşturmaktadır?
A) Akademi kültürü B) Kale kültürü C) Kulüp kültürü D) Takım kültürü E) Baskın kültür

27 Örgütün kendisi tarafından üretilen ve belli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan gruplara ne denir?
A) Biçimsel B) İnformel C) Biçimsel olmayan D) İlgi grubu E) Arkadaş grubu

28 Örgüt tarafından bir amacı gerçekleştirmek için kurulan süreklilik arz etmeyen gruplara ne ad verilir?
A) Görev B) İlgi C) Arkadaşlık D) Emir E) İnformel

29 Aşağıdakilerden hangisi büyük grupların özelliği değildir?
A) Etkileşim sınırsızdır. B) İletişim resmi kanallara bağlıdır. C) Toplantılar protokollere dayalıdır. D) Her bireyin konuşmalara katılması sınırlıdır. E) Alt grupların oluşumu sözkonusudur.

30 Aşağıdakilerden hangisi daha büyük, benzerlik göstermeyen, nispeten geçici gruplardır?
A) Birincil grup B) Resmi grup C) İkincil grup D) Referans grubu E) Üyelik grubu

 

Aöf Örgütsel Davranış Sınav Soruları 2 Cevap Anahtarı
1A 2B 3D 4E 5C 6C 7C 8B 9B 10D 11E 12B 13B 14E 15E 16B 17A 18D 19A 20A 21B 22D 23A 24C 25E 26B 27A 28A 29A 30C

 

Aöf Örgütsel Davranış Sınav Soruları 3

1.Aşağıdaki disiplinlerden hangisi insanın yarattığı kültürü konu olarak ele alır?
A) Psikoloji B) Sosyoloji C) Antropoloji D) Ekonomi E) Yönetim

2 Yöneticinin bilgi rolüne “Monitoring Roles” adını veren aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mintzberg B) Fayol C) Taylor D) Mayo E) Weber

3 Aşağıdakilerden hangisi örgütün amaçlarını belirleme ve tanımlama, stratejiler oluşturma çeşitli faaliyetleri yapmak için planlar yapma fonksiyonudur?
A) Organizasyon B) Koordinasyon C) Planlama D) Kontrol E) Liderlik etme

4 Yöneticinin, yatırım yapma, kaynak ayırma, görüşme yapma ve sorun çözme gibi fonksiyonları yerine getirmesi, örgüt içindeki hangi rolünü ifade eder?
A) Karar verme rolü B) Kontrol etme rolü C) Bireyler arası rolü D) Liderlik rolü E) Bilgi rolü

5 Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın beş temel bağlacından biri değildir?
A) Rasyonel yöntem bağlacı B) Disiplinlerarası bağlaç C) Durumsallık bağlacı D) Çok yönlü analiz bağlacı E) Açık sistem bağlacı

6 Bürokrasi modeli aşağıdaki klasik kuramcılardan hangisine aittir?
A) Weber B) Urwick C) Fayol D) Taylor E) Emerson

7 Hawthorne çalışmalarının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Owen B) Taylor C) Weber D) Mayo E) Merton

8 Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında en altta bulunan ihtiyaç hangisidir?
A) Fizyolojik B) Güvenlik C) Sosyal D) Saygınlık E) Kendini gerçekleştirme

9 Aşağıdakilerden hangisi Mc Gregor’un (x) kuramındaki ifadelerden biri değildir?
A) Çalışanlar bencildir. B) Çalışanların çoğu işlerini sevmezler. C) Çalışanlar tembeldir. D) Çalışanlar değişime direnç gösterir. E) Çalışanlar işi,oyun oynamak gibi doğal görürler.

10 Aşağıdakilerden hangisi zamanla örgütlerin kadınlardan, azınlıklardan ve yabancı kökenli işçilerden oluşacağını ve bu farklı işgücünü başarılı bir şekilde işletmeye çeken örgütlerin rekabette başarılı olacağını savunur?
A) Houghton B) Weber C) Mayo D) Deming E) Taylor

11 Freud'un beşli dönemsel gelişimine yetişkinlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerini de ilave ederek kişilik oluşumunda ömür boyu süren bir gelişimden söz eden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erikson B) Piaget C) Holland D) Mayo E) Taylor

12 Psikoanalitik kuramın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Freud B) Erikson C) Piaget D) Holland E) Taylor

13 Kişinin belirli kişilik özelliklerinin (karakteristikleri) bir çok durumda aynı şekilde devamlılık göstermesini aşağıdaki hangi kavram ifade eder?
A) Kendilik kontrolü B) Kendine güvenme C) Kendini yansıtma D) Başarı yönelimi E) Treyt

14 Duygudan ziyade düşünmeyi, koordinasyonu, anlayışı gerektiren işlere uygun olan tip ve bu tipe uygun olan meslek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçekçi tip - Ormancılık B) Araştırıcı tip - Muhabirlik C) Sosyal tip - Dış ilişkiler D) Geleneksel tip - Muhasebe E) Girişken tip - Hukuk

15 Nefret, haset, dargınlık, şiddet ve işkence aşağıdaki hangi duyguya gösterilen tepkidir?
A) Kızgınlık B) Korku C) Memnuniyet D) Sevgi E) Keder

16 İş ve aile yaşamı dengeli, takıma bağlı, kurallardan hoşlanmayan, ilişkilerine değer veren işgücü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaziler B) X nesli C) Gelecek nesil D) Hamleciler E) Z nesli

17 Aşağıdaki tutum bileşenlerinden hangisi bireyin tutum nesnesi hakkındaki inançlarından oluşur?
A) Duygusal bileşen B) Değersel bileşen C) Bilişsel bileşen D) Tutumsal bileşen E) Davranışsal bileşen

18 Aşağıdakilerden hangisi iş tatmini veya iş tatminsizliğini yaratan bireysel faktörlerden biridir?
A) İhtiyaçlar B) Politikalar C) Yükselme olanakları D) Danışmanın tutumu E) Çalışma şartları

19 Aşağıdakilerden hangisi organize edilebilen ve bir bireyden diğerine iletişim yoluyla aktarılan bilgidir?
A) Tecrübi bilgi B) Deneysel bilgi C) Açık bilgi D) Kapalı bilgi E) Tutumsal bilgi

20 Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığını tayin eden etkendir?
A) Olumlu pekiştirme B) Olumsuz pekiştirme C) Ceza D) Sönme E) Pekiştirme

21 Amerika’da her haftada bir veya iki haftada bir, Türkiye’de ise 30 günde bir ücret alınması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Sabit zamanlı B) Değişken zamanlı C) Sabit oranlı D) Değişken oranlı E) Tam zamanlı

22 Geribildirimin en kısa sürede verildiği ve aradan zaman geçmemesinin önem taşıdığı geribildirim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirgin geribildirim B) Yeterli sıklıkta geribildirim C) Zamanlı geribildirim D) Güvenilir geribildirim E) Çapraz geribildirim

23 “Z” teorisinin mucidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parsons B) Waterman C) Ouchi D) Peters E) M. Weber

24 Aşağıdakilerden hangisi Peters ve Waterman'a göre örgütü başarıya götüren temel değerlerden biri değildir?
A) Hem gevşek hemde birbirine bağlı sıkı organizasyon B) Sadece en iyi yapılan işe bağlı kalıp onunla ilgilenmek C) Yalın biçim az kurmay D) Yöneticilerin işin yapılışıyla ve bölümlerle yakın ilgisi E) Üretimi iyi makine kullanarak arttırmak

25 Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü tanımının kapsamına girmez?
A) Örgüt içindeki hikayeler, inançlar, sloganlar ve masallardan meydana gelmiş bir yapı. B) İnsan davranışlarını anlamaya ve geleceğe dönük tahminler yapmaya ilişkin bir yapı C) Örgüt içinde çalışan grupların keşfettiği, geliştirdiği temel fikir ve düşünceler. D) Baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan bir yapı E) İş yapma ve yürütme biçimi

26 Aşağıdakilerden hangisinde şirkette uzun yıllar çalışmanın, insanların sosyal açıdan yaptıkları işe uygunluğunun ve gruba bağlılığın ve sadakatin önem taşıdığı ve bu tür kültürel değerlerin öne çıktığı bir yapı vardır?
A) Akademi kültürü B) Kale kültürü C) Kulüp kültürü D) Takım kültürü E) Baskın kültür

27 Arkadaş grupları aşağıdaki grup türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
A) Resmi gruplar B) Biçimsel grup C) Formel grup D) İnformel grup E) Görev grubu

28 Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde emir gruplarında yer alan ve benzer teknik yeteneklere sahip grupları ifade eder?
A) İlgi grubu B) Arkadaşlık grubu C) Görev grubu D) Heterojen grup E) Homojen grup

29 Bireyin örnek aldığı, kararlarından etkilendiği, onun fikirlerini tayin eden ve nasıl davranacağını belirleyen gruplara ne ad verilir?
A) Üyelik grupları B) Çalışma grupları C) Referans grupları D) İlgi grupları E) Görev grupları

30 İş grupları ile iş takımlarının karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi iş takımlarının özelliklerinden biridir?
A) Pozitif sinerji B) Bilginin paylaşımı C) Bireysel sorumluluk D) Nötr sinerji E) Çeşitli beceriler


Aöf Örgütsel Davranış Sınav Soruları 3 Cevap Anahtarı
1C 2A 3C 4A 5A 6A 7D 8A 9E 10A 11A 12A 13E 14B 15A 16B 17C 18A 19C 20E 21A 22C 23C 24E 25B 26C 27D 28E 29C 30Aİlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
Sitede Ara
 • ECA Kombi Aşırı Isınma Arızası Arıza Kodu 6 Nedir Nasıl Çözülür - Pompa Çalışmıyor Olabilir Mi?
  bu hata kodu çıkıyordu kombimizde tarif ettiğiniz şekilde pompayı harekete geçirdik ve sorun çözüldü si...
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...